Tulkojums "noteikumi un nosacījumi" zviedru valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Zviedru

Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Nosacījumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikumi un nosacījumi - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Darba noteikumi un nosacījumi
Arbets och anställningsvillkor
Finanšu noteikumi un finansēšanas nosacījumi
Finansiella bestämmelser och finansieringsvillkor
Es piekrītu Noteikumi un nosacījumi
Jag accepterar de allmänna villkoren
4.6. Līguma noteikumi un nosacījumi
4.6. Kontraktvillkor och uppgörelser
Nosacījumi un noteikumi uzņēmumu pagaidu apstiprināšanai
Bearbetat djurprotein, även blandningar och produkter förutom foder till sällskapsdjur som innehåller sådant protein
Šā Lottarewards noteikumi un nosacījumi ir labvēlīgi.
De Lottarewards villkor är gynnsamma.
Nosacījumi un spēles noteikumi ir ļoti atšķirīgi.
Villkor och regler för spelet är också mycket olika.
III SADAĻA Noteikumi un nosacījumi sertifikātu atjaunošanai vai grozīšanai
AVDELNING III Villkor och regler för förnyande eller ändring av certifikat
tā eksporta pārdošanas nosacījumi un noteikumi tika brīvi noteikti,
Villkoren för hans exportförsäljning fastställdes fritt.
Salīdzināt cenas, noteikumi un piegādes nosacījumi, pēc jūsu izvēles.
Jämför priser, villkor och leveransvillkor för ditt val.
NOTEIKUMI UN VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTU UZDEVUMU ĪSTENOŠANAI
BESTÄMMELSER OCH ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HUR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER SKALL FULLGÖRA SINA ÅLIGGANDEN
Izstrādāti īpaši noteikumi un nosacījumi, kurus konta turētājiem jāparaksta
Särskilda krav och villkor har utarbetats som kontoinnehavare måste underteckna
II SADAĻA Noteikumi un nosacījumi Kopienas iekšējo ūdensceļu sertifikātu izsniegšanai
AVDELNING II Villkor och regler för utfärdande av gemenskapscertifikatet för inre vattenvägar
III NODAĻA VISPĀRĪGI NOTEIKUMI PAR TĪKLIEM UN TO IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI
KAPITEL III ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM NÄTREDSKAP OCH VILLKOR FÖR DERAS ANVÄNDNING
i) vairs netiek ievēroti šajā regulā izklāstītie noteikumi un nosacījumi
i) villkoren för erkännandet, enligt denna förordning, inte längre är uppfyllda,
Noteikumi un nosacījumi, lai saņemtu tiesisku aizsardzību valsts tiesās, principā
Det är omöjligt att grundligt gå in på denna fråga med utgångspunkt i de uppgifter som inkommit till domstolen i förevarande mål.
6) jebkuri īpaši glabāšanas noteikumi vai lietošanas nosacījumi
6. Speciella förvarings eller användningsanvisningar.
Spēle, t.sk. noteikumi un nosacījumi, pieejama interneta vietnē www.jaunas euro banknotes.eu.
Spelet (och villkoren för det) finns på http www.nya eurosedlar.eu .
Šie noteikumi un nosacījumi ( Noteikumi un nosacījumi ) attiecas uz Platinum Pass ( Ielūgumi ), kurus var izmantot PokerStars Players NL Hold'em Championship ( Čempionāts ) atsevišķos PokerStars Live ( PSLive ) turnīros, piešķiršanu un iegūšanu.
Följande regler och villkor ( Regler och Villkor ) gäller utdelning och nyttjande av Platinum Pass ( Pass ) som endast kan användas i PokerStars Players NL Hold em Championship ( Championship ) på utvalda PokerStars Live event ( PSLive ).
f) vajadzības gadījumā īpaši glabāšanas noteikumi vai lietošanas nosacījumi.
f) om så behövs speciella föreskrifter för lagring eller användning.
NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI, KAS ATTIECAS UZ STARPNOZARU ORGANIZĀCIJU LĪGUMIEM, LĒMUMIEM UN SASKAŅOTĀM DARBĪBĀM
VILLKOR RÖRANDE AVTAL, BESLUT OCH SAMORDNADE FÖRFARANDEN INOM BRANSCHORGANISATIONERNA
Mani uztrauc netaisnīgie līguma noteikumi un nosacījumi kā autoriem, tā arī lietotājiem.
Jag oroas över de orättvisa kontraktsvillkoren, inte bara för upphovsmän utan även för användare.
Šajā regulā paredzēti vispārīgie noteikumi un nosacījumi par to, kā Kopienā piemērojamas
Denna förordning fastställer de allmänna principerna och villkoren för tillämpning inom gemenskapen av
Šie noteikumi un nosacījumi pēdējo reizi tika atjaunoti 2017. gada 25. septembrī.
Dessa regler och villkor uppdaterades senast den 25 september 2017.
Lūdzu, ņemiet vērā uz visiem Platinum Pass ieguvējiem attiecas noteikumi un nosacījumi.
Notera Regler och villkor tillkommer för alla Platinum Pass vinnare.
Šo prēmiju noteikumi un nosacījumi būs ļoti atšķirīgi no kazino uz nākamo.
Villkoren för dessa bonusar varierar mycket från ett kasino till nästa.
Direktīvas 96 71 3. pantā ar nosaukumu Darba noteikumi un nosacījumi noteikts
I artikel 3 i direktiv 96 71, med rubriken Arbets och anställningsvillkor , föreskrivs följande
Zemes gabalu iegūšanas īpašumā kārtība, noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi ir noteikti konstitūcijā.
finansiellt stöd till forsknings och utvecklingsprojekt (FoU) (Nordisk industrifond),
21.1. ECB un tās darbinieku darba attiecības nosaka Darba nosacījumi un Darba kārtības noteikumi.
21.1 ECB s anställningsvillkor och personalregler skall reglera anställningsförhållandet mellan ECB och dess personal.
Šajā regulā izstrādāti vispārīgi noteikumi un nosacījumi attiecībā uz to, kā Kopienā piemēro
I denna förordning fastställs allmänna principer och villkor för gemenskapens tillämpning av
Šajā regulā ir paredzēti vispārīgie noteikumi un nosacījumi par to, kā Kopienā piemēro
I denna förordning fastställs allmänna principer och villkor för gemenskapens tillämpning av följande
Noteikumi un nosacījumi Kontaktējieties ar mums _ Eiropas Pavasaris 2010 Atzīmējiet Eiropu savā skolā!
Bestämmelser och villkor Kontakta oss _ Vår i Europa 2010 Fira Europa på din skola!
Autortiesības 2010 2015 GARDENA. Visas tiesības rezervētas. Privātuma politika, Noteikumi un nosacījumi
Copyright 2010 2015 GARDENA. All rights reserved. Cookies, Sekretesspolicy, Villkor och förbehåll
IdealVPN.com Mājas Mūsu piedāvājumi Atbalsts Blog Kontaktpersona Vispārīgie nosacījumi un noteikumi Notiek ielāde....
IdealVPN.com Hem Våra erbjudanden Stöd Blogg Kontakt Allmänna affärsvillkor Laddar....
Lauku attīstības jomā vēl vairāk jāvienkāršo noteikumi un nosacījumi. (5.66. punkts ( )) ēstnesis 89
Vissa förslag gällde förenklingen av regler och kontroller avseende tvärvillkoren och var därför relevanta för landsbygdsutveck ling.
Saskaņā ar Direktīvas 96 71 3. pantu ar nosaukumu Darba noteikumi un nosacījumi
Artikel 3 i direktiv 96 71 har rubriken Arbets och anställningsvillkor och lyder enligt följande
Lielā mērā tos izraisa pārlieku sarežģīti noteikumi un maksājumu nosacījumi, kā arītrūkumiriska kontrolessistēmāssaņēmējulīmenī.
De ärtill stor del ett resultat av komplexa regler och betalningsvillkor samt brister i systemen för kontroll avriskerna påslutmottagarnivå.
Obligātie nosacījumi šajā saistībā, manuprāt, ir pārredzamība, skaidri noteikumi, konkurence, uzticamība un kontrole.
Minimivillkoren i detta avseende anser jag är öppenhet, tydliga bestämmelser, konkurrenskraft, trovärdighet och kontroll.
Es uzskatu, ka abām iesaistītajām pusēm jānodrošina vienādi nosacījumi un noteikumi jāpiemēro visiem.
Jag anser att alla inblandade parter ska behandlas lika och att reglerna ska gälla för alla.
Šajā nolikumā ir iekļauti noteikumi un vispārīgie nosacījumi Eiropas Parlamenta deputātu uzdevumu īstenošanai.
I denna stadga fastställs bestämmelser och allmänna villkor för hur Europaparlamentets ledamöter skall fullgöra sina åligganden.
Civildienesta noteikumi Palīgdarbinieks Pagaidu darbinieks Darbā pieņemšanas nosacījumi Līguma termiņš
Tjänsteföreskrifterna Extraanställda Tillfälligt anställda Villkor för anställning Avtalets varaktighet
Civildienesta noteikumi Līgumdarbinieks Pagaidu darbinieks Darbā pieņemšanas nosacījumi Līguma termiņš
Tjänsteföreskrifterna Kontraktsanställd Tillfälligt anställd Villkor för anställning Avtalets varaktighet
Komisija nepārtraukti uzrauga, kā tiek ievēroti šīs regulas, tostarp tās pielikuma, nosacījumi un noteikumi.
Kommissionen skall kontinuerligt övervaka att villkoren och bestämmelserna i denna förordning och dess bilaga uppfylls.
rss Autortiesības 2010 2015 GARDENA. Visas tiesības rezervētas. Privātuma politika, Noteikumi un nosacījumi
rss Copyright 2010 2015 GARDENA. All rights reserved. Cookies, Sekretesspolicy, Villkor och förbehåll
IdealVPN.com Kontaktpersona Mājas Mūsu piedāvājumi Atbalsts Blog Kontaktpersona Vispārīgie nosacījumi un noteikumi Notiek ielāde....
IdealVPN.com Kontakt Hem Våra erbjudanden Stöd Blogg Kontakt Allmänna affärsvillkor Laddar....

 

Saistītie meklējumi: Noteikumi Un Nosacījumi - Nosacījumi - Vispārīgie Nosacījumi - Vislabākie Nosacījumi - Piegādes Nosacījumi - Lietošanas Nosacījumi - Līdzdalības Nosacījumi - Līguma Nosacījumi - Pārdošanas Nosacījumi - Nosacījumi Tirdzniecības -