Tulkojums "neraksturīgi" zviedru valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Zviedru

Neraksturīgi - tulkojums : Neraksturīgi - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Iepirkumam neraksturīgi pasākumi
Åtgärder som inte specifikt rör upphandlingen
Iepirkumam neraksturīgi pasākumi
Anbudsunderlag
Viņš pat kļuva neraksturīgi saīdzis par Edvardu Eivelingu.
Han blev till och med okaraktäristiskt snarstucken mot Edward Aveling.
Tas ir pārāk neraksturīgi kādam, kurš audzis mīlošā, gādīgā un politiski neitrālā ģimenē.
Det är inte alls likt någon som kommer från en kärleksfull, omtänksam och opolitisk familj.
Ak, tur iet viņa dārgakmeņi degunu , kā neraksturīgi liels kastrolis lidoja tuvu tai, un ļoti gandrīz aiznesa to off.
Åh, det går sin dyrbara näsa , som en ovanligt stor kastrull flög av den, och mycket nära bar det av.
Ļoti neraksturīgi hobitam. Dzīve plašajā pasaulē turpinās, daudz kas aiziet nebūtībā jaunais atnāk, un diez vai nojauš par hobitiem.
Han är inte naturlig... vad kan jag berätta? knappt medveten om Hobernas existens
Tas bija visai uzbāzīgi un man neraksturīgi, bet man likās, ka man jāzina, laikam jau sava dvēseles miera dēļ.
Det var ganska framfusigt av mig att fråga, men jag kände att jag måste få veta, för min egen skull, antar jag.
(114) Iepriekš sniegtajā tabulā redzams, ka, ja arī cenas pēc izmeklēšanas laikposma beigām ir tiešam pieaugušas, tad šis cenu palielinājums ne tuvu nav neraksturīgi liels.
(114) Av ovanstående tabell framgår att även om priserna faktiskt ökade efter undersökningsperioden, är denna prisökning långt ifrån osedvanligt stor.
Šajā sakarā nepieciešams veikt trīs aspektu pārbaudi pirmkārt, nenotikusī jaunu uzņēmuma līdzdalības daļu un ar tām saistīto balsstiesību emisija, otrkārt, pārnestā kapitāla neraksturīgi lielais apjoms un, treškārt, ieguldījuma zemā rīcībspēja.
I detta sammanhang verkar det nödvändigt att granska tre omständigheter för det första att det inte emitterades några nya aktier och därmed inte utdelades någon rösträtt, för det andra att överföringen av tillgångar hade en osedvanligt stor volym och för det tredje att investeringen inte var fungibel.
(112) Tika apgalvots, ka Kopienas ražošanas nozare ir paziņojusi par cenu paaugstinājumu pēc izmeklēšanas laikposma beigām un ka šis cenu paaugstinājums ir bijis ārkārtējs, jo presē tas aprakstīts kā neraksturīgi liels.
(112) Det hävdades att gemenskapsindustrin tillkännagav en prisökning efter undersökningsperioden, och att denna prisökning var av extraordinär natur, eftersom den beskrevs i pressen såsom osedvanligt stor.
Turklāt, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 989 2004 23. apsvērumā, uz ES 10 2003. gadā un 2004. gada pirmajos mēnešos, tas ir, pirms pievienošanās, tika novēroti parasti neraksturīgi lieli eksporta apjomi.
Såsom framgår av skäl 23 i förordning (EG) nr 989 2004 hade det konstaterats onormala ökningar i volymen av exporten till EU 10 före utvidgningen, under de sista månaderna av 2003 och de första månaderna av 2004.
(12) Turklāt, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 989 2004 23. apsvērumā, uz ES 10 2003. gadā un 2004. gada pirmajos mēnešos, tas ir, pirms pievienošanās, tika novēroti parasti neraksturīgi lieli eksporta apjomi.
(12) Såsom framgår av skäl 23 i förordning (EG) nr 989 2004 hade det konstaterats onormala ökningar i volymen av exporten till EU 10 före utvidgningen, under de sista månaderna av 2003 och de första månaderna av 2004.
Kādam, kurš vēlas, lai Eiropas Savienība tiktu kontrolēta, vai uzskata, ka viss, ko dara Eiropas Savienība, ir slikti vai ka nožēlojamie birokrāti visu dara slikti, ir pilnīgi neraksturīgi būt noraidošam pret pārvalstisku kontroli pār Eiropas Savienību.
Det är helt motsägelsefullt att någon som vill att EU ska övervakas och som anser att allt som Europeiska unionen gör är dåligt eller att usla byråkrater gör ett dåligt jobb, ska vägra en överstatlig kontroll av Europeiska unionen.
Tas nav tik nopietns kā jautājums, ko jūs šeit apspriežat, bet visās dalībvalstīs reizēm gadās dabas katastrofas, un es domāju par grāfistēm, ko es pārstāvu Ofali, Loisu un Lautu , kurās bija nedabīgi un šai sezonai neraksturīgi plūdi.
Den är inte lika allvarlig som den ni diskuterar här, men det förekommer naturkatastrofer i alla medlemsstater och jag tänker på de områden som jag företräder Offaly, http en.wikipedia.org wiki County_Laois o County Laois och Louth där en mycket onaturlig och får årstiden ovanlig översvämning ägde rum.
Jo daži suņi izstādīt neraksturīgi agresiju, Jūsu veterinārārsts var vēlēties, lai pārbaudītu trakumsērgas un mēri, kā arī. Ja jūsu suns ir pieaugušo, tā var būt ierobežota redze, pilnīgs aklums, vai tā var būt, kam laiku pa laikam lēkmes.
Eftersom vissa hundar uppvisar osedvanlig aggressivitet, din veterinär kanske vill testa för rabies och valpsjuka samt. Om din hund är en vuxen, det kan ha nedsatt syn, fullständig blindhet, eller det kan ha tillfälliga anfall.
Turklāt, nav pārliecinošs Vācijas arguments, ka mērķa rezervju saistību nosegšanas funkcija ir tikusi atbilstoši kompensēta 1994. gadā, izveidojot neraksturīgi slēptu BGB līdzdalību LBB, jo būtiska lietišķā informācija dati par vērtībām un summām neesot pieejama un principiālā viedokļa reducēšana līdz atbalsta piešķīrējam esot aplama.
Dessutom övertygade inte Tysklands argument att den särskilda reservens garantifunktion hade kompenserats enligt gällande regler då BGB skaffade sig ett atypiskt passivt innehav i LBB 1994, eftersom viktiga uppgifter om värden saknades och det rent principiellt var fel att se frågan snävt ur stödgivarens perspektiv.