Tulkojums "prognozēt grāds" vācu valoda:


  Vārdnīca Latvijas-Vācu

Grāds - tulkojums : Prognozēt - tulkojums : Grāds - tulkojums : Prognozēt - tulkojums : Prognozēt - tulkojums : Prognozēt grāds - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Grāds
Lernstufe
Grāds
Lernstufe
Grāds alkoholismā?
Alkoholismus als Hauptfach?
platuma grāds
Breitengrad
garuma grāds
Längengrad
Doktora grāds ekonomikā
Promotion zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften
(grāds medicīnā), ko piešķir
,Ptychio Iatrikis ( Hochschulabschluß in Medizin ), ausgestellt von
Tev ir vadītāja grāds.
Sie haben einen ManagementTitel.
Bakalaura grāds veselības aprūpē
Bachelor of Science in Pflege
Dekrēts par arhitektūras studijām, kuru iznākums ir bakalaura grāds un maģistra grāds arhitektūrā
Erlass betreffend Architekturstudiengänge, die zum Grad Licence und zum Grad Master führen
grāds ekonomikā , Kolumbijas universitāte , Ņujorka
in Wirtschaftswissenschaften , Columbia University , New York
Ekonomikas maģistra grāds , Dienvidkalifornijas Universitāte
M.A. in Wirtschaftswissenschaften , University of Southern California
Ekonomikas doktora grāds , Čikāgas Universitāte
Ph . D. in Wirtschaftswissenschaften , University of Chicago
Atrioventrikulārā blokāde, pirmais grāds suņiem
AV Block, ersten Grades bei Hunden
Bakalaura grāds mācību maksas nav
Bachelor keine Gebühren Master Gebühren werden von Hochschulen festgelegt
Nepieciešams maģistra grādam līdzvērtīgs grāds
Master oder vergleichbarer Abschluss
Ir tikai viens kopīgais grāds.
ne Qualitätssicherungssysteme einzurichten.
Viņai ir grāds angļu valodā.
Die hier hat Englisch studiert.
Uzņemšanai šādās programmās ir nepieciešams maģistra grāds vai citas līdzīgas programmas grāds, kas piešķirts ārvalstīs.
Voraussetzung für die Zulassung zum Promotionsstudium ist der Abschluss eines Master Studiums oder ein gleichwertiger Abschluss, der im Ausland erworben wurde.
Izvēlieties aktīvus var viegli prognozēt.
Wählen Sie die Instrumente, die Sie leicht vorhersagen können,.
Faktiski neko nav iespējams prognozēt.
Es ist unmöglich, alles vorherzusagen.
Bakalaura grāds ekonomikā , Universidad Complutense , Madride
Abschluss in Wirtschaftswissenschaften , Universidad Complutense , Madrid
Maģistra grāds ekonomikā , Kolumbijas universitāte , Ņujorka
M.A. in Wirtschaftswissenschaften , Columbia University , New York
Doktora grāds ekonomikā , Universidad Complutense , Madride
Ph . D. in Wirtschaftswissenschaften , Universidad Complutense , Madrid
Doktora grāds ekonomikā , Kolumbijas universitāte , Ņujorka
Ph . D. in Wirtschaftswissenschaften , Columbia University , New York
Pēkšņi universitātes grāds vairs neko nenozīmē.
Akademische Grade sind plötzlich nichts mehr wert.
Πτυχίο Ιατρικής (grāds medicīnā), ko piešķir
Ptychio Iatrikis (Hochschulabschluß in Medizin), ausgestellt von
Apmācības iegūšanai bakalaura grāds 4 gadiem.
Training für Bachelor Grad zu erhalten 4 Jahre.
Šis grāds nenodrošina pieeju doktorantūras programmām.
Das Forschungsdoktorat dauert mindestens drei Jahre.
Uzņemšanai ir nepieciešams Laurea magistrale grāds.
Der Qualifikationsrahmen ist Ge
Kopīgais grāds var tikt piešķirts kā
Die Hauptmerkmale des ECTS sind im Folgenden nu l l
Studenti, kuriem ir bakalaura grāds (Ptychio) vai tam līdzvērtīgs grāds, var iestāties doktorantūras studiju programmās Kipras Universitātē.
Absolventen mit einem Bachelor Abschluss (Ptychio) oder einem gleichwertigen Abschluss können zur Doktorandenausbildung an der Universität von Zypern zugelassen werden.
Studiju kursi, kuru iznākums ir maģistra grāds vai cits analoga līmeņa grāds, ilgst 1 līdz 3 gadus.
Studiengänge, die zu einem Master Abschluss oder zu einem anderen Abschluss des zweiten Studienzyklus führen, dauern 1 bis 3 Jahre.
Ciktāl varam prognozēt, patēriņa apjoms uzlabosies.
Soweit wir es erkennen können, wird der Verbrauch sich erholen.
Tomēr es nevaru prognozēt sarunu rezultātus.
Ich kann jedoch die Ergebnisse der Verhandlungen nicht vorwegnehmen.
Šis grāds nodrošina iespēju iestāties doktorantūras programmā (trīs līdz četri gadi), kuru pabeidzot, tiek iegūts doktor nauka grāds.
Dieser Abschluss ermöglicht den Zugang zur Doktorandenausbildung (drei oder vier Jahre), die mit dem Titel Doktor nauka abgeschlossen wird.
Licenciāta grāds ekonomikā , Université Catholique de Louvain
Hochschulabschluss in Wirtschaftswissenschaften , Université catholique de Louvain
Datorsistēmu un tīklu (bakalaura grāds amp MSc.)
Computersysteme und Netze (BSc amp MSc.)
Mācību noslēgumā kandidātiem ir jāiegūst doktora grāds.
Die übrigen Studiengänge wurden 2003 04 umstrukturiert.
Uzmini, kuram ir doktora grāds dūmu bumbās?
Und rate mal, wer 'nen Doktor hat in Rauchbomben.
Karīnai ir bakalaura grāds žurnālistikā un maģistra grāds starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās. Brīvi pārvalda trīs valodas latviešu, angļu un krievu.
Karina verfügt über einen Bachelor Abschluss in Journalismus und über einen Master Abschluss in International Economic Relations. Sie spricht Englisch, Lettisch und Russisch.
Kitijai ir Latvijas Universitātē iegūts bakalaura grāds komunikācijas zinātnē un arīdzan maģistra grāds Baltijas jūras reģiona starpdiscpilinārajā studiju programmā.
Kitija verfügt über einen Bachelor Abschluss in Kommunikationswissenschaften der Universität Lettland und über einen Master im interdisziplinären Studienprogramm Baltic Sea region studies .
grāds populārie pēc kategorijas konstantes API konvertētais grāds Share _ Lai veiktu konvertēšanu starp šo vienību un citām vienībām, izmēģiniet mūsu Leņķa konvertors Konvertēt grāds uz grāds radiāns grads minūtes sekunde zīme mil pilns apgrieziens kvadrants ziedot kontakti Copyright 2010 2019 Konverte.lv All rights reserved
Grad Beliebtheit Kategorie Konstanten Converter API Grad Share _ Um die Umrechnung zwischen dem Gerät und andere Geräte, probieren Sie unsere Angle Conversion Umwandeln Grad bis Grad radian grad Minute Sekunde Signieren mil Revolution Quadrant spenden Kontakte Copyright 2010 2019 Konverte.lv All rights reserved
Kas var prognozēt viņa comings un goings?
Wer kann vorhersagen, sein Kommen und Gehen?
Norises enerģētikas jomā nav iespējams precīzi prognozēt.
Es ist unmöglich, die Entwicklungen im Energiebereich genau vorherzusehen.

 

Saistītie meklējumi: Doktora Grāds - Akadēmiskais Grāds - Maģistra Grāds - Zinātnisks Grāds -