Tulkojums "sociālās alianses" taju valodu:


Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Man īsti nav plašas sociālās dzīves.
จร งๆผมก ไม ค อย ม ส งคมเท าไหร อย แล ว
Nosauc man viņa sociālās apdrošināšanas numuru.
ขอเลขทะเบ ยนประก นส งคม
Tas ir tavs sociālās apdrošināšanas numurs, vai ne?
น ม นเลขบ ตรโซเซ ยลซ ค วร ต ของแกใช ไหม?
Protams, tas vairs nebija animācijas sociālās mijiedarbības bijušo reizes, kas
แน นอนม นไม ม การปฏ ส มพ นธ ทางส งคมเคล อนไหวของอด ตท
Nē... sociālās apdrošināšanas numurs, dzimšanas datums, mīļākā krāsa, alerģija no riekstiem... nezinu.
ไม , หมายเลขประก นส งคม ว นเก ด, ส โปรด แพ ถ ว , ไม ร ส
Valoda ir sociālās tehnoloģijas daļa, kas veicina ieguvumus no sadarbības panākot vienošanās, noslēdzot darījumus un saskaņojot mūsu darbības.
ภาษาเป นเทคโนโลย ทางส งคม ท ช วยให การร วมม อก นได ผลล พธ ด ข น ทำให เราบรรล ข อตกลง
Konkrētāk, trūkst kritiskās domāšanas uzdevumu, kas ir ārkārtīgi svarīgi tādās jomās kā humanitārās un sociālās zinātnes, uzņēmējdarbība un citās.
โดยเฉพาะ ส งท ขาดไปค องานประเภทท กษะการค ดว เคราะห ท เป นห วใจสำค ญของแขนงว ชา อย างมน ษยศาสตร ส งคมศาสตร ธ รก จ และอ นๆ
Es ar to negribu teikt, ka sociālās prasmes ir mazsvarīgas, un es arī nevēlos mudināt atcelt komandu darbu kā tādu.
ส งท จะพ ดไม ได หมายความว า ท กษะทางส งคมไม สำค ญ และไม ได ต องการจะบอกว า
Mūsu sociālās mācīšanās iemantošanas dēļ radās sociāla un evolucionāra dilemma, kuras atrisināšana droši vien noteiktu ne tikai mūsu turpmāko psiholoģijas virzību, bet arī visas pasaules turpmāko virzību.
เพราะการท เราร จ กการเร ยนร ทางส งคม เราได ภาวะกล นไม เข าคายไม ออกท งทางส งคมและทางว ว ฒนาการ ท จะเป นต วกำหนด
Taču, ja jums šķiet, ka šis ir kāds vidusskolas klubiņš, kur aizmirsties dziesmā un dejā, nerisinot nopietnas sociālās problēmas vai savas seksualitātes meklējumus, tad šī nav tā vieta.
แต ถ าพวกค ณค ดว าน เป นแค ชมรมเด กเล น ท ว นๆเอาแต ร องเพลง เต น และสร างป ญหาให ส งคม หร อส บสนทางเพศ
Tā nu mēs izpratīsim tādas pozitīvas sociālās emocijas kā empātiju un līdzjūtību un sapratīsim faktorus, kas tās veicina vai nu tie ir ģenētiski, vai saistīti ar cilvēku savstarpējo saziņu, vai tās būtu ekonomiskās sistēmas.
ด งน น พวกเรากำล งท จะเข าใจความร ส กทางส งคมท เป นบวก เช น ความเข าใจในความร ส ก และการเห นอกเห นใจ และเรากำล งท จะเข าใจป จจ ย
Nav svarīgi, vai jūs runājat ar cilvēkiem, kuri strādā sociālā taisnīguma, garīgās veselības, vardarbības vai sociālās nolaidības jomā, tas, ko mēs zinām, ir tas, ka saistības, spēja justies savienotam, ir kā neirobioloģiski esam savienoti tas iemesls, kāpēc mēs esam šeit.
ไม ว าค ณจะพ ดก บใคร คนท ทำงานเก ยวก บส งคมสงเคราะห ส ขภาพจ ต ทาร ณกรรม หร อการถ กทอดท ง ส งท พวกเราร ค อว า ความส มพ นธ

 

Saistītie meklējumi: Sociālās Zinības - Sociālās Drošības - Sociālās Prasmes - Sociālās Iemaksas - Sociālās Apdrošināšanas Numurs - Sociālās Mācīšanās - Sociālās Drošības Sistēmu - Sociālās Zinātnes - Sociālās Tiesības - Sociālās Zinātnieks -