Tulkojums "nodaļā dzīvē" taju valodu:


Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

! Medmāsu nodaļā.
เคาน เตอร พยาบาล
lelaušanās projektu nodaļā.
ค ณฟอกส กล องวงจรป ดแสดงให เห นว าม การเข าไปในแผนก RD
Tālāk, 2 nodaļā.
ต อไปข นท สอง
Lai nebāž degunu manā nodaļā.
เล นล วงล ก ในงานของฉ นขนาดน
Viņš lūdza Senātam... štata nodaļā...
เข าย นคำร องเร ยนไปท ว ฒ สภา ภาคร ฐ
Krievu nodaļā ir kurmis Ted.
ม ไส ศ กในหน วยเรา เท ด
Tikko beidzu maiņu infekciju nodaļā.
ฉ นเพ งเสร จส นการหม นในหอผ ป วยโรคต ดเช อด งน น ...
Tavā nodaļā gan mani saukājot citādi.
ได ย นว าท หน วยค ณเขาเร ยกผมอ กช อน งนะ
Es vakar biju bibliotēkā, slēgtajā nodaļā.
เม อค นก อน ผมเข าไปในห องสม ด ในเขตหวงห าม
Kāds ir viņa stāvoklis bankrotu nodaļā?
ท เขาย นอย ในภาวะล มละลาย
Vislaimīgākais brīdis dzīvē,
...ม นส บสนมาก
Iejusties citādākā dzīvē.
เด นไปส อ กช ว ตน ง
Dzīvē nav pārliecības.
พวกเขากำล งรอคำส งงาน ม นอาจเป นอะไรก ได
Tev jāatgriežas dzīvē.
กล บไปใช ช ว ตอ กคร ง
Legāli, tas minēts Ieņēmumu kodeksa 409a nodaļā.
ภายใต IRC มาตรา 49 a
Ielāgojiet, dzīvē nav taisnības.
พ อเธอร ด ว าจร งๆแล วเขาม กจะ...
Dievs... ienāks manā dzīvē.
พระเจ าจะเข ามาช วยนำทางให ก บผม
Ej. Tiksimies nākamajā dzīvē.
เจอก นในโลกหน าแล วก น
Jūs strādājat Vašingtonas Mākslas noziegumu nodaļā, vai ne?
ค ณ เอ อ แผนกอาชญากรรมทางศ ลปะ ด ซ ใช ไหมคร บ?
Zinu, ko dzīvē gribu darīt.
หน ร ว าจะทำอะไรก บช ว ต
Vai tas atgriež mirušos dzīvē?
ม นทำให คนตายฟ นได ?
Dzīvē nav tā kā skolā.
น ค อเหต การณ การจร ง ม นไม ใช เหม อนในโรงเร ยน ม นไม ใช ว าพวกเธอทำผ ดพลาดแล วพร งน ก ลองใหม อ ก
Laipni lūgts dzīvē ārpus busiņa.
ขอต อนร บส ช ว ตนอกรถต
Es tiku iesviests citā dzīvē.
ช ว ตผมด งลงเหว
Bet dzīvē esat daudz seksīgāks.
พวกนายช วยด งความสนใจพ อแม เธอหน อย
Paliec normālā dzīvē un aizveries.
ต องอย ท น ค ณบอกให ฉ นหา
Dzīvē ir jābūt arī izpriecām.
เราเก ดมาเพ อม ความส ข
Dažreiz dzīvē nākas zaudēt cilvēkus.
การส ญเส ยคนท เราร กเป นส วนหน งของช ว ต
Krievu nodaļā ir kurmis, esmu pilnīgi drošs par to...
ม ไส ศ กในหน วย ผมม นใจ
Ar tādām psihoanalītiskajām spējām jums vajadzētu strādāt profilēšanas nodaļā.
ด วยความสามารถทางจ ตว ทยาระด บน ค ณน าจะไปอย ท แผนกข อม ลนะ
Viņi strādāja Tirdzniecības nodaļā, viņiem bija jāpalaiž ļaudīs jaunie produkti.
พวกท านทำงานในแผนกการตลาด จะต องออกส นค าใหม
Es savā dzīvē nevicinu nekādus karogus.
ฉ นไม ค อยโบกธงแสดงความเป นอะไรเท าใหร ในช ว ตของฉ น
Ir ļoti grūti to īstenot dzīvē.
น นเป นเส นแบ งท ทำได ยาก
Viņa sacīja Kas notiek tavā dzīvē?
เธอถาม ม เร องอะไรเหรอคะ
Tā mēs darām savā personīgajā dzīvē.
เราทำอย างน นในช ว ตส วนต ว
Es pazaudēju savu mīlestību dzīvē ... mīlestību.
ฉ นได ส ญเส ยความร กของฉ นของช ว ต ... ของความร ก
It kā dzīvē vairs nebūtu prieka.
แต ฉ นได ย นเส ยงร อง
Nu, kas tavā dzīvē šobrīd notiek?
ช วงน เป นย งไงบ างจ ะ?
Dzīvē tiešām ir tādi brīži. Atvaino.
บางคร งช ว ตก เป นอย างน ขอเวลาส กคร
Bet viņš jau bija tavā dzīvē.
ใช แต เค าก เข ามาในช ว ตค ณแล ว
Ko tikai dzīvē nav nācies redzēt.
ม นผ หมดแล ว
Manā dzīvē vieta ir vienai mīlestībai
ฉ นได ใช เวลาท งช ว ตในว ยผ ใหญ ของฉ น ... ... ก บหน งความร กท แท จร งของฉ น ...
Dažreiz es atceros to nakti neatliekamās palīdzības nodaļā pirms septiņiem gadiem.
บางคร ง ผมก ค ดย อนกล บไปในค นน น ในห องฉ กเฉ น เม อเจ ดป ท แล ว
Mēs aplūkojam veselu pilsētu būvniecību viņu plānošanas nodaļā un jautājam sev
ด การสร างเม องท งเม อง ในฝ ายวางผ ง เราบอกว า
Siriuss sacīja, ka Voldemorts ko meklē, un tas atrodas Noslēpumu nodaļā.
บางส งท เขาไม ร ว ธ ได มา แฮร ร ฟ งนะ

 

Saistītie meklējumi: Dzīve - Nakts Dzīve - ģimenes Dzīve - Kultūras Dzīve - Darba Dzīve - Mūzikas Dzīvē - Biznesa Dzīve - Cilvēka Dzīve - Ciems Dzīve - Posms Dzīvē -