Tulkojums "tūlītēja vienošanās" spāņu valoda:


  Vārdnīca Latvijas-Spāņu

Vienošanās - tulkojums : Vienošanās - tulkojums : Vienošanās - tulkojums : Vienošanās - tulkojums : Vienošanās - tulkojums : Tūlītēja - tulkojums : Vienošanās - tulkojums : Tūlītēja - tulkojums : Vienošanās - tulkojums : Vienošanās - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Protams, tūlītēja vienošanās par to, kā risināt Gruzijas jautājumu, netika panākta.
Naturalmente, no ha habido un acuerdo inmediato sobre la fórmula para solucionar la cuestión de Georgia.
Tūlītēja palīdzība
Asistencia inmediata
Ir vajadzīga tūlītēja vienošanās par CO2 izplūdes samazinājumu Eiropā ne tikai starptautiskas vienošanās dēļ, bet arī mūsu pašu dēļ lai mēs no šā brīža varētu būt konkurētspējīgi.
Tiene que haber un acuerdo inmediato sobre una reducción de al menos el 30 de las emisiones de CO2 en Europa no solo por el bien del acuerdo internacional sino por nuestro propio bien también para que podamos ser competitivos a partir de ahora.
Piespiedu tūlītēja slēpšana
Forzar ocultar al instante
Tūlītēja blokādes pārtraukšana
10 Reversión inmediata
Atzīšana un tūlītēja izpilde
Reconocimiento y ejecución inmediata
Tūlītēja rokuronija ierosinātas blokādes pārtraukšana
Reversión inmediata del bloqueo neuromuscular inducido por rocuronio
Kāpēc tūlītēja ārstēšana ir svarīga?
Por qué símbolo del tratamiento es importante?
USEtieša piemērojamība (1011) tūlītēja piemērojamība
USEEPSO (1006) miembro del Parlamento Europeo
Tāpēc ir nepieciešama tūlītēja rīcība.
Por lo tanto, necesitamos medidas urgentes.
Viņam nepieciešama tūlītēja medicīniska aprūpe.
Necesita atención médica inmediata.
Pēc šķīdināšanas tiek rekomendēta tūlītēja lietošana.
Tras reconstitución se recomienda su utilización inmediata.
Var būt nepieciešama tūlītēja medicīniska ārstēšana.
Puede ser necesario tratamiento médico inmediato.
Var būt nepieciešama tūlītēja medicīniska ārstēšana.
Puede necesitar tratamiento médico inmediatamente
32,99 EUR Pirkuma tūlītēja piegāde nenoteikts.
32,99 EUR Compra entrega inmediata no especificado.
69,76 EUR Pirkuma tūlītēja piegāde nenoteikts.
69,76 EUR Compra entrega inmediata no especificado.
75,17 EUR Pirkuma tūlītēja piegāde nenoteikts.
75,17 EUR Compra entrega inmediata no especificado.
52,06 EUR Pirkuma tūlītēja piegāde nenoteikts.
52,06 EUR Compra entrega inmediata no especificado.
58,02 EUR Pirkuma tūlītēja piegāde nenoteikts.
58,02 EUR Compra entrega inmediata no especificado.
Tas ir ārkārtas nepieciešama tūlītēja ārstēšana.
Esto es una emergencia que requiere tratamiento inmediato.
Tūlītēja un atbalstoša aprūpe ir būtiska.
Atención inmediata y apoyo es esencial.
Maksāšanas un tūlītēja ārstēšana ir būtiski.
La evitación y el tratamiento rápido son esenciales.
Ieguldījumu projektu īstenošana bija gandrīz tūlītēja.
La nueva iniciativa obtuvo desde el primer momento una gran aceptación.
Zilās tunzivs sugai draud tūlītēja iznīcība.
El atún rojo se encuentra en peligro de extinción inmediato.
Ir nepieciešama tūlītēja un vienota rīcība.
Se necesita una acción inmediata y conjunta.
Tūlītēja R6E slēgšana pēc Straikera pavēles.
Un corte inmediato para Striker.
Šāda atcelšana vienmēr ir tūlītēja atcelšana.
Tal suspensión ha de ser siempre expresa.
43 Pēc šķīdināšanas tiek rekomendēta tūlītēja lietošana.
Tras reconstitución se recomienda su utilización inmediata.
Tādēļ jāparedz šīs regulas tūlītēja stāšanās spēkā,
Por lo tanto, es necesario establecer la entrada en vigor inmediata del presente Reglamento.
Svarīga sistēmas priekšrocība ir līdzekļu tūlītēja atsaukšana.
Una ventaja importante del sistema es la retirada inmediata de los fondos.
Šis nosacījums ir nepieciešama tūlītēja medicīniska palīdzība.
Esta condición requiere atención médica inmediata.
JS Ā T implantu implan tūlītēja aizliegšana.
CIA A prohibición inmediata.
Bērnu drošībai ir nepieciešama tūlītēja Komisijas rīcība.
La seguridad de los niños exige acción inmediata por parte de la Comisión.
Tas ir jautājums, kurā nepieciešama tūlītēja rīcība.
Se requiere una acción inmediata en este sentido.
Mums steidzami jāsniedz tūlītēja un neatliekama palīdzība.
Es muy necesaria una ayuda inmediata y urgente.
Intravenozi ievadīta bivalirudīna biopieejamība ir pilnīga un tūlītēja.
Absorción la biodisponibilidad de la bivalirudina para uso intravenoso es completa e inmediata.
(4) Tūlītēja ir prasība samazināt heku mazuļu nozveju
(4) La necesidad más inmediata que se impone es reducir las capturas de juveniles de merluza mediante
6. Svarīga sistēmas priekšrocība ir līdzekļu tūlītēja atsaukšana.
6. Una ventaja importante del sistema es la retirada inmediata de los fondos.
2 Tūlītēja apmaiņa Veiciet un apmaksājiet jaunu pasūtījumu.
2 Cambio inmediato realiza un nuevo pedido y págalo.
Kāds no šiem simptomiem nepieciešama tūlītēja veterināro aprūpi.
Cualquiera de estos síntomas requieren atención veterinaria inmediata.
Sēņu saindēšanās ir avārijas, kas nepieciešama tūlītēja hospitalizācija.
La intoxicación por setas es una emergencia que requiere hospitalización inmediata.
Vispirms norāda, vai ir vajadzīga tūlītēja medicīniska palīdzība.
Se especificará en primer lugar si se precisa asistencia médica inmediata.
Kā likums dalībvalstu atbilde bija dāsna un tūlītēja.
En general, la respuesta de los Estados miembros ha sido generosa e inmediata.
To ietekme var būt gan tūlītēja, gan ilgstoša.
Sus efectos pueden ser tan inmediatos como duraderos.
Būs iespējama pat tūlītēja pieeja iedzīvotāju kriminālajai vēsturei.
Se podrá acceder inmediatamente a los antecedentes penales de los ciudadanos.

 

Saistītie meklējumi: Tūlītēja Apmaksa - Tūlītēja Ietekme - Tūlītēja Palīdzība - Vienošanās - Rakstiska Vienošanās - Pēc Vienošanās - Bez Iepriekšējas Vienošanās - Saistoša Vienošanās - Līgumiska Vienošanās - Sākotnējām Vienošanās -