Tulkojums "aizņem vietu" spāņu valoda:


  Vārdnīca Latvijas-Spāņu

Aizņem - tulkojums : Aizņem vietu - tulkojums : Aizņem - tulkojums : Aizņem vietu - tulkojums : Vietu - tulkojums : Aizņem - tulkojums : Aizņem - tulkojums : Aizņem vietu - tulkojums : Aizņem vietu - tulkojums : Aizņem vietu - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

aizņem vietu.
Necesitamos espacio.
un aizņem vietu virs pakauša, virs galvas.
y ocupa una posición por encima de la nuca, gastos generales.
Sešas visapdzīvotākās valstis pašlaik aizņem 56 Eiropas Parlamenta vietu.
Los seis países más poblados dominan actualmente alrededor del 56 de los escaños del Parlamento Europeo.
otro vietu aizņem Rietumeiropas provincē 15.6 vai USD 291 miljoni
el segundo lugar lo ocupa la provincia Western Cape 15.6 o USD 291 millón
Īpašu vietu Azerbaidžānas izklaides industrijā aizņem azartspēļu iestādes un kazino.
Un lugar especial en la industria del entretenimiento de Azerbaiyán está ocupado por establecimientos de apuestas y casinos.
11,7 miljoni jaunradīto darba vietu pakalpojumu nozarē galvenokārt aizņem sievietes.
La mayor parte de los 11,7 millones de nuevos puestos de trabajo creados en el sector servicios han sido ocupados por mujeres.
Šīs tikai aizņem vietu uz klāja. Kuģis taču ir nenogremdējams.
Se desperdiciaría espacio de cubierta en un barco que no se hunde.
Visu laiku līga Portugāles Porto tabulā aizņem 2. vietu aiz fonds.
En la tabla de todos los tiempos liga portuguesa Oporto lleva 2o lugar detrás del fondo.
Cache Cleaner un Auto start pārvaldnieks Dzēst junk failus, kas aizņem vērtīgo uzglabāšanas vietu.
Cache limpiador y Auto alta manager Eliminar archivos basura que ocupan valioso espacio de almacenamiento.
Cache Cleaner and Auto start Manager Dzēst junk failus, kas aizņem vērtīgo uzglabāšanas vietu.
Cache Cleaner and Auto start Manager Eliminar archivos basura que ocupan valioso espacio de almacenamiento.
Jūs varat izmantot kvēlojošs objektu, izveidots iztēle, un aizņem vietu virs pakauša, virs galvas.
Puede utilizar el objeto brillante, creado en la imaginación, y ocupa una posición por encima de la nuca, gastos generales.
Es nezinu, kādu vietu tavā sirdī aizņem viņš, bet es zinu, ka viņa sirds pieder tev.
No sé si él le importa algo pero sí sé que usted sí que le importa a él.
Aizņem rindu.
Guárdame un lugar en la fila.
Aizņem divas.
Resérvame dos.
Tas ir vidējais skaits, bet tas būtu lieliski redzēt, ka portālos tīklā aizņem vietu un uzlabot savus konkurentus.
Este es un número promedio, pero sería genial ver que los sitios en la red toma una posición y mejorar sus competidores.
Tur darbinieku rotācija atvieglo kvalifikācijas attīstību. Kad darbinieks tiek apmācīts, viņa vietu aizņem cits cilvēks, kurš tajā laikā nav nodarbināts.
La experiencia danesa también es valiosa allí, la rotación de trabajadores facilita el desarrollo de cualificaciones cuando un empleado está llevando a cabo algún aprendizaje, su lugar lo ocupa una persona que en ese momento se encuentra sin trabajo.
Laukums, kuru aizņem gāze
El área que ocupa el gas
Franču aizņem Tunisā 1881.
Los franceses ocuparon Túnez en 1881.
Cik ilgi aizņem procedūra?
Cuánto tiempo requerirá el procedimiento?
Tie aizņem visu stāvu.
Eso es todo un piso del hotel.
Vispopulārākais orientieris Kharkiv ir brīvības laukums (Ploshcha Svobody), trešā lielākā pilsēta laukums Eiropā, un tas aizņem 7. vietu, runājot par pasauli.
El hito más popular de Járkov es la Plaza de la libertad (Ploshcha Svobody), la tercera plaza más grande de Europa, y se necesita el 7º lugar cuando habla sobre el mundo.
Pašlaik tūrisms ES IKP iegulda apmēram 4 , netieši vairāk nekā 10 , kā arī aizņem apmēram 12 no kopējā darba vietu skaita.
El turismo contribuye actualmente en aproximadamente un 4 al PIB de la UE y de forma indirecta en más del 10 , y ofrece alrededor del 12 del empleo.
Dēls aizņem priekšrocība no bo...
Hijo toma ventaja de borracha ...
Pārveidošanas process aizņem maz laika.
El proceso de conversión tarda unos pocos.
Ka mēs aizņem mūsu krustu.
Que tomemos nuestra cruz.
Mani tas aizņem apmēram stundu.
Me tarda sobre una hora.
Aizņem lielu tukšu, reizes stūriem.
Tome un gran esquinas en blanco, doble.
Tas aizņem visu pirmo gadu.
Este elemento ocupa todo el primer año.
Tu aizņem pārāk ilgu laiku.
Tardas demasiado.
Galīgajā lēmumā, kuru pieņēma oktobra Eiropadomē, ir noteikts, ka deputātu skaits Parlamentā ir 750 1 deputāts, jo vienu deputāta vietu aizņem Parlamenta priekšsēdētājs.
La decisión final, tal como fue adoptada por el Consejo Europeo de octubre, seleccionó un límite máximo de 750 1 diputados, siendo 1 el Presidente del Parlamento.
Pārējo daļu urīnā aizņem mazākie metabolīti.
9 desetilzaleplon y su metabolito glucurónido.
Pārējo daļu urīnā aizņem mazākie metabolīti.
El resto de la recuperación urinaria es de metabolitos secundarios.
Valodu pieraksti aizņem vidējo diapazona apgabalu.
Los textos lingüísticos ocupan el rango medio.
a) kas aizņem vismaz 0,1 hektāru
a) que tengan una dimensión mínima de 0,1 hectáreas
2, kas aizņem ļoti maz resursus.
2, ocupa muy pocos recursos.
Uzstādīšana aizņem tikai 2 3 protokols.
La instalación toma sólo 2 3 acta.
Tas aizņem gandrīz 3 mēneši jādara.
Tarda casi 3 meses para realizarse.
Tas aizņem roka un mārciņas pacietības ...
Se necesita una mano firme y kilos de paciencia ...
Viola aizņem the maz vairāk ne...
Viola toma la poco más de stha...
Dziedināšana pēc maksts dzimšanas aizņem dažkārt.
Curación después de un parto vaginal toma algún tiempo.
X garums atvēršanu, kas aizņem kāpnes
X longitud de la apertura, que ocupará la escalera
Tas aizņem Dievu, lai to izdarītu.
Se necesita a Dios para hacer eso.
Tas aizņem tikai vienu vārdu. !meistarība.
Sólo se necesita una palabra. !maestría.
Kalni aizņem 33 no Rumānijas teritorijas.
Las montañas ocupan el 33 de la superficie de Rumanía.
Vēl daudz vietas aizņem orķestra paaugstinājums.
En fin, lo otro que ocupa mucho espacio es el escenario.

 

Saistītie meklējumi: Aizņem Kārtējās. - Aizņem - Vietu Tirgū - Tikšanās Vietu - Ievērojamu Vietu Apskatīšana - Centrālo Vietu - Uzņēmuma Atrašanās Vietu - Augstu Vietu - Vietu Analīze - Noteikt Vietu -