Tulkojums "patiesu mērķis" somu valoda:


  Vārdnīca Latvijas-Somu

Mērķis - tulkojums : Mērķis - tulkojums : Mērķis - tulkojums : Mērķis - tulkojums : Mērķis - tulkojums : Mērķis - tulkojums : Mērķis - tulkojums : Mērķis - tulkojums : Mērķis - tulkojums : Mērķis - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Tās mērķis ir ierobežojumu likvidēšana, lai izveidotu patiesu transatlantijas tirgu.
Sen tavoitteena on purkaa esteet todellisilta transtlanttisilta markkinoilta.
3. Nodarbinātības pasākumu kopuma mērķis ir izveidot patiesu ES darba tirgu
3. Työllisyyspaketin tavoitteena on myös luoda aidot EU n työmarkkinat
Tai jābūt stratēģijai, kuras mērķis ir patiesu drošības garantiju sniegšana visiem Eiropas iedzīvotājiem.
Strategialla on todella voitava edistää kaikkien kansalaisten turvallisuutta.
Kohēzijas politikas pamata mērķis ir atbalstīt patiesu konverģenci un izlīdzināt sociāli ekonomiskās un teritoriālās atšķirības.
Koheesiopolitiikan ydinajatuksena on tukea yleistä lähentymistä sekä vähentää sosioekonomisia ja alueellisia eroja.
Es uzskatu, ka Padomes direktīva ir ļoti pozitīva, jo tās mērķis ir izveidot patiesu brīvības, drošības un tiesiskuma telpu.
Neuvoston direktiivi on mielestäni erittäin myönteinen, koska sen tavoitteena on luoda aito vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue.
PAMATOJOTIES UZ PATIESU STĀSTU
TOSITAPAHTUMIEN INNOITTAMA
lzstāstīšu jums patiesu stāstu.
Kerron teille tositarinan.
Patiesu, bez robežām vardarbību.
Todellista väkivaltaa ilman sääntöjä.
Bez nopietnas krīzes jūs nekad nespēsiet radīt patiesu Eiropas demokrātiju, patiesu politisku kopienu.
Ilman suurta kriisiä ette koskaan onnistu luomaan todellista eurooppalaista demokratiaa, todellista poliittista yhteisöä.
Konkurences politikas mērķis ir vienotajā tirgū veidot patiesu konkurenci, izmantojot pasākumus, kas saistīti ar tirgus struktūrām un tā dalībnieku darbībām.
Kilpailupolitiikan tavoitteena on luoda aitoa kilpailua yhtenäismarkkinoille toteuttamalla markkinoiden rakenteeseen ja markkinatoimijoiden käyttäytymiseen liittyviä toimenpiteitä.
to ar patiesu dabas dāvanas.
se totta lahjoja luonnon.
Tas nodrošinās patiesu veselības aizsardzību.
Se tarjoaa terveydelle todellista suojaa.
Jo es atradu patiesu mīlu.
Uskon, että löysin tosirakkauteni.
Mērķis ir panākt patiesu enerģijas kopību Eiropā, kur cauruļvadi un elektroenerģijas kabeļi nepazīst robežas un kur darbojas saules un vēja enerģijas infrastruktūra.
Tavoitteena on luoda Eurooppaan aito energiayhteisö, jossa maiden rajoilla ei ole putkien tai voimakaapelien kannalta merkitystä ja jolla on infrastruktuuri aurinko ja tuulienergiaa varten.
Tā ir laba zīme mūsu sadarbībai, balstoties uz patiesu partnerības garu, un tam, ka tiks sasniegts mūsu mērķis patērētāju intereses izvirzīt priekšplānā.
Tämä tietää hyvää yhteistyöllemme todellisessa kumppanuuden hengessä ja pyrkiessämme tavoitteeseen, jossa kuluttajat ovat ensisijaisia.
Vēlos teikt patiesu paldies visiem iesaistītajiem.
Kiitä kaikkia työhön osallistuneita.
Tās nodrošina patiesu konkurenci ideju ziņā.
Ne turvaavat ideoiden aidon kilpailun.
Pūlis vēlas redzēt kaut ko patiesu.
Yleisö haluaa nähdä jotakin todellista...
Mērķis ir piedāvāt atbalsta materiālu par attīstības jautājumiem, problēmu risināšanas metodēm un papildinformāciju, vēršot uzmanību uz patiesu gadījumu pētījumiem, kas attiecās uz Ruandu.
Tarkoituksena on tarjota tukimateriaalia kehitysasioista, ongelmanratkaisumenetelmiä ja tallennettua tietoa, keskittyen todelliseen tapaukseen, Ruandaan.
Mēs esam pieredzējuši patiesu vienkāršošanu, patiesu paātrināšanu un, protams, stratēģijas izmaiņas, iekļaujot ieguldījumu darbību enerģijas taupīšanas pasākumu jomā.
Pääasiassa olemme todistaneet todellista yksinkertaistamista, todellista nopeuttamista ja tietysti strategian muutosta liittämällä investointitoimet energiansäästötoimenpiteisiin.
Zaļās grāmatas par kapitāla tirgu savienību mērķis ir sākt apspriedi visā ES par iespējamiem pasākumiem, kas ir nepieciešami, lai izveidotu patiesu vienoto kapitāla tirgu.
Pääomamarkkinaunionia koskevan vihreän kirjan tarkoituksena on käynnistää EU ssa keskustelu toimenpiteistä, joita tarvitaan pääomien todellisten sisämarkkinoiden luomiseksi.
Tāpēc... Kas padara šo sapni vairāk patiesu?
Joten mikä tekee tästä todellisempaa?
Mēs ne piedzīvot patiesu prieku un gandarījumu.
Emme koe todellista iloa ja tyydytystä.
Tas ir, kā jūs izveidot patiesu ietekmi.
Näin luot totta vaikutus.
Izvēlieties savu loterijas numurus ar patiesu nejaušības
Valitse lottorivi aito satunnaisuus
Jaunie audzēšanas noteikumi nodrošina zivīm patiesu labklājību.
Uusilla tuotantovaatimuksilla pystytään varmistamaan tehokkaasti kalojen hyvinvointi.
Tas liek dalībvalstīm veikt patiesu pārvaldības vienkāršošanu.
Ks. ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I), KOM(2005) 650 lopullinen.
Birmas Mjanmas pilsoņi pelna mūsu patiesu solidaritāti.
Burman Myanmarin kansa ansaitsee vilpittömän solidaarisuutemme.
Tikai tā var nodrošināt patiesu globālo atbildību.
Vain näin voidaan varmistaa todellinen globaali vastuu.
Ko tad tu zini par patiesu mīlestību?
Ja mitä sinä tiedät oikeasta rakkaudesta.
13. jūlija sammitā mums jānodrošina, ka veidojam šo jauno Vidusjūras reģiona savienības projektu, pamatojoties uz patiesu piederību un patiesu vienlīdzību.
Meidän on varmistettava 13. heinäkuuta pidettävässä huippukokouksessa, että rakennamme tätä Välimeren alueen hankkeeseen liittyvää uutta unionia todellisen jäsenyyden ja todellisen tasavertaisuuden pohjalta.
Un otrkārt, ka cilvēki patiešām izjūt patiesu saikni.
Ja toinen on se, että ihmiset näyttävät kokevan todellisen yhteyden.
Tādējādi paralizējot jebkuru mēģinājumu panākt patiesu pasaules ilgtspējību.
Halvaannuttaen jokaisen yrityksen todelliseen maailmanlaajuiseen ylläpidettävyyteen.
griestiem, lai izveidotu patiesu meistardarbu daudzlīmeņu griesti, iekrāsotajā
katto luoda totta mestariteoksia monitasoinen katot, tummennetut
Caur ikdienas lūgšanu jūs atradīsiet patiesu mieru Dievā.
Löydätte todellisen rauhan Jumalassa rukoilemalla päivittäin.
Mums ir nepieciešams šajā jautājumā sasniegt patiesu pavērsienu.
Meidän on saatava aikaan todellinen käännekohta vesikysymyksessä.
Mums jāiet tālāk, veidojot patiesu Kopienas preferenču sistēmu.
Asiassa pitäisi edetä pidemmälle määrittämällä todellinen yhteisön etuuskohtelu.
Īsumā mums jāturpina darbs, lai panāktu patiesu vienlīdzību.
Lyhyesti sanottuna meidän on jatkettava työtä todellisen tasa arvon eteen.
kopā ar grēksūdzi un patiesu nožēlu. Ak, jā.
On tapana maksaa, että saa aneita sekä pääsee tunnustamaan katumuksensa.
Tâdįjâdi paralizįjot jebkuru mįėinâjumu panâkt patiesu pasaules ilgtspįjîbu.
Halvauttaen yritykset todelliseen maailmanlaajuiseen kestävyyteen.
Kāpēc nevarētu izlemt palielināt Kopienas budžetu, lai nodrošinātu patiesu ekonomikas politiku un sociālo kohēziju, kuras mērķis ir palielināt ražošanas apjomus un radīt darba vietas ar tiesībām ...
Miksi ei päätetä kasvattaa yhteisön talousarviota sellaisen taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevan reaalipolitiikan osalta, jolla pyritään lisäämään tuotantoa ja oikeudet sisältävää työtä...
Pirms dažu finansiālas palīdzības veidu sniegšanas (tās mērķis ir jums palīdzēt atrast darbu) jūsu jaunā mītnesvalsts, iespējams, nogaidīs, kamēr esat izveidojis patiesu saikni ar vietējo darba tirgu.
Uusi asuinmaasi voi odottaa, että sinulle muodostuu tosiasiallinen yhteys paikallisiin työmarkkinoihin, ennen kuin voit saada tietyntyyppisiä rahaetuuksia (esim. työttömien kouluttautumista tukevat halpakorkoiset lainat).
EnWG 110. panta 1. punkta 1) apakšpunkta mērķis ir tieši šādām sistēmām, attiecībā uz kurām nav patiesu trešo pušu, atbrīvot no pienākuma saistībā ar trešo personu pieeju.
EnWG n 110 n 1 momentin 1 kohdan tarkoituksena on Saksan hallituksen mukaan sulkea juuri tällaiset verkot, joiden toimintaan ei osallistu tosiasiallisia kolmansia osapuolia, kolmansien osapuolten verkkoon pääsyä koskevan velvoitteen ulkopuolelle.
raķešu cilvēks šī spēle ir balstīta uz patiesu st
Rocket Man Tämä peli perustuu tositapahtumiin. ol
Pēdējo gadu laikā mēs esam saskārušies ar patiesu paradoksu.
Viime vuosien aikana olemme joutuneet todellisen ristiriidan eteen.

 

Saistītie meklējumi: Mērķis Mērķis - Patiesu - Mērķis - Mērķis Ir - Galvenais Mērķis - Uzņēmējdarbības Mērķis - Mērķis Sth. - Mācību Mērķis - Ieguldījumu Mērķis - Izglītības Mērķis -