Tulkojums "nevēlama piekļuve" somu valoda:


  Vārdnīca Latvijas-Somu

Piekļuve - tulkojums : Nevēlama - tulkojums : Piekļuve - tulkojums : Nevēlama piekļuve - tulkojums : Piekļuve - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Nevēlama formulējuma piemērs
Esimerkki vältettävästä muodosta
Nevēlama apziņas atjaunošanās anestēzijas laikā
Ei toivottu tajuisuus anestesian aikana
nevēlama un kaitīga satura novēršana
ei toivotun ja haitallisen sisällön torjunta
Nevēlama un kaitīga satura novēršana
Ei toivotun ja haitallisen sisällön torjunta
Nav konstatēta nevēlama Rabigen SAG2 iedarbība.
Rabigen SAG2 valmisteen ei ole havaittu aiheuttaneen mitään haittavaikutuksia.
DARBĪBA NEVĒLAMA UN KAITĪGA SATURA NOVĒRŠANA
TOIMINTALINJA 2 EI TOIVOTUN JA HAITALLISEN SISÄLLÖN TORJUNTA
Nevēlama notikuma datums (gads mēnesis diena)
Vakavan vaaratilanteen sattumispäivä (vuosi kuukausi päivä)
Nevēlama notikuma datums(gads mēnesis diena)
Vakavan vaaratilanteen sattumispäivä(vuosi kuukausi päivä)
Nevēlama reakcija (MedDRA 9. 0) Galvas reibois
Elinjärjestelmälu okitus Hermosto
Nopietna nevēlama notikuma datums (gads mēnesis diena)
Vakavan vaaratilanteen tapahtumisaika (vuosi kk päivä)
Piekļuve
Arkistoon tutustuminen
Piekļuve
Päästä
Piekļuve
Saanti
Piekļuve
AIKOVAT erityisesti asettaa henkilötietojen vaihdon suojaa koskevat normit, jotka perustuvat sekä voimassa oleviin että tulevaisuudessa tehtäviin Yhdysvaltojen sekä EU n ja sen jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin rikosten, mukaan lukien terrorismi, ennalta estämisen, tutkimisen, paljastamisen ja rikoksia koskevien syytetoimien alalla
Piekļuve
Henkilöllä on oikeus valtuuttaa puolestaan hallinnolliseen muutoksenhakuun valvontaviranomainen tai muu edustaja, jos tämä on sallittua sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla.
BYETTA netika pierādīta nevēlama ietekme uz lipīdu raksturlielumiem.
BYETTA valmisteella ei ole todettu lipidiparametreihin kohdistuvia haittavaikutuksia.
Nav paredzams, ka pārdozēšanai varētu būt nevēlama ietekme.
On epätodennäköistä, että yliannostuksella on haitallista vaikutusta.
Maz ticams, ka pārdozēšanai varētu būt nevēlama ietekme.
Yliannostus ei todennäköisesti aiheuta hankalia vaikutuksia.
Kopā 21 pacientu bija vismaz viena nevēlama blakusparādība.
Kaikkiaan 21 lla potilaista oli ainakin yksi haittatapahtuma.
Ļoti bieža ar tenekteplāzi saistīta nevēlama blakusparādība ir asiņošana.
Verenvuoto on erittäin yleinen tenekteplaasin käyttöön liittyvä haittavaikutus.
Būtiska, nevēlama svara zuduma gadījumā jāapsver Zonegran lietošanas pārtraukšana.
Jos oleellista epätoivottavaa painonlaskua tapahtuu, Zonegranin annostelun lopettamista tulee harkita.
QT intervāla pagarināšanās ir labi zināma moksifloksacīna nevēlama blakusparādība.
QT ajan pidentyminen on moksifloksasiinin tunnettu haittavaikutus.
Nevēlama formulējuma piemērs Kompetentās iestādes veic pārbaudes, lai nodrošinātu
Esimerkki vältettävästä muodosta
Jauniešu aptaukošanās, kas kļūst arvien izplatītāka, ir nevēlama parādība.
Nuorten lisääntyvä lihavuus on uhkaava ongelma.
Šādos apstākļos Darba laika direktīva nenoliedzami ir pilnīgi nevēlama.
Tässä tilanteessa työaikadirektiivi on ehdottomasti täysin epätoivottu.
Sudānas I ir neatļauta krāsviela un pārtikā nevēlama viela.
Sudan I ei ole sallittu väriaine, joten sen esiintyminen elintarvikkeen ainesosana ei ole toivottavaa.
Piekļuve liegts
Lupa evätty
Nepareiza piekļuve
Virheellinen saantitapa
Vienkāršā piekļuve
Helpostisaatava
Publiska piekļuve
Yleisessä käytössä
Piekļuve tirgum
Markkinoillepääsy
PIEKĻUVE SASTATNĒM
RAKENNUSTELINEILLE PÄÄSY
Piekļuve tirgum
Äänioikeus ja vaalikelpoisuus
Piekļuve dokumentiem
Takaisinperintä
Piekļuve dokumentiem
Oikeus tutustua asiakirjoihin
Piekļuve miljardiem.
Pääsyä käsiksi miljardeihin.
PIEKĻUVE ATĻAUTA
HYVÄKSYTTY
Piekļuve atļauta
HYVÄKSYTTY
Piekļuve pakalpojumiem
Palvelujen saatavuus
Piekļuve profesijai
Neuvoston direktiivi 91 676 ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N o 1882 2003
Piekļuve tirgum
Sopimuspuolet sitoutuvat toimittamaan kaikki asianomaiset asiakirjat toisen sopimuspuolen viranomaisille pyynnöstä.
Piekļuve tirgum
Edellä 2 kohdassa ja 12 artiklassa tarkoitettujen sopimusten tekemiseen saakka tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen esitetyistä Bosnia ja Hertsegovinan kautta kulkevaan yhteisön kauttakulkuliikenteeseen sovellettavien verojen, tiemaksujen tai muiden maksujen sekä niiden kantamisjärjestelyjen muutoksista on järjestettävä ennakolta kuulemismenettely.
PIEKĻUVE INFORMĀCIJAI
TIEDONSAANTI
Piekļuve tirgum
Seuraavien Euroopan unionin säädösten sovellettavia säännöksiä sovelletaan pääsopimuksen ja horisontaalisia mukautuksia koskevan liitteen II mukaisesti, jollei tässä liitteessä tai pöytäkirjoissa I VI toisin määrätä.
Piekļuve tirgum
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N o 1255 2011, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskevasta tukiohjelmasta (EUVL L 132, 5.12.2011, s. 1).

 

Saistītie meklējumi: Ir Tieša Piekļuve - Piekļuve Tirgum - Tieša Piekļuve - ātra Piekļuve - Autoceļš Piekļuve - Ierobežota Piekļuve - Netieša Piekļuve -