Tulkojums "ievērojot lēmumu" somu valoda:


  Vārdnīca Latvijas-Somu

Ievērojot - tulkojums : Ievērojot - tulkojums : Ievērojot - tulkojums : Ievērojot - tulkojums : Ievērojot - tulkojums : Ievērojot lēmumu - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

, ievērojot katras organizācijas patstāvību lēmumu pieņemšanas ziņā un attiecīgas procedūras.
Naton välistä sotilaallisten voimavarojen kehittämisyhteistyötä120kunkin päätöksenteon riippumattomuus ja menettely huomioon ottaen.
Tādēļ, ievērojot situācijas smagumu, lēmumu pieņēmēji nav uzdevuši nekādus jautājumus.
Siispä tilanteen vakavuuden vuoksi päätöksentekijät eivät ole kyseenalaistaneet asiaa.
Tiesvedību var atjaunot ar rīkojumu vai lēmumu, ievērojot to pašu procedūru.
Asian käsittelyä voidaan jatkaa määräyksellä tai päätöksellä samaa menettelytapaa noudattaen.
Lēmumu pieņem, ievērojot šādus kritērijus Padome cenšas saglabāt pēc iespējas plašāku attiecīgās
Tämä päätös tehdään seuraavia perusteita noudattaen neuvosto pyrkii säilyttämään kyseisen jäsenvaltion mahdollisimman laajan osallistumisen vahingoittamatta vakavasti Schengenin säännöstön eri osien käytännön toimivuutta
lēmumu atteikt ieceļošanu saskaņā ar procedūrām, kas paredzētas, ievērojot 35. panta 2. punktu
päätökseen maahanpääsyn epäämisestä 35 artiklan 2 kohdassa säädetyissä menettelyissä
Jebkuru lēmumu par tiesvedības atjaunošanu pirms apturēšanas beigām vai 72. panta 2. punktā paredzēto lēmumu pieņem, ievērojot tos pašus noteikumus.
Päätökset, jotka koskevat käsittelyn aloittamista uudelleen ennen lykkäyksen päättymistä, tai 72 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut päätökset tehdään samoja menettelytapoja noudattaen.
Ievērojot īpašus reglamenta noteikumus , zaudējušai pusei piespriež atlīdzināt izdevumus , ja tiesa pieņem tādu lēmumu .
Konferenssi toteaa , että 98 artiklan määräyksiä on sovellettava nykyisen käytännön mukaisesti .
Uzņēmuma filozofija ir veidot un attīstīt inovatīvu produktu, bet ievērojot ražošanas lēmumu par hipoaler...
Yrityksemme filosofiana on luoda ja kehittää innovatiivisia tuotteita, vaikka hypoallergenic pohja tehtaan tuota...
Ievērojot īpašus reglamenta noteikumus, zaudējušai pusei piespriež atlīdzināt izdevumus, ja tiesa pieņem tādu lēmumu.
Jollei työjärjestyksessä erityisesti toisin määrätä, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
Padome sagatavoja šo lēmumu kopā ar dalībvalstīm, tādejādi ievērojot dalībvalstu būtisko lomu šajā jomā.
Neuvosto valmisteli nämä päätökset yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja kunnioitti näin ollen sitä, että jäsenvaltioilla on näissä asioissa merkittävä rooli.
Ievērojot īpašus reglamenta noteikumus, zaudējušai pusei piespriež atlīdzināt izdevumus, ja tiesa pieņem tādu lēmumu.
Jollei työjärjestyksessä erityisesti toisin määrätä, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos tuomioistuin niin päättää.
Ievērojot īpašus reglamenta noteikumus, zaudējušai pusei piespriež atlīdzināt izdevumus, ja tiesa pieņem tādu lēmumu.
Jollei työjärjestyksessä erityisesti toisin määrätä, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos tuomioistuin niin päättää. ,
Tādā gadījumā Eiropadome, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu un pēc Komisijas priekšlikuma, nākamajā sanāksmē pieņem lēmumu, ievērojot 3. punktā minētos kritērijus.
Siinä tapauksessa Eurooppaneuvosto tekee määräenemmistöllä komission ehdotuksesta seuraavassa kokouksessaan päätöksen 3 kohdassa tarkoitettujen perusteiden mukaisesti.
Tādā gadījumā Eiropadome, pieņemot lēmumu ar kvali ficētu balsu vairākumu un pēc Komisijas priekšlikuma, nākamajā sanāksmē pieņem lēmumu, ievērojot 3. punktā minētos kritērijus.
Siinä tapauksessa Eurooppaneuvosto tekee määräenemmistöllä komission ehdotuksesta seuraavassa kokouksessaan päätöksen 3 kohdassa tarkoitettujen perusteiden mukaisesti.
Eiropadome pieņem vienprātīgu lēmumu pēc Padomes ieteikuma, ko pēdējā pieņēmusi, ievērojot katrai jomai noteikto kārtību.
Eurooppa neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti neuvoston suosituksesta, jonka tämä antaa kunkin alan osalta määrättyjen menettelysääntöjen mukaisesti.
Lēmumu pieņem, ievērojot šādus kritērijus Padome cenšas saglabāt pēc iespējas plašāku attiecīgās dalībvalsts līdzdalību, nopietni
Tämä päätös tehdään seuraavia perusteita noudattaen neuvosto pyrkii säilyttämään kyseisen jäsenvaltion mahdollisimman laajan
Eiropadome pieņem vienprātīgu lēmumu pēc Padomes ieteikuma, ko pēdējā pieņēmusi, ievērojot katrai jomai noteikto kārtību.
Eurooppaneuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti neuvoston suosituksesta, jonka tämä antaa kunkin alan osalta määrättyjen menettelysääntöjen mukaisesti.
Tā pieņem lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma, ievērojot 76. pantu, un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu.
Neuvosto tekee ratkaisunsa komission ehdotuksesta, jollei 76 artiklasta muuta johdu, sekä Euroopan parlamenttia kuultuaan.
Eiropadome pieņem vienprātīgu lēmumu pēc Padomes ieteikuma, ko pēdējā pieņēmusi, ievērojot katrai jomai noteikto kārtību.
Eurooppa neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti neuvoston suosituksesta, jonka tämä antaa kunkin alan osalta määrättyjen menettelysääntöjen mukaisesti.
Lēmumu par minēto jautājumu pieņem 90 dienu laikā, ievērojot 28. panta 3. punktā noteikto procedūru.
Asiasta on päätettävä 90 päivän kuluessa 28 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
Šo reglamentu var grozīt ar Asociācijas padomes lēmumu, ievērojot nolīguma 438. panta 1. punkta noteikumus.
Alakomiteoilla, erityiskomiteoilla ja elimillä on ainoastaan valtuudet antaa suosituksia assosiaatiokomitealle, jollei sopimuksessa toisin määrätä tai osapuolet toisin sovi assosiaationeuvostossa.
Šo reglamentu var grozīt ar Asociācijas padomes lēmumu, ievērojot nolīguma 465. panta 1. punkta noteikumus.
Alakomiteoilla, erityiskomiteoilla ja elimillä on ainoastaan valtuudet antaa suosituksia assosiaatiokomitealle, jollei sopimuksessa toisin määrätä tai osapuolet toisin sovi assosiaationeuvostossa.
Šo reglamentu var grozīt ar Asociācijas padomes lēmumu, ievērojot nolīguma 408. panta 1. punkta noteikumus.
Sopimuksen 406 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut assosiaationeuvoston asiakirjat otsikoidaan päätöksiksi tai suosituksiksi , jota seuraa järjestysnumero, hyväksymis tai antamispäivä sekä kuvaus niiden kohteesta.
piemērotos Nodokļus, ko piemēro, ievērojot šā protokola 1. pantu, var samazināt ar SA padomes lēmumu
Tullit ovat nollatulleja tuotaessa EU hun Kosovosta peräisin olevia, jäljempänä lueteltuja jalostettuja maataloustuotteita.
Ievērojot konkrētus reglamenta noteikumus, zaudējušai pusei piespriež atlīdzināt izdevumus, ja Apelācijas padome pieņem tādu lēmumu.
Ellei työjärjestyksessä toisin määrätä, hävinnyt osapuoli velvoitetaan korvaamaan kulut, jos valituslautakunta niin päättää.
Tā pieņem lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma, ievērojot III 264. pantu, un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu.
Neuvosto tekee ratkaisunsa komission ehdotuksesta, jollei III 264 artiklasta muuta johdu, sekä Euroopan parlamenttia kuultuaan.
Tā pieņem lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma, ievērojot 61.i pantu, un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu.
Neuvosto tekee ratkaisunsa komission ehdotuksesta, jollei 61 i artiklasta muuta johdu, sekä Euroopan parlamenttia kuultuaan.
Tā pieņem lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma, ievērojot III 264. pantu, un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu.
Neuvosto tekee ratkaisunsa komission ehdotuksesta, jollei III 264 artiklasta muuta johdu, sekä Euroopan parlamenttia kuultuaan.
referente. Priekšsēdētājas kundze, ievērojot jūsu lēmumu, ka nav laika darba kārtības jautājumiem, es runāšu par Pamatdirektīvu par atkritumiem.
esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, noudattaen päätöstänne, jonka mukaan menettelytapakysymyksille ei ole aikaa, jatkan jätepolitiikan puitedirektiiviä koskevaa puhettani.
Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1049 2001 9. panta 2. un 3. punktu, par jebkuriem atkārtotiem pieprasījumiem lēmumu pieņem Padome.
Jäsenvaltion asetuksen (EY) N o 1049 2001 4 artiklan 5 kohdan nojalla esittämä pyyntö tehdään kirjallisena pääsihteeristölle.
Pēc piedāvāto uzaicinājuma nosacījumu pārbaudes ETHEAM pieņem lēmumu, kurā, ievērojot valsts un starptautiskos noteikumus, ir paredzēti nosacījumi sacīkšu norisei.
Sen jälkeen kun ETHEAM on tarkastanut, täyttääkö ehdotettu kilpailu edellytykset, se tekee vastaavan päätöksen sekä määrää myös kilpailujen toimeenpanon ehdoista noudattaen aina kansainvälisiä ja kansallisia säännöksiä.
Dalībvalsts var pieņemt lēmumu izbeigt atgūšanas procedūru pēc lauku attīstības programmas slēgšanas, ievērojot 32. panta 6. punktā paredzētos nosacījumus.
Jäsenvaltio voi päättää lopettaa takaisinperintämenettelyn maaseudun kehittämisohjelman päättämisen jälkeen 32 artiklan 6 kohdassa säädetyin edellytyksin.
Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1049 2001 9. panta 2. un 3. punktu, par jebkuriem atkārtotiem pieprasījumiem lēmumu pieņem Padome.
Jollei asetuksen (EY) N o 1049 2001 9 artiklan 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, neuvosto tekee päätöksen uudistetun pyynnön johdosta.
IEVĒROJOT TASN
PITÄVÄT MIELESSÄ osapuolten sitoutumisen, jonka tarkoituksena on varmistaa, että niiden keskinäiset järjestelyt tukevat 17 päivänä elokuuta 1992 allekirjoitettuun Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön perustamissopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna, jäljempänä SADC sopimus , perustuvaa alueellista yhdentymistä,
Ievērojot 1. punktu, Padome pēc Komisijas priekšlikuma, apspriedusies ar ECB, ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem lēmumu par Kopienas nostāju starptautiskā līmenī attiecībā uz īpaši svarīgiem ekonomiskās un monetārās savienības jautājumiem, kā arī lēmumu par tās pārstāvību, ievērojot 99. un 105. pantā paredzēto pilnvaru sadalījumu.
Jollei 1 kohdasta muuta johdu, neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ja EKP a kuultuaan kannasta, joka yhteisöllä on kansainvälisellä tasolla talous ja rahaliiton kannalta erityisen merkittävissä kysymyksissä, ja siitä, miten sitä edustetaan, noudattaen 99 ja 105 artiklassa määrättyä toimivallanjakoa.
Pēc šī sludinājuma noteikumu pārbaudes ETHEAM pieņem lēmumu, kurā, ievērojot valsts un starptautiskus noteikumus, tā nosaka arī sacīkšu norises noteikumus.
Tarkastettuaan, täyttääkö ehdotettu kilpailu edellytykset, ETHEAM tekee asiasta päätöksen, jossa se määrää myös kilpailujen järjestämisen ehdoista kansainvälisten ja kansallisten sääntöjen mukaisesti.
Tomēr tā paša panta 3. punktā ir pieļauts lūgums pieņemt lēmumu par atzīšanu vai neatzīšanu, ievērojot .. 2. iedaļā paredzētās procedūras .
Saman artiklan 3 kohdan perusteella on kuitenkin mahdollista pyytää 2 jaksossa tarkoitetussa menettelyssä vahvistettavaksi, että tuomio on tunnustettava tai jätettävä tunnustamatta.
Turklāt RES faktiski paredz kompensēt izmaksas, kas radušās, sniedzot PVA pakalpojumus kā tādus, kuri ievērojot Apstrīdēto lēmumu, tomēr nav VTNP.
Lisäksi riskintasausjärjestelmällä pyritään todellisuudessa korvaamaan itse YSV palvelujen tarjoamisesta aiheutunut kustannus, ja nämä palvelut eivät kuitenkaan ole kun otetaan huomioon riidanalainen päätös yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja.
Šā punkta noteikumus piemēro mutatis mutandis attiecībā uz lēmumu projektiem, ko EBTA Uzraudzības iestāde sagatavojusi, ievērojot šīs regulas attiecīgos noteikumus.
Tämän kohdan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin EFTAn valvontaviranomaiselle tämän asetuksen asiaa koskevien säännösten mukaan laadittavien luonnosten yhteydessä.
Šā punkta noteikumus piemēro mutatis mutandis attiecībā uz lēmumu projektiem, ko EBTA Uzraudzības iestāde sagatavojusi, ievērojot šīs regulas attiecīgos noteikumus.
Tämän kohdan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin luonnoksiin, jotka laaditaan EFTAn valvontaviranomaiselle tämän asetuksen säännösten nojalla.
Šā punkta noteikumus piemēro mutatis mutandis attiecībā uz lēmumu projektiem, ko EBTA Uzraudzības iestāde sagatavojusi, ievērojot šīs regulas attiecīgos noteikumus.
Tämän kohdan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin tämän asetuksen säädösten nojalla EFTAn valvontaviranomaiselle laadittaviin luonnoksiin.
Īstenojot šo lēmumu, Komisija izmanto Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) zināšanas un prasmes, ievērojot Regulu (EEK) Nr. 337 75.
Komissio turvaa Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) asiantuntemuksen tämän päätöksen panemisessa täytäntöön asetuksen (ETY) N o 337 75 mukaisesti.
Lēmumu piemēro, pilnībā ievērojot indivīdu aizsardzības noteikumus attiecībā uz personas datu apstrādi, un jo īpaši Regulu (EK) Nr. 45 2001.
Tämän päätöksen täytäntöönpanossa on noudatettava tinkimättä sääntöjä, joita sovelletaan henkilötietojen suojaan henkilötietojen käsittelyssä, ja erityisesti asetusta (EY) N o 45 2001.
Atļauju dod Padome, lēmumu pieņemot saskaņā ar 23. panta 2.punkta otro un trešo daļu un ievērojot 43. līdz 45. pantu.
Neuvosto myöntää oikeuden tiiviimmän yhteistyön toteuttamiseen 23 artiklan 2 kohdan toista ja kolmatta alakohtaa noudattaen ja 43 45 artiklan mukaisesti.
Tādēļ tās centīsies izveidot orientējošu grafiku dažādām stadijām līdz tiesībuaktu priekšlikumu galīgai pieņemšanai, vienlaikus pilnībā ievērojot lēmumu pieņemšanas procesa politisko raksturu.
Sen vuoksi ne pyrkivät laatimaan kullekin lainsäädäntöehdotukselle alustavan aikataulun kyseisen ehdotuksen lopulliseen hyväksymiseen johtavista eri vaiheista, kunnioittaen samalla täysipainoisesti päätöksentekomenettelyn poliittista luonnetta.

 

Saistītie meklējumi: Ievērojot - Lēmumu Pieņemšana - Pieņemt Lēmumu - Lēmumu Pieņēmējiem - Pieņem Lēmumu - Pirkšanas Lēmumu - Lēmumu Pieņemšanas Process - Lēmumu Atbalsta - Lēmumu Pieņēmējam - Pamatojoties Uz Lēmumu Pieņemšanas -