Tulkojums "apdraudēto pret" somu valoda:


  Vārdnīca Latvijas-Somu

Pret - tulkojums : Pret - tulkojums : Pret - tulkojums : Pret - tulkojums : Apdraudēto pret - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Apdraudēto dzīvnieku.
Se uhanalainen eläin.
Apdraudēto ekosistēmu aizsargāšana
Herkkien ekosysteemien suojelu
Apdraudēto sugu statusa izmaiņas3.
Muutokset uhanalaisten lajien tilassa3.
apdraudēto vietu noteikšana, pamatojoties uz
riskinalaisten alueiden tunnistaminen, joka perustuu
Apdraudēto plēsīgo putnu sugu aizsardzība Materas provincē
Uhanalaisten petolintujen suojeleminen Materan alueella
Var finansēt vienreizēju pārrobežu programmu apdraudēto sugu reintrodukcijai.
Voisi rahoittaa rajat ylittävän uhanalaisten lajien palautusistutusohjelman kertahankkeena.
Taču turpmāko gadu laikā vairāku apdraudēto krājumu zveja
Tällöin oli pakko ryhtyä entistä järjestelmällisempiin ja paremmin suunniteltuihin toimiin uhanalaisten kantojen palauttamiseksi normaalille tasolle.
Daudzgadu plāni nav tikai apdraudēto plānu atjaunošanas instruments.
Monivuotiset hoitosuunnitelmat eivät toimi ainoastaan uhanalaisten kantojen elvyttämisen välineinä vaan ennen kaikkea kalakantojen hoidon välineinä, joiden avulla eurooppalainen kalastus saadaan ohjattua kestävän enimmäistuoton tielle.
Apdraudēto dzīvotņu un sugu aizsardzība plānotajā Karsta parkā
Uhanalaisten luontotyyppien lajien suojeleminen tulevassa Karst Parkissa
Apdraudēto dzīvotņu un sugu aizsardzība Sečovljes Sāls ieguves parkā
Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojeleminen Secovljen suola altailla
Ārkārtas pasākumi ir tikai pirmais posms apdraudēto sugu krājumu aizsardzībā.
Kiireelliset toimenpiteet ovat vasta ensimmäinen vaihe uhanalaisen kannan suojelussa.
Apdraudēto rūpniecības vadītāju sugu tagad ir aizstājušas drūmi runājoši automāti.
Teollisuuspamppujen uhanalainen laji on korvattu synkästi puhuvilla kolikkokoneilla.
Apdraudēto personu aizsardzība atsevišķu dalībvalstu līmenī daudzos gadījumos ir nepietiekama.
Uhattujen henkilöiden suojelu yksittäisissä jäsenvaltioissa vaikuttaa olevan riittämätöntä useissa tapauksissa.
Tas ir pierādījums faktam, ka nopietni uztveram apdraudēto darba tirgus situāciju.
Se on esimerkki siitä, että otamme vakavasti työpaikkoihin kohdistuvat uhat.
Ar tehniskām un organizatoriskām izmaiņām samaziniet riska apdraudēto darba ņēmēju pakļautību troksnim.
Vähennetään riskin kohteena olevien työntekijöiden melualtistusta teknisin ja organisaatiomuutoksin o prosessin ajan ok k
Ja šī problēma netiks atrisināta, nabadzīgo, izolēto un apdraudēto cilvēku situācija neuzlabosies.
Ellei ongelmaan löydetä ratkaisua, köyhät, syrjäytyneet ja uhanalaiset jäävät oman onnensa nojaan.
Bez īpašiem pieteikumiem. Lēdijas un džentlmeņi... es stādu jums priekšā apdraudēto priežu zebieksti.
Sen pidemmittä puheitta, hyvät naiset ja herrat esittelen teille uhanalaisen puunäätämme.
Aizsargājamās sugas šobrīd ietver arī apdraudēto ūpi, tauriņu lycaena dispar batava un Lieldienu silpureni.
Monet uhanalaiset lajit kuten huuhkaja, isokultasiipi ja kylmänkukka ovat nykyään suojeltuja.
Mums ir slikta pieredze Eiropā 20. gadsimta 40. gados ar apdraudēto iedzīvotāju grupu reģistrēšanu.
Meillä oli Euroopassa 1940 luvulla huonoja kokemuksia uhanalaisten väestöryhmien rekisteröinnistä.
Tas neattiecas tikai uz apdraudēto sugu augiem un dzīvniekiem, bet ir daudz kompleksāks jautājums.
Kyse ei ole vain uhanalaisista eläin ja kasvilajeista, vaan asia on huomattavasti monimutkaisempi.
Eiropas pusgads ietver sankcijas, lai nepieļautu vai novērstu apdraudēto ES un euro zonas finanšu stabilitāti.
Talouspolitiikan EU ohjausjaksoon kuuluu seuraamuksia, joilla ehkäistään tai oikaistaan EU n ja euroalueen rahoitusvakauteen kohdistuvia uhkia.
Dabaunbioloģiskādaudzveidība Eiropa ir izveidojusi plašu aizsargājamo teritoriju tīklu un programmas, kam jāaptur apdraudēto sugu izzušana.
Luonto ja luonnon monimuotoisuus Eurooppaan on perustettu laaja suojelualueiden verkosto ja suojeluohjelmia kääntämään uhanalaisten lajien häviämiskehitys.
Kā etnisks ungārs no Rumānijas es vēlētos pievērst dalībvalstu uzmanību minoritāšu un apdraudēto kultūru atbalstam.
Romanian unkarilaiseen väestöön kuuluvana henkilönä haluaisin kiinnittää jäsenvaltioiden huomion Euroopan uhanalaisten ja vähemmistökulttuurien tukemiseen.
Jādara viss iespējamais, lai tā varētu pilnībā īstenot savas pilnvaras attiecībā uz apdraudēto cilvēku aizsardzību.
MONUC joukkojen mandaatin täysipainoista toteuttamista on tuettava väkivallan hillitsemiseksi kaikin mahdollisin keinoin.
Es arī vēlētos jums nodot Spānijas prezidentūras apņemšanos nodrošināt apdraudēto sugu aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību.
Haluan myös sanoa puheenjohtajavaltio Espanjan olevan sitoutunut uhanalaisten lajien suojeluun ja kestävään kehitykseen.
rakstiski. Attiecībā uz rezolūciju par galvenajiem mērķiem Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto savvaļas sugu dzīvniekiem un augiem (CITES) Pušu konferences 15. sanāksmei es balsoju pret zilās tunzivs zvejas aizliegumu.
kirjallinen. (EN) Äänestin luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin keskeisiä tavoitteita koskevan päätöslauselmaesityksen yhteydessä tonnikalan kalastuskieltoa vastaan.
Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto savvaļas sugu dzīvniekiem un augiem (CITES) ir bijusi kā svarīgs rīks apdraudēto augu un dzīvnieku sugu saglabāšanai, īpaši to sugu, kuras piesaista komerciālu interesi un tāpēc ir jāaizsargā un jābagātina.
kirjallinen. (PT) Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) on toiminut tärkeänä suojeluvälineenä uhanalaisille kasvi ja eläinlajeille, erityisesti niille, jotka herättävät kaupallista kiinnostusta ja tarvitsevat siksi suojelua ja kartuttamista.
tās gādā par apdraudēto sugu aizsardzību, piemēram, kontrolējot tirdzniecību ar ziloņkaulu, aizsargājamiem dzīvniekiem, putniem un augiem
suojelee uhanalaisia lajeja esimerkiksi valvomalla norsunluun, suojeltujen eläinten, lintujen ja kasvien kauppaa
Lai novērtētu potenciāli apdraudēto darbinieku individuālo trokšņa ekspozīciju, jānovērtē katras trokšņainās darbības trokšņa līmenis dienas laikā.
Riskille todennäköisesti alttiina olevien työntekijöiden henkilökohtaisen melualtistuksen arvioimiseksi arvioidaan jokaisen työpäivän sisältämän meluisan toiminnon melutaso.
Var finansēt vienreizēju apdraudēto sugu reintrodukciju, saistot to ar nākotnē plānotu ekotūrismu saistībā ar šīm sugām.
Voisi rahoittaa tulevaisuudessa suunnitellun ekomatkailuhankkeen puitteissa tehtävän uhanalaisten lajien palautusistutuksen kertahankkeena.
(PL) Priekšsēdētāja kungs, Eiropas Savienības dalībvalstīs ir manīti daudzi gadījumi kontrabandas tirdzniecībai ar apdraudēto sugu dzīvniekiem.
(PL) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin jäsenvaltioissa on todettu monia tapauksia, joissa uhanalaisia eläimiä on salakuljetettu laittomasti.
Tā ir galvenā problēma, bet diemžēl mēs atkal esam palaiduši garām izdevību iekļaut apdraudēto iedzīvotāju grupā aprūpētājus.
Tämä on tärkein haaste, mutta valitettavasti me olemme taas menettäneet tilaisuuden sisällyttää läheishoitajat luetteloon ihmisistä, joita uhkaa köyhyys.
Šis gads neapšaubāmi būs pārbaude mūsu spējai parādīt savu apņemšanos attiecībā uz šo apdraudēto krājumu krājumu ilgtspēju.
Tämä vuosi on selvästi testi, joka mittaa kykyämme todistaa, että olemme sitoutuneet tämän endeemisen kalakannan suojelemiseen.
Viena no Komisijas prioritātēm ir pārliecināties, lai starptautiskā tirdzniecība nekaitētu apdraudēto augu un dzīvnieku sugu izdzīvošanas iespējām.
Komissio pitää ensisijaisen tärkeänä varmistaa, että kansainvälinen kauppa ei heikennä uhanalaisten kasvi ja eläinlajien elinmahdollisuuksia.
(NL) Martā notiks vēl viena ANO augstākā līmeņa sanāksme, šoreiz par tirdzniecību ar apdraudēto sugu augiem un dzīvniekiem.
(NL) Maaliskuussa pidetään jälleen YK n huippukokous, joka käsittelee tällä kertaa uhanalaisten eläinlajien kauppaa.
Es atzīstu nepieciešamību aizliegt šo apdraudēto zīdītāju medības un to, ka ir vajadzīga stingra rīcība, lai nodrošinātu viņu izdzīvošanu.
Olen yhtä mieltä siitä, että näiden uhanalaisten nisäkkäiden pyynti on kiellettävä ja että tarvitaan päättäväisiä keinoja niiden eloonjäämisen varmistamiseksi.
Attiecīgos gadījumos vietējo apdraudēto sugu patēriņu, piemēram, īpašas zivju un vēžveidīgo sugas un visa veida medījumus aizliedz (1,5 punkti).
Alueella mahdollisesti esiintyvien uhanalaisten lajien, kuten tiettyjen kala ja äyriäislajien sekä riistalihan (bushmeat) käyttö on kielletty (1,5 pistettä).
Ja behaviorally balstās, pārkvalifikācijas metodes var būt nepieciešama, kopā ar zemu stresa vidē, kurā jūsu dogfeels droši un bez apdraudēto.
Jos behaviorally perustuu, uudelleenkoulutusta menetelmiä voidaan vaatia, yhdessä alhaisen jännityksen ympäristö, jossa oman dogfeels turvallinen ja ei uhanalaisiin.
Miljödepardementet ir, izmantojot ES, en S. K. Red saraksts, kas attiecas uz visiem dzīvniekiem un växtarterter Eiropas sarakstā apdraudēto sugu.
Miljà depardementet on, via EU, en S. K. Red List, jota sovelletaan kaikkiin elà imiin ja và xtarterter eurooppalainen luettelo uhanalaisten lajien.
Atteikums piešķirt Saharova balvu Ziemeļāfrikas režīmu oponentiem tagad apdraudēto režīmu pastāvēšanas gadu laikā liecina par antikomunistisko eirokrātu šauro ideoloģisko skatījumu.
Se, että Saharov palkintoa ei myönnetty niiden pohjoisafrikkalaisten hallintojen vastustajille, jotka tällä hetkellä ovat vaikeuksissa, kertoo kommunismin vastaisten eurokraattien ideologian sokeudesta.
Ņemot vērā apdraudēto iedzīvotāju iespējamo samazinājumu, stabilais vai pat pieaugošais narkotiku izraisīto nāves gadījumu skaits ir kļuvis par nopietnu iemeslu bažām.
Kolmannes EU n jäsenvaltioista ei ole vielä suorittanut kuolleisuuden kohorttitutkimusta, joskin monissa maissa tutkimusten ilmoitetaan olevan jo meneillään tai valmisteilla vuodeksi 2009 (esimerkiksi Tšekki, Ranska, Latvia, Puola).
Vašingtonas Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto savvaļas sugu dzīvniekiem un augiem, kuru pazīst kā CITES, ir starptautisks nolīgums starp valstīm.
Washingtonissa tehty luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus, joka tunnetaan nimellä CITES, on valtioiden välinen kansainvälinen sopimus.
Priekšsēdētāja kungs, es ceru, ka komisāres kundze atzinīgi novērtēs rezultātus šā mēneša balsojumā par apdraudēto sugu sarakstā iekļauto zilo tunzivju zveju.
(EN) Arvoisa puhemies, toivon, että komission jäsen suhtautuu vakavasti tässä kuussa järjestettyyn äänestykseen tonnikalasta.
Turklāt atbilstīgi Konvencijai par Ziemeļaustrumu Atlantijas reģiona jūras vides aizsardzību ( OSPAR konvencija ) dziļūdens koraļļu rifi nesen ir iekļauti apdraudēto dzīvotņu sarakstā.
Tämän lisäksi syvänmeren koralliriutat on äskettäin sisällytetty Koillis Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen (OSPAR yleissopimus) uhanalaisten luontotyyppien luetteloon.
Turklāt dziļūdens koraļļu rifi nesen ir iekļauti apdraudēto dzīvotņu sarakstā atbilstīgi Konvencijai par Ziemeļaustrumu Atlantijas reģiona jūras vides aizsardzību ( OSPAR Konvencija ).
Tämän lisäksi syvänmeren koralliriutat on äskettäin sisällytetty Koillis Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen (OSPAR yleissopimus) uhanalaisten luontotyyppien luetteloon.

 

Saistītie meklējumi: Pret - Aizsardzība Pret Koroziju - Izturība Pret Koroziju - Ir Sth. Pret Sb. / Sth. - Pret Otru - Apdrošināšana Pret Nelaimes Gadījumiem - Izturīgas Pret Koroziju - Aizsardzība Pret Radiāciju - Aizsargāt Pret - Aizsardzību Pret Sprādzieniem -