Tulkojums "jonizējošā" slovāku valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Slovaku

Jonizējošā - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Jonizējošā apstrāde norādāma vienmēr.
Ionizáciu, ak bola použitá, treba vždy uviesť.
Ierīces un aparatūra jonizējošā starojuma konstatēšanai vai mērīšanai
Nástroje a prístroje na meranie alebo zisťovanie ionizujúceho žiarenia
ierīces un aparatūra jonizējošā starojuma konstatēšanai vai mērīšanai
Univerzálne meracie nástroje, prístroje a zariadenia, bez záznamového zariadenia
ierīces un aparatūra jonizējošā starojuma konstatēšanai vai mērīšanai
Stroje na vyvažovanie mechanických súčastí
ierīces un aparatūra jonizējošā starojuma konstatēšanai vai mērīšanai
Kontrolné registračné hodiny záznamové hodiny
ierīces un aparatūra jonizējošā starojuma konstatēšanai vai mērīšanai
Na prístroje podpoložky 90308200
ierīces un aparatūra jonizējošā starojuma konstatēšanai vai mērīšanai
Dychové hudobné nástroje (napríklad píšťalové organy s klaviatúrou, akordeóny, klarinety, trúbky, gajdy) okrem orchestriónov a mechanických hracích skriniek (verklíkov)
ierīces un aparatūra jonizējošā starojuma konstatēšanai vai mērīšanai
Elektronické osciloskopy a oscilografy, bez záznamového zariadenia (okrem katódových osciloskopov a katódových oscilografov)
Ierīces un aparatūra jonizējošā starojuma konstatēšanai vai mērīšanai
Nástroje a prístroje na meranie alebo zisťovanie ionizujúceho žiarenia
Jebkura pacienta pakļaušana jonizējošā starojuma iedarbībai jābūt attaisnotai un lietderīgai.
Vystavenie každého pacienta ionizujúcemu žiareniu musí byť zdôvodniteľné na základe pravdepodobného prínosu.
Jonizējošā starojuma iedarbība ir saistīta ar onkogēno risku un iedzimtu defektu attīstību.
Pôsobenie ionizačného žiarenia sa spája s vyvolaním rakoviny a potenciálnym vznikom dedičných vád.
Jonizējošā starojuma iedarbība ir saistīta ar ļaundabīgu audzēju šūnu un iedzimtu defektu iespējamo attīstību.
Vystavenie účinkom ionizujúceho žiarenia je vždy spojené s rizikom vzniku nádorových procesov a s možným vznikom dedičných porúch.
3 Jonizējošā starojuma iedarbība ir saistīta ar ļaundabīgu audzēju indukciju un iespējamu iedzimtu defektu attīstību.
Vystavenie ionizujúcemu žiareniu je spojené s indukciou rakoviny a potenciálnym vznikom vrodených vád.
USEjonizējošā radiācija (3606)jonizējošā radiācija (3606)kartogrāfija (3606)kibernētika (3606)klimatoloģija (3606)kodolfizika (3606) konduktometrija
USEionizujúce žiarenie (3606)kozmológia (3606)kriminológia (3611)kultúrna geografia (3606)kybernetika (3606)laserová fyzika (3606)
ierīces un aparatūra α, β, γ, rentgena, kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konstatēšanai
Optické vlákna a zväzky optických vláken
Faktiski nepieciešamība risināt riska faktorus, kas saistās ar jonizējošā starojuma bīstamību, ir viena no galvenajām prioritātēm.
Skutočne, nutnosť zaoberať sa rizikami súvisiacimi s nebezpečenstvami, ktoré vznikajú z ionizujúceho žiarenia, predstavuje jednu z hlavných priorít jadrového sektoru.
Atomenerģijas nozares kontekstā nepieciešamība risināt riska faktorus, kas saistās ar jonizējošā starojuma bīstamību, ir viena no galvenajām prioritātēm.
V súvislosti s jadrovým priemyslom je jednou z najvyšších priorít potreba riešiť riziká spojené s nebezpečenstvom vyplývajúcim z ionizujúceho žiarenia.
Daļas un piederumi instrumentiem un aparātiem elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei vai jonizējošā starojuma konstatēšanai, kas citur nav minēti
Časti a príslušenstvo pre nástroje a prístroje na meranie alebo kontrolu elektrických veličín alebo na zisťovanie ionizujúceho žiarenia, i. n.
Padomes Direktīva 96 29 Euratom nosaka drošības pamatstandartus darba ņēmēju un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām 1 .
Smernicou Rady 96 29 Euratom 1 sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia.
Ir ziņots par jonizējošā starojuma izraisītu pneimonītu pacientiem, kuriem pirms vai pēc pemetrekseda terapijas, vai tās laikā ir veikta staru terapija.
Prípady radiačnej pneumonitídy boli zaznamenané u pacientov liečených ožarovaním buď pred, počas alebo po ich liečbe pemetrexedom.
Padomes Direktīva 2003 122 EAEK (2003. gada 22. decembris) par slēgtu augstas radioaktivitātes starojuma avotu un bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu kontroli
smernica Rady 2003 122 Euratom z 22. decembra 2003 o kontrole zapečatených zdrojov vysoko rádioaktívneho žiarenia a zdrojov zvyškového žiarenia
Radioterapijas (jonizējošā starojuma, tāpat tipa X stari izstaro) dota operācijas laikā tiek ziņots izraisīt ilgāku dzīvildzi un labāku vietējo kontroli nekā ķīmijterapijas.
Rádioterapia (ionizujúceho žiarenia, ako typ X lúče dávajú off) rovnako počas chirurgického zákroku je hlásená mať za následok dlhšiu dobu prežitia a zlepšenie lokálnej kontroly ako chemoterapia.
Jonizējošā starojuma ietekme uzdzīvniekiem, augiem un veselāmekosistēmām tiek novērtēta projektā ERICA. Tā mērķis ir sniegt vienotu pieejujonizējošu indīgo vielu radītajam riskam.http www.erica project.org
Prirodzená úroveň žiarenia, ktorému je človek vystavený, sa výrazne líši podľa prírodného podložia pod obydlím a podľaživotného štýlu vrátane frekvencie lietania.
Pacientiem, kuriem pirms vai pēc pemetrekseda terapijas, vai tās laikā ir veikta staru terapija, ir konstatēts jonizējošā starojuma izraisīts pneimonīts (skatīt apakšpunktu 4. 4).
U pacientov liečených ožarovaním buď pred, počas alebo po ich liečbe pemetrexedom boli hlásené prípady radiačnej pneumonitídy (pozri časť 4. 4).
ii) izveidot un uzturēt efektīvu kodoliekārtu aizsardzību pret potenciālām radioloģiskām briesmām, lai pasargātu personas, sabiedrību un vidi no šādu iekārtu jonizējošā starojuma kaitīgajām sekām
ii) ustanoviť a udržať účinnú ochranu v jadrových zariadeniach proti potenciálnemu radiačnému riziku s cieľom chrániť jednotlivcov, spoločnosť a životné prostredie pred škodlivými účinkami ionizujúceho žiarenia z týchto zariadení
Trauki izgatavoti no titāna Ion amp Turmalīns ir jonizējošā darbību un padarīt jūsu mati mīksti un spīdīgs kā zīda Ekstra vienmērīgu modelēšana un izturīga.
Nádoby vyrobené z titánu Ion amp Tourmaline sú ionizačné akcie a mäkký a lesklý ako hodváb pre extra hladké styling a trvanlivé, aby vaše vlasy.
Pamatstandarti ir a) jonizējošā starojuma maksimāli pieļaujamās dozas, kas atbilst pietiekamai drošībai b) apstarojuma un piesārņojuma maksimāli pieļaujamais līmenis c) darbinieku veselības uzraudzības pamatprincipi.
Základnými normami sa rozumejú a) najvyššie prípustné hodnoty, ktoré zaručujú postačujúcu bezpečnosť, b) najvyššia prípustná úroveň vystavenia a kontaminácie, c) východiskové princípy lekárskej kontroly pracovníkov.
Padomes Direktīva 96 29 Euratom (1996. gada 13. maijs), kas nosaka drošības pamatstandartus darba ņēmēju un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām
smernica Rady 96 29 Euratom z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia
Pacientiem, kuriem pirms vai pēc ALIMTA terapijas, vai tās laikā tiek veikta arī staru terapija, var rasties jonizējošā starojuma izraisīts pneimonīts (rētaini plaušu alveolu bojājumi).
Radiačná pneumonitída (jazvenie vzduchových mechúrikov pľúc spojené s rádioterapiou) sa môže vyskytnúť u pacientov, ktorí sú tiež liečení ožarovaním buď pred, počas alebo po liečbe ALIMTOU.
Šā priekšlikuma nolūks ir panākt konsekvenci gan ar Euratom direktīvām par slēgtu augstas radioaktivitātes starojuma avotu un bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu kontroli, gan ar starptautiskajām konvencijām.
Účelom tohto návrhu je zabezpečiť koherentnosť so smernicami Euratomu, ktoré sa týkajú kontroly zapečatených zdrojov vysokorádioaktívneho žiarenia a zdrojov zvyškového žiarenia, ako aj s medzinárodnými dohovormi.
Daļas un piederumi ierīcēm un aparatūrai elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei vai jonizējošā starojuma konstatēšanai, citur neminēti (izņemot ierīces un iekārtas pusvadītāju sagatavju vai ierīču mērīšanai vai pārbaudei)
Optické nástroje, prístroje a zariadenia na kontrolu polovodičových doštičiek alebo polovodičových zariadení alebo na kontrolu fotomasiek alebo ohniskových doštičiek používaných na výrobu polovodičových zariadení
Osciloskopi, spektrometri un citi instrumenti un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot 9028. pozīcijas ierīces ierīces un aparatūra α, β, γ, rentgena, kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konstatēšanai
Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatné prístroje a nástroje na meranie alebo kontrolu elektrických veličín s výnimkou meračov zatriedených do položky 9028 prístroje a nástroje na meranie alebo zisťovanie žiarenia alfa, beta, gama, röntgenových lúčov, kozmického alebo ionizujúceho žiarenia
Osciloskopi, spektrometri un citi instrumenti un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozīcijas 9028 ierīces ierīces un aparatūra α, β, γ, rentgena, kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konstatēšanai
Meracie alebo kontrolné nástroje, prístroje, zariadenia a stroje, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté projektory na kontrolu profilov
Osciloskopi, spektrometri un citi instrumenti un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozīcijas 9028 ierīces ierīces un aparatūra α, β, γ, rentgena, kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konstatēšanai
Prístroje zaznamenávajúce denný čas a prístroje na meranie, zaznamenávanie alebo iné zobrazovanie časového intervalu, s hodinovým alebo hodinkovým strojčekom alebo synchrónnym motorom (napríklad kontrolné registračné hodiny, záznamové hodiny)
Osciloskopi, spektrometri un citi instrumenti un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozīcijas 9028 ierīces ierīces un aparatūra α, β, γ, rentgena, kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konstatēšanai
Referenčné množstvá pre nasledujúce roky (po roku 1) sa úmerne upravia podľa referenčných množstiev v tejto tabuľke.
Osciloskopi, spektrometri un citi instrumenti un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozīcijas 9028 ierīces ierīces un aparatūra alfa, beta, gamma, rentgena, kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konstatēšanai
Tieto vyhlásenia sú uvedené v kolónke 7 sprievodných osvedčení EUR.1 uvedených v článku 20 tohto protokolu alebo sú pripojené k vyhláseniu o pôvode uvedenému v článku 24 tohto protokolu.
Osciloskopi, spektrometri un citi instrumenti un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozīcijas 9028 ierīces ierīces un aparatūra α, β, γ, rentgena, kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konstatēšanai
Na meranie alebo kontrolu polovodičových doštičiek alebo zariadení
Osciloskopi, spektrometri un citi instrumenti un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozīcijas 9028 ierīces ierīces un aparatūra α, β, γ, rentgena, kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konstatēšanai
Ostatné strunové hudobné nástroje (napríklad gitary, husle, harfy)
Osciloskopi, spektrometri un citi instrumenti un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozīcijas 9028 ierīces ierīces un aparatūra α, β, γ, rentgena, kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konstatēšanai
Špenát, novozélandský špenát a záhradný špenát, mrazený
Osciloskopi, spektrometri un citi instrumenti un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozīcijas 9028 ierīces ierīces un aparatūra alfa, beta, gamma, rentgena, kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konstatēšanai
Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 8 úplne získané
Osciloskopi, spektrometri un citas ierīces un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozīcijā 9028 minētās mērierīces ierīces un aparatūra alfa, beta, gamma, rentgena, kosmiska vai cita jonizējošā starojuma konstatēšanai vai mērīšanai
Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatné prístroje a nástroje na meranie alebo kontrolu elektrických veličín okrem meračov položky 9028 prístroje a nástroje na meranie alebo zisťovanie žiarenia alfa, beta, gama, X lúčov, kozmického alebo ionizujúceho žiarenia
Osciloskopi, spektrometri un citas ierīces un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozīcijā 9028 minētās mērierīces ierīces un aparatūra alfa, beta, gamma, rentgena, kosmiska vai cita jonizējošā starojuma konstatēšanai vai mērīšanai
Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatné prístroje a nástroje na meranie alebo kontrolu elektrických veličín, okrem meračov položky 9028 prístroje a nástroje na meranie alebo zisťovanie žiarenia alfa, beta, gama, X lúčov, kozmického alebo ionizujúceho žiarenia
Osciloskopi, spektrometri un citas ierīces un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozīcijā 9028 minētās mērierīces ierīces un aparatūra alfa, beta, gamma, rentgena, kosmiska vai cita jonizējošā starojuma konstatēšanai vai mērīšanai
Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatné prístroje a nástroje na meranie alebo kontrolu elektrických veličín, okrem meračov položky 9028 prístroje a nástroje na meranie alebo zisťovanie žiarenia alfa, beta, gama, x lúčov, kozmického alebo ionizujúceho žiarenia
Līgums 78 164 Euratom ietver īpašas saistības, ko uzņēmusies Kopiena attiecībā uz drošības pasākumu piemērošanu jonizējošā starojuma avotiem un īpašiem skaldāmajiem materiāliem to dalībvalstu teritorijās, kurām nav savu kodolieroču un kuras ir Līguma par kodolieroču neizplatīšanu līgumslēdzējas puses.
Dohoda 78 164 Euratom obsahuje osobitný záväzok prijatý Spoločenstvom, ktorý sa týka uplatňovania systému záruk na zdrojové materiály a špeciálne štiepne materiály na územiach členských štátov, ktoré nevlastnia žiadne jadrové zbrane a ktoré sú stranami Zmluvy o nešírení jadrových zbraní.
Šajā sakarā, kā arī apstiprina Eiropas Kopienu Tiesa, kodoldrošība ir Kopienas kompetencē, un tā ir jāsaista ar aizsardzību pret jonizējošā starojuma bīstamo ietekmi, kā nosaka Euratom Līguma 30. pants 3. nodaļā, kurā runāts par veselības aizsardzību un piegādēm.
V tejto súvislosti, a ako to potvrdil Európsky súdny dvor, jadrová bezpečnosť spadá do kompetencie Spoločenstva, ktorá musí byť spojená s ochranou pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z ionizujúceho žiarenia, ktoré sú uvedené v článku 30, kapitole 3 Zmluvy o Euratome týkajúcej sa zdravia a zásobovania.

 

Saistītie meklējumi: Jonizējošā Starojuma -