Tulkojums "ar mehāniskiem līdzekļiem" slovāku valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Slovaku

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

saspiest dzīvniekus ar mehāniskiem līdzekļiem
mechanickými prostriedkami zvieratá vešať,
Mēs izmanto narkotisko un mehāniskiem līdzekļiem, izmantoja dievišķo un burvju palīdzību.
Použili sme lieky a mechanických prostriedkov, uchýlil k božskej a magickú pomoc.
Tam jābūt ar iespiestu zaļu gijošētu fona rakstu, kas viltojumus ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem padara acīmredzamus.
Na pozadí musí mať vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie.
Tas ir iespiests ar sarkanu gijošētu fona rakstu, kas viltojumus ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem padara pamanāmus.
PRÍLOHA C3
Tās ir iespiestas ar sarkanu gijošētu fona rakstu, kas viltojumus ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem padara pamanāmus.
Potvrdenie o prestupe hranice
Tajās ir iespiests gijošēts aizsargraksta fons, kas viltojumus ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem padara acij pamanāmus.
Na pozadí majú vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické falšovanie.
Tajā ir iespiests zaļš, gijošēts aizsargraksta fons, kas viltojumus ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem padara acij pamanāmus.
Na pozadí má vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie.
Tajā ir iespiests zaļš gijošēts fona raksts, kas viltojumus ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem padara acij pamanāmus.
Každé tlačivo musí mať rozmery 210 297 mm môže sa povoliť tolerancia do mínus 5 mm alebo plus 8 mm dĺžky.
Tajā ir iespiests zaļš gijošēts fona raksts, kas viltojumus ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem padara acij pamanāmus.
Dánske znenie
Katrai daļai ir drukāts gijošēts fons, kas padara acij saskatāmu jebkuru falsifikāciju ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem.
Každá jeho časť musí byť na pozadí potlačená gilošovým vzorom znemožňujúcim akékoľvek falšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami, viditeľné voľným okom.
Katrai dokumenta daļai jābūt apdrukātai ar gijošēta aizsargraksta fonu, kas padara acij pamanāmus viltojumus ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem.
Každá časť musí byť na pozadí potlačená gilošovým vzorom, aby bolo možné voľným okom odhaliť akékoľvek falšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami.
Tam ir iespiests gijošēts sarkans aizsargraksta fons, lai viltojumus ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem padarītu pamanāmus. Papīram jābūt baltam.
Jazyk, ktorý sa použije na dokladoch na jednotlivú záruku, určia príslušné orgány krajiny, do ktorej patrí úrad prijímania záruk.
komunikāciju kabeļu sistēmas, kas konstruētas vai pārveidotas tā, lai lietotājs ar mehāniskiem, elektroniskiem vai elektriskiem līdzekļiem varētu konstatēt slepenu pieslēgšanos. Piezīme.
systémy komunikačných káblov navrhnuté alebo upravené tak, aby na zisťovanie dodatočne vsunutej intrúzie používali mechanické, elektrické alebo elektronické prostriedky
Metāla gultas (izņemot slimnīcu gultas ar mehāniskiem piederumiem)
Drevený nábytok pre kancelárie, s výškou  80 cm (okrem písacích stolov a sedadiel)
AIZSARDZĪBA PRET MEHĀNISKIEM APDRAUDĒJUMIEM
OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU NEBEZPEČENSTVU
Aizsardzība pret mehāniskiem apdraudējumiem
Ochrana proti mechanickému nebezpečenstvu
41) sakausējums makroskopiskā mērogā homogēns metāla materiāls no diviem vai vairākiem elementiem, kas ir apvienoti tā, ka ar mehāniskiem līdzekļiem tos nevar viegli nodalīt.
41. zliatina je kovový materiál homogénny na makroskopickej úrovni, ktorý pozostáva z dvoch alebo viacerých prvkov spojených tak, že sa mechanickými prostriedkami nedajú ľahko oddeliť.
Abām 1. eksemplāra pusēm, kas ir pati licence, papildus ir sarkans iespiests gijošēts fons tā, lai atklātu jebkuru falsificēšanu ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem.
Obidve strany kópie č. 1, ktorá predstavuje samotnú licenciu budú navyše na pozadí potlačené červeným gilošovým vzorom tak, aby bolo možné odhaliť akékoľvek falšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami.
Attiecībā uz šķidriem produktiem tieši pirms paraugu ņemšanas partiju rūpīgi izmaisa, ciktāl tas ir iespējams un neietekmē produkta kvalitāti, ar roku darbu vai mehāniskiem līdzekļiem.
V prípade tekutých výrobkov predkladaných v nádobách treba dávku tesne pred odberom vzorky dôkladne premiešať, či už manuálne, alebo mechanicky, pričom nesmie byť poškodená kvalita produktu.
Pirmā eksemplāra, t. i., pašas atļaujas, abām pusēm fonā ir sarkans iespiests gijošēts aizsargraksta fons, kas padara acij pamanāmus viltojumus ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem.
Obidve strany kópie č. 1, ktorá predstavuje samotnú licenciu, sú navyše na pozadí potlačené červeným gilošovým vzorom, tak aby bolo možné voľným okom odhaliť akékoľvek falšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami.
Robeža aplis tika izveidota ar pirmo izlādes, galvenokārt ar mehāniskiem spēkiem.
Ohraničujúci kruh bol vytvorený prvým výbojom, prevažne mechanicky.
Oriģināls ir uz balta papīra, kam uzdrukāts dzeltens gijošēta aizsargraksta fons, lai varētu atklāt visus mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem izdarītus viltojumus.
Originál sa vyhotovuje na bielom papieri s tlačeným žltým vzorom guilloche pozadia, aby sa zabránilo akejkoľvek mechanickej a chemickej falzifikácii.
pēc mehāniskiem, fiziskiem, ķīmiskiem bojājumiem, ierosinātiem ar ārējiem spēkiem un faktoriem,
mechanickými, fyzickými, chemickými poškodeniami spôsobenými vonkajšími faktormi,
39) dabā sastopamas vielas vielas, kas nav apstrādātas vai ir apstrādātas tikai ar manuāliem vai mehāniskiem līdzekļiem, vai ar gravitācijas spēku, ūdens šķīdumā, flotējot, ekstrahējot ar ūdeni, destilējot ar tvaiku vai sildot vienīgi, lai atdalītu ūdeni, vai arī kas ar jebkādiem līdzekļiem ir iegūtas no gaisa
39. látky prírodného pôvodu sú prírodne sa vyskytujúce látky ako také, nespracované alebo spracované iba manuálnym, mechanickým alebo gravitačným spôsobom, rozpustením vo vode, flotáciou, extrakciou vodou, destiláciou s vodnou parou alebo zahrievaním výlučne na účely odstránenia vody alebo ktorá je extrahovaná zo vzduchu akýmkoľvek spôsobom
Papīrs ir, diemžēl, nav pakļauts mehāniskiem bojājumiem.
Papier je, bohužiaľ, je podrobená mechanickému poškodeniu.
Es atklāju sevi bez palīdzības un bez mehāniskiem.
Som sa ocitol bez pomoci a bez mechanického.
Kur teikts, ka CM zināja par mehāniskiem defektiem.
Ktorý ukazuje, že CM vedeli o technických vadách.
Stikla ekrāni nav izturīgi pret nomešanu un mehāniskiem triecieniem.
Obrazovky zo skla sú citlivé na pády a mechanické otrasy.
Nekonkretizētiem mehāniskiem riskiem un UV, IR un redzamam starojumam.
D Musí byť vytvorená rezerva na ich nahradenie v primeranom časovom rámci.
Jumta seguma loksnes stiprina pie balsta konstrukcijas ar mehāniskiem metāla stiprinājumiem, kas atbilstoši nodrošina jumta konstrukcijas struktūras stabilitāti ar papildu mehāniskiem metāla stiprinājumiem, ko izmanto, lai nodrošinātu nepārtrauktu ciešu saskari starp loksnēm un veidotu ūdensnecaurlaidīgus savienojumus.
Upevnenie Strešné plechy sú k nosnej konštrukcii pripevnené kovovým mechanickým upevnením, ktoré je schopné poskytnúť strešnej konštrukcii štrukturálnu stabilitu spolu s ďalšími kovovými mechanickými upevneniami, ktoré sa použijú na súvislé tesné spojenie plechov a vodotesných spojov.
Minētā direktīva ir vispārējs tipa apstiprinājuma tehnisko prasību saskaņošanas pasākums mehāniskiem transportlīdzekļiem saistībā ar to emisiju.
Táto smernica ustanovuje celkovú harmonizáciu technických požiadaviek pre typové schvaľovanie motorových vozidiel vzhľadom na ich emisie.
Cik iespējams ražas vākšanas laikā jāizvairās no graudu mehāniskiem bojājumiem un no to kontakta ar augsni.
Pokiaľ je to možné, počas zberu zabráňte mechanickému poškodeniu zrna a kontaktu s pôdou.
Energoresursi un piekļuve tiem noved pie kara dažreiz ar militāriem līdzekļiem, dažreiz ar politiskiem līdzekļiem un dažreiz ar ekonomiskiem līdzekļiem.
Energia a prístup k nej spôsobujú vojnu, niekedy ozbrojenú, niekedy politickú, inokedy hospodársku.
Energopakalpojumu tirgus veicināšanu var panākt ar dažādiem līdzekļiem, tostarp ar nefinansiāliem līdzekļiem.
Podpora trhu s energetickými službami sa môže zabezpečiť rôznymi prostriedkami, vrátane nefinančných prostriedkov.
Šūnas iet bojā tieši elektriskā strāva un elektrolīze produktiem, bez mehāniskiem bojājumiem.
Bunky sú usmrtené priamo elektrickým prúdom a produktami elektrolýzy, bez mechanického poškodenia.
Pirmā dzēšana krāsotas attēlu ar darbības mehāniskiem spēkiem galvenokārt (apļveida viļņiem, to kombinācijas un ietekmē peld virs lauka).
Prvý výboj namaľuje obrázok pôsobením prevažne mechanických síl (kruhové vlny, ich kombinácie a interferencie sa rozbehnú po poli).
Ķimikāliju klātbūtne rada nenormālus apstākļus iekšējā ausī, padarot to īpaši neaizsargātu pret mehāniskiem bojājumiem, kas saistīti ar troksni.
Prítomnosť chemických látok spôsobuje vo vnútornom uchu neprirodzené podmienky, čím sa vnútorné ucho stáva zraniteľným voči mechanickému poškodeniu vyplývajúcemu z hluku.
Galvenais pasākums, kas veic, lai tos ieviestu, ir izveidot direktīvu par tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem.
Hlavný krok, ktorý musíme podniknúť, aby sa tieto vozidlá mohli objaviť na našom trhu, je vypracovať smernicu o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s vodíkovým pohonom.
Es esmu pārliecināts, ka ir iespējams piešķirt lielāku lomu augu aizsardzībai ar neķīmiskiem, proti, bioloģiskiem un mehāniskiem produktiem.
Som presvedčený, že je možné povoliť ochranu rastlín s tým, že nechemické, čiže biologické a mechanické prípravky budú hrať väčšiu rolu.
Saimniecības ūdens ar pretmikrobu līdzekļiem vai papildu dezinfekcijas līdzekļiem nav izmantojams.
Je potrebné vyhnúť sa použitiu vody z hospodárstva obsahujúcej antimikrobiálne alebo pridané dezinfekčné látky.
Cozaar var lietot kopā ar citiem hipotensīvajiem līdzekļiem, īpaši ar diurētiskiem līdzekļiem (piemēram, hidrohlortiazīdu).
Cozaar sa môže podávať s inými antihypertenzívami, najmä diuretikami (napr. hydrochlorotiazidom).
Plaukstas rokas vibrācijas sindroms (HAVS) ir plaši izplatīts to vidū, kas strādā ar mehāniskiem rokas instrumentiem, piemēram, urbjiem un mehāniskiem āmuriem. 19 no ES būvniecībā strādājošiem ir nepārtraukti pakļauti vibrācijas ietekmei, bet 54 dalu no darba laika. v
Nadmerný kontakt s olovom napríklad pri odstraňovaní náterov, ktorých základom je olovo a pri prácach so starými olovenými rúrami môže poškodiť centrálny nervový systém, pričom spôsobuje nevoľnosť, bolesti hlavy, únavu a iné symptómy.
Mijiedarbība ar citiem psihoaktīviem līdzekļiem
Interakcie zahŕňajúce ďalšie psychoaktívne látky
Mijiedarbība ar hormonālajiem kontraceptīvajiem līdzekļiem
Interakcie zahŕňajúce hormonálnu antikoncepciu
kurus ārstē ar diurētiskajiem līdzekļiem)
pacientov užívajúcich diuretiká)

 

Saistītie meklējumi: Transporta Līdzekļiem - Ražošanas Līdzekļiem - Pretsāpju Līdzekļiem - Jebkādiem Līdzekļiem - Bez Līdzekļiem - Budžeta Līdzekļiem -