Tulkojums "būtu jāpapildina" uz slovēņu valodas:


  Vārdnīca Latvijas-Slovēnis

Būtu - tulkojums :
Bi

Būtu - tulkojums :
Bi-

Būtu - tulkojums :
Bi

Būtu - tulkojums :
Bi

Būtu - tulkojums :
Bi

Jāpapildina - tulkojums : Jāpapildina - tulkojums : Jāpapildina - tulkojums : Jāpapildina - tulkojums : Būtu jāpapildina - tulkojums :
Atslēgvārdi : Želim Vsaj Imela Moral Dovolj

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Patiesībā tām būtu vienai otru jāpapildina.
Namesto tega bi se morali ti politiki vzajemno dopolnjevati.
Tomēr es uzskatu, ka ietverto ražojumu saraksts būtu jāpapildina.
Vendar pa mislim, da bi seznam lahko bil daljši.
Daudzpusējai platformai būtu jāpapildina Izraēlas un Palestīnas divpusējā platforma.
Izraelsko palestinski dvostranski okvir mora biti dopolnjen z mnogostranskim okvirom.
Attiecīgi būtu jāpapildina pielikums Kopējai nostājai 2005 440 KĀDP,
Prilogo k Skupnemu stališču 2005 440 SZVP je treba ustrezno dopolniti
Kopējās nostājas 2004 852 KĀDP pielikums būtu attiecīgi jāpapildina,
Prilogo k Skupnemu stališču 2004 852 SZVP je treba ustrezno temu dopolniti
Būtu attiecīgi jāpapildina Kopējās nostājas 2005 411 KĀDP pielikums,
Prilogo k Skupnemu stališču 2005 411 SZVP je treba ustrezno temu dopolniti
Kopienas rīcībai būtu jāpapildina dalībvalstu veiktā rīcība vai tā jāveicina.
Ukrepi Skupnosti morajo dopolnjevati ukrepe držav članic ali k njim prispevati.
Tālāk tekstā minētie ieteikumi būtu jāpapildina ar turpmāko pētījumu rezultātiem,
Priporočila v nadaljevanju je treba dopolniti z dodatnimi študi
Kopienas rīcībai būtu jāpapildina dalībvalstu veiktā rīcība vai tā jāveicina.
Ukrepi Skupnosti se morajo dopolnjevati s tistimi, ki jih izvajajo države članice, oziroma morajo k njim poskušati prispevati.
Kompetento iestāžu pilnvaras būtu jāpapildina ar dalībvalstu pienākumu paredzēt sankcijas.
Pooblastila pristojnih organov bi morala spremljati obveznost držav članic, da določijo kazni.
Jāpapildina.
Ni jih dovolj.
Tādēļ minētās direktīvas 4. pants būtu jāpapildina, to attiecinot uz šādiem gadījumiem.
Zato se mora člen 4 te direktive razširiti, da bi se upoštevali tudi taki primeri.
Vai būtu jāizpēta reģionālā perspektīva un ar to jāaizstāj vai jāpapildina vienkāršotas divpusējās attiecības?
Ali bi bilo treba proučiti regionalno perspektivo in z njo bodisi nadomestiti bodisi dopolniti poenostavljano dvostransko sodelovanje?
Šī sistēma būtu jāpapildina ar virkni iegūtu tiesību, kuras noteiktos apstākļos ir kvalificētiem profesionāļiem.
Ta sistem je treba dopolniti z določenim številom pridobljenih pravic, ki jih lahko usposobljeni strokovnjaki uresničujejo pod določenimi pogoji.
Tādēļ programmai Eiropa pilsoņiem būtu jāpapildina citas šajā saistībā sāktās ierosmes, bet tās nedrīkstētu pārklāties.
Program Evropa za državljane se torej ne bi smel prekrivati z drugimi pobudami, sprejetimi v zvezi s tem, temveč bi jih moral dopolnjevati.
Atzīstot to, ka katram instrumentam būtu jādarbojas saskaņā ar tā īpašo procedūru, Pamatprogrammai būtu jāpapildina struktūrfondi un citas attiecīgās Kopienas programmas.
Okvirni program naj dopolnjuje strukturne sklade in druge ustrezne programe Skupnosti, obenem pa naj upošteva, da vsak instrument deluje v skladu s svojimi posebnimi postopki.
To būtu jāpapildina ar dalībvalstu ieguldījumu, tādējādi kopumā nodrošinot daudz lielāku summu nekā EUR 500 miljoni.
To je treba dopolniti s prispevkom držav članic, tako pa bo v celoti gledano mogoče zagotoviti precej višji znesek kot 500 milijonov EUR.
Parlaments arīdzan uzskatīja, ka no tabakas dūmiem brīvas vides politika būtu jāpapildina ar citiem atbalsta pasākumiem.
Parlament je preučil tudi možnost za dopolnitev protikadilske politike z drugimi ukrepi podpore.
Šī summa tāpēc būs jāpapildina.
Zato bo treba zagotoviti večji znesek za to postavko.
Mums rīcības plāns ir jāpapildina.
Akcijski načrt moramo dopolniti.
Pamatmaksājums jaunpienācējiem jaunajiem lauksaimniekiem (kam mazāk par 40 gadiem) būtu jāpapildina ar 25 pirmajos 5 darbības gados.
Mladi kmeti Osnovno plačilo za nove mlade kmete (mlajše od 40 let) se poveča za dodatnih 25 za obdobje prvih 5 let izvajanja.
Protams, jebkura veida ekonomiskā izaugsme, lai tā būtu efektīva nabadzības apkarošanā, ir jāpapildina ar aktīvu pārdales politiku.
Seveda mora vsako gospodarsko rast spremljati dejavna politika prerazporeditve, če želi biti uspešna pri odpravljanju revščine.
Turklāt Eiropas atsauces ietvarstruktūra būtu jāpapildina ar programmām, kuras izveidotu pārbaudāmas Eiropas kvalifikācijas, ko atzīst visā ES teritorijā.
Razen tega je treba evropski referenčni okvir dopolniti s programi, ki bi vzpostavili prave evropske kvalifikacije, priznane na celotnem ozemlju Evropske unije.
jāpapildina ārsta izsniegtā darbnespējas lapa un
Po zdravniškem pregledu vas bo nosilec zdravstvenega zavarovanja obvestil o svoji odločitvi.
jāpapildina ar stingriem drošības pasākumiem.
Vrstni red bi moral biti obraten.
Protams, šim atbalstam jāpapildina parasto atbalstu.
Seveda mora biti ta podpora dodatek k redni pomoči.
(10)Kopienas rīcībai būtu jāpapildina tās darbības, ko veicdalībvalstis, vai jācenšas tās atbalstīt, kā arī būtu jāstiprina partnerības, lai varētu nodrošināt ievērojamu pievienoto vērtību.
(10) Ukrepi Skupnosti bi morali dopolnjevati ukrepe držav članicali prispevati k njim. Za zagotovitev znatne dodane vrednostibibilo treba okrepiti partnerstvo.
Sanāksmē tika pausts aicinājums rūpīgi pārraudzīt šos plānus un norādīts, ka nepieciešamības gadījumā tie būtu jāpapildina, pieņemot papildu pasākumus.
Vrh je pozval k tesnem spremljanju teh načrtov in k temu, da jih je po potrebi treba dopolniti z dodatnimi ukrepi.
Informācijas apmaiņa par attiecīgo valstu pasākumiem, izmantojot interneta sakaru tīklu, būtu jāpapildina, paredzot iespēju apmainīties viedokļiem par šādiem pasākumiem.
Izmenjavo informacij v zvezi z nacionalnimi ukrepi z uporabo spletnega omrežja je treba dopolniti z možnostjo izmenjave stališč glede teh ukrepov.
Nodrošinot vispārēju saderību ar ES darbībām, EIB finansējumam būtu jāpapildina attiecīga Kopienas palīdzības politika, programmas un instrumenti dažādos reģionos.
V različnih regijah bi morale dopolnjevati ustrezno politiko pomoči Skupnosti ter njene programe in instrumente ter zagotavljati usklajenost z ukrepi EU.
Tie noteikti ir jāpapildina, kā jūs minējāt.
Jasno je, da morajo biti dopolnjene, kot ste rekli.
Tomēr silti vārdi ir jāpapildina ar rīcību.
Toda prijazne besede je treba podkrepiti z dejanji.
Priekšsēdētāja kungs, ir jāpapildina šī grozījuma teksts.
Gospod predsednik, gre za dopolnitev besedila te spremembe.
Stingrība ir jāpapildina ar efektivitāti un pamatotību.
Neusmiljenost je treba povezati z učinkovitostjo in vsebino.
Minētie ieraksti jāpapildina, lai iekļautu kazu sugas.
Vnos je treba razširiti na koze.
būtu jāpapildina ar robustiem izpildes mehānismiem, kuri novērstu vai apturētu pārmērības, kas varētu apdraudēt izaugsmi un vispārējo finansiālo stabilitāti.
V oporo temu je treba zagotoviti trdne mehanizme izvajanja navedenih politik, s čimer je mogoče preprečiti ali odpraviti presežke, ki bi lahko ogrozili našo skupno finančno stabilnost.
Jebkuri tiesību akti, kuru nolūks būtu pabeigt vienotā tirgus izveidi, jāpapildina ar pētījumiem par to ietekmi uz nodarbinātību skartajā nozarē.
Za vso zakonodajo, katere cilj je dokončno oblikovanje enotnega trga, mora biti opravljena študija njenega vpliva na zaposlovanje v zadevnem sektorju.
TĀ KĀ Puses atkārtoti apstiprina, ka efektīviem terorisma apkarošanas pasākumiem un cilvēktiesību aizsardzībai būtu vienam otrs savstarpēji jāpapildina un jāstiprina,
KER pogodbenici ponovno potrjujeta, da bi se morali učinkoviti ukrepi za boj proti terorizmu in varstvo človekovih pravic med seboj dopolnjevati in krepiti,
Mobilitātei izglītības vai apmācības nolūkā cik iespējams būtu jāatbilst dalībnieku personīgajiem mācību plāniem, prasmēm un motivācijai, un tai būtu jāattīsta vai jāpapildina šie plāni, prasmes un motivācija.
Mobilnost zaradi izobraževanja in usposabljanja bi morala kar najbolj ustrezati osebni učni poti, usposobljenosti in motivaciji udeležencev ter le te razvijati ali dopolnjevati
ELFLA pasākumu decentralizētu īstenošanu būtu jāpapildina ar garantijām, kas īpaši attiecas uz īstenošanas kvalitāti, tās rezultātiem, pareizu finanšu vadību un kontroli.
Decentralizirano izvedbo dejavnosti v okviru EKSRP morajo spremljati jamstva, ki se nanašajo zlasti na kakovost izvedbe, rezultate, dobro finančno poslovodenje in nadzor.
Tika secināts, ka ārkārtas pasākumi organisma izskaušanai apgabalos, kuros organisms agrāk netika konstatēts, būtu jāpapildina ar lokalizācijas pasākumiem visos citos apgabalos.
Sklenjeno je bilo, da se nujni ukrepi za odpravo organizma na območjih, za katera prej ni bilo znano, da se je organizem tam pojavil, dopolnijo z zadrževalnimi ukrepi na vseh drugih območjih.
Abām struktūrām ir jāsadarbojas un jāpapildina vienai otra.
Obe strukturi bi morali sodelovati in se medsebojno dopolnjevati.
Ir jāpapildina dalībvalstu darbības un jāpastiprina to sadarbība.
Dejavnosti držav članic je treba dopolniti in razširiti njihovo sodelovanje.
Sertifikāti jāpapildina ar ieteikumiem, kā rentabli uzlabot ēku energoefektivitāti.
Energetski izkaznici morajo biti priložena priporočila za stroškovno učinkovito izboljšanje energijskih lastnosti zgradbe.
Lai gūtu panākumus, mums rezolūcijas vārdi jāpapildina ar rīcību.
Da bomo uspešni, moramo besede iz te resolucije nadomestiti z dejanji.

 

Saistītie meklējumi: Būtu - Būtu Veiksmīgs - Vai Tas Būtu! - Jūs Vēlētos, Lai Būtu - Es Būtu - Būtu Gatava - Būtu Piemērota - Būtu Efektīva - Es Būtu Gandarīts - Būtu Lietderīgi -