Tulkojums "piegādes un loģistikas" krievu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Krievu

Loģistikas - tulkojums : Piegādes - tulkojums : Piegādes - tulkojums : Piegādes - tulkojums : Piegādes - tulkojums : Loģistikas - tulkojums : Piegādes un loģistikas - tulkojums : Piegādes - tulkojums : Piegādes - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Piegādes dienestu?
Посылку?
Zelta piegādes
Поставки золота
Piegādes uzlīmePreferred address
Наклейка на конвертPreferred address
Ziņojuma piegādes laiks
Время доставки сообщения
Ūdens piegādes mašīna?
Грузовик доставки воды?
KIO datu piegādes kļūda.
Ошибка отправки данных.
Izsūtītājs pieprasījis piegādes paziņojumu
Запрошен отчёт о доставке
Piegādes 10 miljonu vērtībā?
То есть каждый груз это 10 миллионов долларов?
Viņš atsūtīja piegādes dienestu.
Он прислал посылку.
Es neesmu bijis piegādes vietā.
Я на доставку никогда не ездил!
Ir neliels pārrāvums mūsu piegādes ķēdē.
Небольшие перебои в нашей системе снабжения.
Viņš apturēja visas amerikāņu degvielas piegādes Japānai
Дети будут спрашивать своих родителей
Ko viņš iesāka ar ūdens piegādes mašīnu?
Что он собирается сделать с грузовиком службы доставки воды?
To kopējo resursi pietiks vien 15 piegādes gadiem.
Их совместных запасов хватит только лет на 15.
Turklāt nemitīgi mainīgos narkotiku piegādes un pieprasījuma apstākļos nepieciešama pastāvīga uzraudzība un dinamiska reakcija.
В то же время, постоянно меняющееся соотношение спроса и предложения на наркотические средства требует постоянного мониторинга и своевременных ответных действий.
Pirms 2 dienām Džersijā tika nozagta ūdens piegādes mašīna.
Два дня назад, в Джерси был угнан грузовик службы доставки воды.
Tad mēs saistījām atšķirīgu pirkumu sērijas ar abonenta kastīti un noteicām piegādes datumu.
Затем мы заказали несколько товаров с доставкой до абонентского ящика, и прописали в заказе определённый день доставки.
Starptautisku līgumu režīmi un eksporta kontroles pasākumi ir palēninājuši masu iznīcināšanas ieroču un piegādes sistēmu izplatīšanos.
В д а н нА ) с Я у ч а е не б А Я ь ш а я группа Яюдей )Ажет Аказаться в с А с т А я н З З на не с т З ущерб, )асштаб6 кАтАр А г А прежде б6ЯЗ п А с З Я а ) ЯЗшь е Я 6 ) г А суда р с т в а ) З ар)Зя).
Google, 40 brīvprātīgie izmantoja jaunu programmatūru, lai kartētu 120 000 kilometrus autoceļu, 3 000 slimnīcas, loģistikas un atpūtas punktus.
В Google 40 добровольцев использовали новую программу, для того, чтобы отметить 120 000 км дорог, 3 000 больниц, особенности маршрутов и рельефа.
Kopējā lauksaimniecības politika, lai nodrošinātu drošas un stabilas pārtikas piegādes, atbalstot ražotājus lauksaimniecības nozarē.
Испания и Португалия, доведя количество стран до 12 и добавив песету и эскудо в увеличивающуюся валютную корзину.
Puisis maina upuru piegādes adreses pa telefonu, tad pieprasa aizstājējkartes.
Парень меняет почтовые адреса жертв по телефону, а потом запрашивает у банка новые карточки.
Visu operāciju sākot no piegādes maršruta līdz bēgšanas stratēģijai kāds vada.
Полностью вся операция, от маршрута доставки до стратегии отхода... нужно чтобы вам ктото помогал
Tu viņam vari pajautāt, vai pēdējā laikā viņš ir nozadzis kādu ūdens piegādes mašīnu.
Можешь спросить, не воровал ли он в последнее время грузовики, доставляющие воду. Неплохо.
Kad viņš bija beidzis, ka pieņēmums bija, ka viņš sāks trešo, un saglabāt gada, līdz no Amerikas putnu piegādes izdalīja.
Когда он закончил, что презумпция, что он начнется третий, и держать далее, пока поставки американских птиц выдавали.
Labāks ražošanas līdzekļu sadalījums, videi nekaitīgākas piegādes ķēdes un atbilstoši laikam izveido pats kultūra dos cerību pārkāpt robežas mākslīgi radītajai resursu nepietiekamībai.
Лучшее распределение средств производства, экологически здравые цепочки поставок и соответствующая времени сделай сам культура даст надежду выйти за пределы искусственно созданной недостаточности ресурсов.
Protams, gadījumā, ja jūsu piegādes kārtības dēļ jūsu ceļi krustotos, es nevarētu atturēt jūs no domu paušanas.
Вместе с тем, если при подписании договора о передаче имущества ваши пути пересекутся, я не могу запретить вам поговорить.
Un viens, un divi, un trīs, un četri...
Раз и два и три, шаг четыре.
Un viens, un divi, un trīs, un četri...
На счёт раз. Раз и два и три и четыре.
Un viens un divi, un trīs, un augšā.
И раз, и два, и три, и вверх.
Un mierīga un maiga, un... smalkām manierēm... un apburoša un bezbēdīga...
Нежная, грациозная... утонченная... приятная, беззаботная...
Arī kanēli, un smaržvielas, un svaidāmās eļļas, un vīraku, un vīnu, un eļļu, un smalkus miltus, un kviešus, un lopus, un avis, un zirgus, un ratus, un cilvēku miesas, un cilvēku dvēseles.
корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, иконей и колесниц, и тел и душ человеческих.
Un Andreju, un Filipu, un Bērtuli, un Mateju, un Tomu, un Jēkabu, Alfeja dēlu, un Tadeju, un Sīmani Kanānieti.
Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита
Viņi smejas... un apskaujas... un... un...
Они смеются! И обнимаются. И...
Un, un tos trīs... un viņu.
И этих трех. И ее.
Viens un, divi un, trīs un...
1 Миссисипи, 2 Миссисипи, 3 Миссисипи...
Pieci un, seši un, septiņi un...
5 Миссисипи, 6 Миссисипи, 7 Миссисипи...
Un tad jūs griežat atkal un atkal, un atkal, un atkal, un atkal, un atkal.
Тогда можно вырезать снова, и снова, и снова, и снова, и снова...
Un zemes ķēniņi un valdnieki, un pavēlnieki, un bagātie, un stiprie, un katrs vergs, un brīvais paslēpās alās un kalnu klintīs,
И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор,
Un
И
Un...
И...
Un?
И что?
Un ...
и...
Un...?
И...?
Un...
Итак ...
Un?
И что же?

 

Saistītie meklējumi: Loģistikas Centrs - Loģistikas - Loģistikas Atbalsts - Loģistikas Plānošana - Konteineru Loģistikas - Piegādes Laiks - Piegādes Laiki - Piegādes ķēdes - Piegādes Datums - Piegādes ķēdes Vadība -