Tulkojums "ir tāpēc" itāļu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Itālijas

Tāpēc - tulkojums : Ir tāpēc - tulkojums : Tāpēc - tulkojums : Tāpēc - tulkojums : Tāpēc - tulkojums : Tāpēc - tulkojums : Tāpēc - tulkojums : Tāpēc - tulkojums : Ir tāpēc - tulkojums : Tāpēc - tulkojums :
Atslēgvārdi : Quindi Ecco Perché Perciò

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Tāpēc ir jautājums
Così ecco la domanda
Tāpēc ir jārīkojas.
Occorre intervenire al riguardo.
Tas ir tāpēc.
Questo è quanto.
Tas ir tāpēc...
Eri troppo impegnato a contemplarmi per starmi ad ascoltare?
Tāpēc. Tāpēc, ka tas viņš arī ir, Frodo kungs.
Perche' si perche' e' quello che e', padron Frodo.
Tieši tāpēc Eiropas semestris ir tik svarīgs, un tāpēc tas ir jāīsteno.
Proprio per questa ragione il semestre europeo assume una tale importanza e deve essere attuato.
Tāpēc mums ir demokrātija, un tāpēc mēs balsojam vairākas reizes.
Per questo abbiamo una democrazia e per questo votiamo più volte.
Tāpēc tas ir pieņemams.
Ciò dovrebbe quindi essere accettabile.
Tāpēc tas ir gods.
E' stato un onore.
Tāpēc arguments ir noraidāms.
L'argomentazione dev'essere pertanto respinta.
Tāpēc apgalvojums ir jānoraida.
L'argomentazione deve quindi essere respinta.
Tāpēc iebildums ir noraidīts.
L argomentazione è stata pertanto respinta.
Tāpēc ir diezgan pricey.
Di conseguenza, è piuttosto costosa.
Tāpēc ir diezgan pricey.
Come risultato è piuttosto costoso.
Tāpēc ir jāveic izpēte.
Quindi, è necessario fare qualche ricerca.
Tāpēc ir jāpieņem rezolūcija.
E' per questo che dobbiamo reagire a questi nuovi accadimenti con una risoluzione.
Tāpēc ir jāveic papildpasākumi.
Sono quindi necessarie misure di sostegno.
Tāpēc sammitam ir jānotiek.
Quindi il vertice si deve svolgere.
Tāpēc mums ir jārīkojas.
Per questo dobbiamo agire.
Tāpēc ir jābūt skaidrībai.
Occorre quindi essere chiari.
Tāpēc mums ir jāreaģē.
Questo è un dato di fatto in merito al quale dobbiamo reagire.
Tāpēc būtiska ir koordinācija.
E' quindi essenziale un coordinamento.
Tāpēc ir jāmaina attieksme.
Sono dunque gli atteggiamenti, come dicevo, a dover cambiare.
Tāpēcir jāmaina.
È per questo che va modificato.
Tāpēc ir jāizdara izvēle.
E' per questo motivo che dobbiamo fare una scelta.
Tāpēc grozījums ir atbilstošs.
Pertanto l'emendamento riporta la corretta dicitura.
Tāpēc mums ir jāgaida.
Occorre quindi pazientare.
Tāpēc tas patiešām ir...
Pertanto, questo è davvero...
Tāpēc mums ir jāsadarbojas.
A tal fine dobbiamo lavorare insieme.
Tāpēc mums ir jāreaģē.
Pertanto, dobbiamo rispondere.
Tāpēc ir jārīkojas steidzami.
Abbiamo pertanto la necessità impellente di agire.
Tāpēc ir jārīkojas piesardzīgi.
Pertanto, dobbiamo vigilare.
Tāpēc ziņojums ir nozīmīgs.
Una revisione è dunque fondamentale.
Tāpēc ir jārīkojas piesardzīgāk.
Pertanto dobbiamo essere più attenti nelle nostre considerazioni.
Tāpēc viņš ir iekārojams.
E la trovi una cosa attraente? Si'.
Tāpēc mums ir jāpiestrādā.
Abbiamo del lavoro da fare.
Šodien ir sestdiena, tāpēc
E oggi è sabato, quindi...
Tāpēc operācija ir slepena.
Ecco perché agiremo di nascosto.
Tāpēc tas ir mazliet...
Gary.
Tāpēc ir jāveido saraksti.
Il trucco e' fare una lista.
Tāpēc pieprasījums ir jāapmierina.
È pertanto opportuno che la richiesta venga accolta.
Tāpēc iebildums ir noraidīts.
L argomentazione è stata quindi respinta.
Tāpēc tagad, kas ir jādara?
Così ora, che cosa c'è da fare?
Tāpēc minētā direktīva ir jākonsolidē.
È opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della suddetta direttiva.
Tāpēc šī prasība ir jānoraida.
L'obiezione è pertanto stata respinta.

 

Saistītie meklējumi: Tāpēc - Ne Tikai Tāpēc, - Jo Vairāk Tāpēc, - Tas Ir Tāpēc, Ka -