Tulkojums "ar atsaucēm uz citām" itāļu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Itālijas

Ar atsaucēm uz citām - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Pārāk bieži līgums atsaucas uz kādu citu dokumentu, un tas ved pie vēl citām atsaucēm.
Qua e là il Trattato fa riferimento a qualche altro documento, il che si traduce in ulteriori riferimenti.
Šā pielikuma 3.056. un 3.064. punktā minēti piemēri subsīdijām par produkciju un citām ražošanas subsīdijām ar atsaucēm uz konkrētām budžeta pozīcijām.
I punti 3.056 e 3.064 di tale allegato contengono rispettivamente esempi di contributi ai prodotti ed esempi di altri contributi alla produzione, corredati di riferimenti alle corrispondenti voci di bilancio.
visas atsauces uz kredītiestādēm aizstāj ar atsaucēm uz ieguldījumu sabiedrībām,
tutti i riferimenti a enti creditizi sono sostituiti da riferimenti a imprese d'investimento
atsauces uz testa metodēm direktīvās, kas minētas 4. pantā, ja vajadzīgs, atjaunina vai papildina ar citām atsaucēm uz testa metodēm, kuras izmanto citās dalībvalstīs,
i riferimenti ai metodi di controllo contenuti nelle direttive di cui all'articolo 4 sono aggiornati o completati, se necessario, con altri riferimenti a metodi di controllo stabiliti in altri Stati membri
Šīm atsaucēm jābūt atsaucēm uz tekstiem, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Tas arī pamatots ar atsaucēm uz dokumentiem un ES līgumu.
Fa inoltre riferimento a diversi documenti e al trattato dell'Unione.
Bija vairāki grozījumi ar tiešām vai netiešām atsaucēm uz abortiem.
Alcuni emendamenti, direttamente o indirettamente, facevano riferimento all'aborto.
Atbilstības tabula Kopīgais interpretējošais instruments ar atsaucēm uz CETA tekstu
preambolo CETA, articolo 5.4, articolo 6.1, paragrafo 5, articolo 21.2, paragrafo 1, articolo 21.2, paragrafo 2, articolo 22.1, articolo 23.3, articolo 23.4, articolo 24.3, articolo 24.4, articolo 24.5 e articolo 28.3
Atbilde uz atbilstošajām SIPS formulētajām atsaucēm
Risposta alle affermazioni della SIDE
Deklarācijā jābūt atsaucēm uz šiem testiem.
Le prove devono essere citate nella dichiarazione.
sniedzot vispārēju novērtējumu ESMK ar atbilstīgām atsaucēm uz prioritātēm un ieteikumiem,
la presentazione di una valutazione complessiva, con indicazione delle priorità e formulazione delle raccomandazioni, all occorrenza, all EUMC,
b) Atbilde uz atbilstošajām SIPS formulētajām atsaucēm
b. Risposta alle affermazioni della SIDE
Tomēr mēs nepiekrītam atsaucēm uz Lisabonas līgumu.
Tuttavia, non siamo d'accordo con il riferimento al Trattato di Lisbona.
Atsauces uz regulu, kas atcelta ar 1. punktu, uzskata par atsaucēm uz šo regulu.
I riferimento al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento .
Atsauces uz regulu, kas atcelta ar 1. punktu, uzskata par atsaucēm uz šo regulu.
I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s ' intendono fatti al presente regolamento .
Atsauces uz regulu, kas atcelta ar 1. punktu, uzskatāmas par atsaucēm uz šo regulu.
I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento .
Atsauces uz regulu, kas atcelta ar 1. punktu, uzskata par atsaucēm uz šo regulu.
I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento .
Atsauces uz saskaņā ar 1. punktu atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.
I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.
Atsauces uz regulu, kas atcelta ar 1. punktu, uzskata par atsaucēm uz šo regulu.
I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono come riferimenti al presente regolamento .
Atsauces uz regulu, kas atcelta ar 1. punktu, uzskata par atsaucēm uz šo regulu.
I riferimenti al regolamento abrogato in forza del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.
Atsauces uz regulu, kas atcelta ar 1. punktu, uzskata par atsaucēm uz šo regulu.
I riferimenti al regolamento abrogato in forza del paragrafo 1 devono intendersi fatti al presente regolamento.
Atsauces uz regulām, kas atceltas saskaņā ar 1. punktu, uzskata par atsaucēm uz šo regulu.
I richiami ai regolamenti abrogati a norma del paragrafo 1 si intendono riferiti al presente regolamento .
Atsauces uz saskaņā ar 1. punktu atcelto regulu tiek uzskatītas par atsaucēm uz šo regulu.
I richiami al regolamento abrogato in forza del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.
Atsauces uz atcelto pamatnostādni uzskata par atsaucēm uz šo pamatnostādni .
Qualunque riferimento all' indirizzo abrogato è da interpretarsi come riferimento al presente indirizzo .
Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono come riferimenti fatti al presente regolamento.
Atsauces uz anulētajām direktīvām uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu.
Ogni riferimento fatto alle direttive abrogate si intende fatto alla presente direttiva.
Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu.
Ogni riferimento fatto alla direttiva abrogata si intende fatto alla presente direttiva.
Atsauces uz minēto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.
I richiami al regolamento abrogato devono intendersi riferiti al presente regolamento.
Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.
I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.
Atsauces uz atceltajām direktīvām uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu.
I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva.
Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.
I riferimenti fatti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.
Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.
I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.
Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
Atsauces uz minēto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Atsauces uz atceltajiem lēmumiem uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.
Ogni riferimento alla decisione abrogata si intende fatto alla presente decisione.
Atsauces uz atceltajiem lēmumiem uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.
Ogni riferimento alle decisioni abrogate si intende fatto alla presente decisione.
Atsauces uz atceltajiem lēmumiem uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.
I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione.
Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.
Ogni riferimento alla decisione abrogata si intende fatto alla presente decisione.
Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu.
I riferimenti alla direttiva abrogata debbono intendersi come fatti alla presente direttiva.
Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.
I riferimenti fatti alla decisione abrogata si considerano come fatti alla presente decisone.
Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.
I riferimenti alla decisione abrogata devono intendersi come riferimenti alla presente decisione.
Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.
I riferimenti al regolamento abrogato vanno interpretati come riferimenti al presente regolamento.
Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.
I riferimenti a detto regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Atsauces uz atceltajiem lēmumiem uzskata par atsaucēm uz šo regulu.
I riferimenti alle decisioni revocate saranno interpretati come riferimenti al presente regolamento.
Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.
I riferimenti alla decisione abrogata valgono come riferimenti alla presente decisione.