Tulkojums "tas samazinās" indonēziešu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Indonēzijas

Samazinās - tulkojums : Samazinās - tulkojums : Samazinās - tulkojums : Samazinās - tulkojums : Samazinās - tulkojums : Samazinās - tulkojums : Samazinās - tulkojums : Tas samazinās - tulkojums : Samazinās - tulkojums : Samazinās - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Sāpes samazinās.
Sakitnya makin berkurang.
Ģimenes lielums samazinās.
Ukuran keluarga mengecil.
1,25 jūdzes un samazinās.
2,2 Km dan semakin mendekat.
Un tad noteikti samazinās vēlreiz.
Dan kemudian turun jatuh lagi.
Saķere samazinās, un samet aizmuguri.
Kau kehilangan daya cengkram, dan bagian belakangmu terangkat.
Avārijas ar ievainotajiem samazinās par 76 procentiem.
Kecelakaan yang menimbulkan korban luka berkurang 76 persen.
Injekcija palēninās sirds ritmu, samazinās skābekļa patēriņu.
Suntikan ini akan mengurangi detak jantung, dan mengurangi kebutuhan oksigen.
Ja ministrija samazinās viņu teritoriju, var sākties dumpis.
Jika Kementerian semakin membatasi wilayah mereka mereka akan menghadapi pemberontakkan besarbesaran.
Šie ir visekskluzīvākie, un cenas samazinās, tuvojoties durvīm.
Ini adalah jas paling mahal, dan harga turun ke pintu. Oh.
Ja Jūs esat neprecējies, šis skaitlis samazinās līdz trīs.
Jika Anda belum menikah, angka itu menurun menjadi 3.
Un, kad ledū ir zema auglība, tad arī airkājvēžu ražība samazinās.
Dan ketika produktivitas di dalam es menurun, produktivitas dari copepoda juga menurun.
Kad bērnu izdzīvošanas rādītāji ir pie 90 , tad ģimeņu lielums samazinās.
Ketika mereka sampai ke tingkat harapan hidup anak 90 persen, ukuran keluarga mengecil.
Klausos. Mēs neko neredzēsim. Ja viņi samazinās ātrumu, ietrieksimies tieši bortā.
Jika dia melambat, kita akan lari ke dalam dirinya.
Mans sakes! Mrs Hall, viņš teica, bet tas ir briesmīgi Laika plānas zābaki Sniegs ārā! tika samazinās ātrāk.
Mrs Hall, katanya, tapi ini mengerikan cuaca untuk sepatu tipis Salju luar! itu jatuh lebih cepat.
Tas nevarētu būt pārlieku pārspīlēti, sakot, ka daudziem skolotājiem ievērojami samazinās paredzamais dzīves ilgums, diendienā mācot šādā vidē.
Tidak terlalu berlebihan untuk mengajukan bahwa banyak guru telah kehilangan usia harapan hidup yang besar dengan mengajar di lingkungan seperti itu setiap hari.
Cilvēki aizmirst un tev viņiem ir jāatgādina Un jāņem skaitļi, lai to izdarītu Un ja interese samazinās, tad tas vienkārši, tas vienkārši pazudīs
Orang lupa dan Anda harus mengingatkan mereka ... ... ... ... ... ...
Gandrīz visās jomās aug produktivitāte, palielinās darbinieku iesaistīšanās, darbinieku apmierinātība, kadru maiņa samazinās.
Hampir di seluruh perusahaan, produktivitas meningkat, karyawan jadi lebih melibatkan diri, kepuasan karyawan meningkat, yang pindah makin sedikit.
Tāpēc es uzskatu, ka mazāk mantu un mazāk telpas samazinās negatīvo ietekmi uz dabu.
Jadi saya akan menganjurkan bahwa jumlah barang dan tempat yang lebih sedikit akan sama dengan jejak yang lebih kecil.
Iespēja izdzīvot tiem pacientiem, kuriem ir liels endotēlija pieaugums, strauji samazinās, šim stāvoklim pastiprinoties.
Tingkat kelangsungan hidup pasien dengan pertumbuhan endotel parah berkurang drastis daripada tingkat kemajuan kondisinya.
Tas šķiet pretrunīgi, tomēr izrādās, ka, samazinoties zīdaiņu mirstībai, samazinās arī iedzīvotāju skaits, jo vecākiem nav jārēķinās, ka viņu mazuļi ies bojā.
Hal ini tampak tidak masuk akal, namun pada kenyataannya saat tingkat kematian bayi menurun jumlah populasi juga menurun, karena orang tua tidak perlu mengantisipasi kemungkinan meninggalnya bayi mereka.
Tā viņa jānorij viena no kūkas, un bija prieks, lai atrastu, ka viņa sāka samazinās tieši.
Jadi dia menelan salah satu kue, dan senang untuk menemukan bahwa dia mulai menyusut secara langsung.
Mazākai vietai nepieciešams mazāk komunālo pakalpojumu, mazāk izdevumu arī tur, bet samazinās arī negatīvā ietekme uz dabu.
Tempat yang lebih kecil juga berarti tagihan yang lebih rendah saya dapat lebih banyak menabung dari sana, dan juga jejak yang lebih kecil.
24 krustojumu pētījumā noskaidroja, ka avāriju skaits samazinās par 40 procentiem, ja luksofora krustojumu pārveido par apli.
Sebuah kajian berdasarkan 24 persimpangan menunjukkan jumlah kecelakaan berkurang 40 persen saat anda mengubah lampu lalu lintas menjadi bundaran.
AA virzīsies no Francijas puses, Vidusjūras, Skandināvijas un samazinās spiedienu austrumu frontē, lai Krievija un Ķīna atgrūstu pretinieku.
Seluruh pasukan UDF menyerang dari Prancis..,.. Lalu Mediterania, Skandinavia..,.. Melakukan tekanan ke pos timur dan membuat..,..
Tad kapteinis zina, ka Jonas difūzi, bet tajā pašā laikā samazinās līdz palīdzēt lidojumu, kas bruģētu tās aizmugurē ar zeltu.
Kemudian Kapten mengetahui bahwa Yunus adalah seorang buronan, tetapi pada saat yang sama memutuskan untuk membantu penerbangan yang membuka belakangnya dengan emas.
Tas ir tas!
Ini dia!
Tas ir tas.
Itu ini.
Tas ir tas.
Itu dia.
Tas ir tas?
Apa benar ?
Tas ir tas?
Itu dia?
Tas ir tas.
Cukup.
Tātad, ja tu atkal paskaties uz virēmiju un ja tu uzsāc ārstēšanu, tad, kad esi inficējies. kas notiek? Vīrusa daudzums tevī samazinās.
Jadi, kalau anda melihat proses virus masuk ke aliran darah lagi, kalau anda memulai pengobatan pada saat sakit, apa yang terjadi, jumlah virus di dalam tubuh berkurang.
Tas nāks, tas nāks, tas nāks...
Itu akan terjadi, itu akan terjadi
Tas bija Aminadaba, tas Admina, tas Arni, tas Esrona, tas Faresa, tas Jūdas dēls,
anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda
Tas bija Matatija, tas Amosa, tas Nauma, tas Hesli, tas Nages dēls,
anak Matica, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai
Tas bija Maata, tas Matatija, tas Semeja, tas Jāzepa, tas Jūdas dēls,
anak Maat, anak Matica, anak Simei, anak Yosekh, anak Yoda
Tas bija Joanna, tas Rēzas, tas Zorobabela, tas Salatiēla, tas Neri dēls,
anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri
Tas bija Melhi, tas Adi, tas Kozama, tas Elmadama, tas Hēra dēls,
anak Malkhi, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er
Tas bija Jēzus, tas Eliezera, tas Jorima, tas Matata, tas Levi dēls,
anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi
Tas bija Simeona, tas Jūdas, tas Jāzepa, tas Jona, tas Eliakīma dēls,
anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Elyakim
Tas bija Melejas, tas Mennas, tas Matata, tas Natana, tas Dāvida dēls,
anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud
Tas bija Jeses, tas Obeda, tas Booza, tas Salomona, tas Naasona dēls,
anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason
Tas bija Jēkaba, tas Īzāka, tas Ābrahama, tas Taras, tas Nahora dēls.
anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor
Tas bija Seruha, tas Ragaua, tas Falega, tas Hebera, tas Salas dēls,
anak Serug, anak Rehu, anak Peleg, anak Eber, anak Salmon
Tas bija Kainana, tas Arfaksāda, tas Sēma, tas Noasa, tas Lameha dēls,
anak Kenan, anak Arpakhsad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamekh

 

Saistītie meklējumi: Samazinās - Tās - Tas Ir - Tas Pats - Tas Nozīmē - Vai Tas Būtu! - Tas Pats Par Sevi Saprotams, - Tas Ir Iemesls, Kāpēc - Tas Satur - Tas Viss -