Tulkojums "tiesību akti" horvātu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Horvātijas

Tiesību akti - tulkojums : Akti - tulkojums : Tiesību akti - tulkojums : Tiesību akti - tulkojums : Tiesību - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Tiesību akti
PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA SEKTOR PROMETA I POVEZANA PITANJA
Šajā nolīgumā neaptvertos jautājumus reglamentē Savienības tiesību akti, dalībvalstu tiesību akti un Kiribati tiesību akti.
Izuzeće od obveze posjedovanja vize predviđeno ovim Sporazumom primjenjuje se ne dovodeći u pitanje propise ugovornih stranaka u vezi s uvjetima za ulazak i kratkotrajni boravak.
Šajā nolīgumā neaptvertos jautājumus reglamentē Savienības tiesību akti, dalībvalstu tiesību akti un Tuvalu tiesību akti.
Države članice i Tuvalu zadržavaju pravo odbiti ulazak i kratkotrajni boravak na svojim državnim područjima ako nije ispunjen jedan od tih uvjeta ili više njih.
Šajā nolīgumā neaptvertos jautājumus reglamentē Savienības tiesību akti, dalībvalstu tiesību akti un Mikronēzijas tiesību akti.
Države članice i Mikronezija zadržavaju pravo odbiti ulazak i kratkotrajni boravak na svojim državnim područjima ako nije ispunjen jedan od tih uvjeta ili više njih.
Piemērojamie tiesību akti
Suradnja u području sprečavanja nezakonite trgovine nuklearnim tvarima odnosi se na promicanje metoda i tehnika kontrole nuklearnih tvari.
Piemērojamie tiesību akti
Članak 8.
Piemērojamie tiesību akti
Informacije za koje stranka isporučiteljica smatra da imaju komercijalnu vrijednost, isporučuju se samo pod uvjetima koje odredi stranka isporučiteljica.
Pušu tiesību akti
PRILOG I.
Jauni tiesību akti
Clanak 20.
Savienības tiesību akti
Za Pododbor za sanitarne i fitosanitarne mjere
PUŠU TIESĪBU AKTI
Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas
Pušu tiesību akti
usluge povezane sa savjetovanjem u pogledu upravljanja
Piemērojamie tiesību akti
prijedlog tehničkih parametara izlaska u ribolov (trajanje, ribolovni alati, područja na kojima će se obavljati istraživanje itd.).
Piemērojamie tiesību akti
Odredbe licencije prihvaćaju se klikom na gumb Prihvaćam koji se nalazi na dnu prozora u kojem je prikazan tekst ove licencije ili potvrđivanjem suglasnosti na sličan način u skladu s pravilima primjenjivog prava.
Savienības tiesību akti
Popis služi kao referentni dokument za provedbu poglavlja 4.
Piemērojamie tiesību akti
Podložno odredbama ove Uredbe kao i odredbama Uredbe (EU) br.
SAVIENĪBAS TIESĪBU AKTI
Dopisom od 10. studenoga 2017.
Aviācijas tiesību akti
1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L i 12L
AVIĀCIJAS TIESĪBU AKTI
Sigurne radne prakse i mjere predostrožnosti pri radu s električnom energijom, plinovima (osobito kisikom), uljima i kemikalijama,
Valsts tiesību akti
Prezime
Piemērojamie tiesību akti
Procijenjeno vrijeme za pristup ugovorima
Piemērojamie tiesību akti
Jedinstvena identifikacijska oznaka pravne osobe u stupcu 0020 kako je iskazana u predlošku Z 01.00 (ORG)
Šajā nolīgumā neaptvertos jautājumus reglamentē Savienības tiesību akti, dalībvalstu tiesību akti un Māršala salu tiesību akti.
Države članice i Maršalovi Otoci zadržavaju pravo odbiti ulazak i kratkotrajni boravak na svojim državnim područjima ako nije ispunjen jedan od tih uvjeta ili više njih.
Šajā nolīgumā neaptvertos jautājumus reglamentē Savienības tiesību akti, dalībvalstu tiesību akti un Zālamana salu tiesību akti.
Države članice i Salomonovi Otoci zadržavaju pravo odbiti ulazak i kratkotrajni boravak na svojim državnim područjima ako nije ispunjen jedan od tih uvjeta ili više njih.
Neskarot 8. pantu, šajā nolīgumā neaptvertos jautājumus reglamentē Savienības tiesību akti, dalībvalstu tiesību akti un Ķīnas tiesību akti.
Ne dovodeći u pitanje članak 8., pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Sporazumom uređena su pravom Unije, nacionalnim pravom država članica i nacionalnim pravom Kine.
Eiropas Savienības tiesību akti
DIO A
Eiropas Savienības tiesību akti
Linguiça do Baixo Alentejo Chouriço de carne do Baixo Alentejo
Šveices Konfederācijas tiesību akti
Vuna
Eiropas Savienības tiesību akti
usluge tehničkog ispitivanja i analize
Armēnijas Republikas tiesību akti
usluge u području okoliša
Piemērojamie vides tiesību akti
Vrednovanje poštovanja zakonodavstva
Tiesību akti par atkritumiem
Ako procjenitelj utvrdi slučajeve nepoštovanja koji nisu ispravljeni, on ne smije validirati izjavu o okolišu ili potpisati konačnu izjavu (Prilog VII.).
Tiesību akti par troksni
gospodarenje otpadom pod nadzorom
Tiesību akti par SEG
Zakonodavstvo o pročišćavanju voda
Šveices Konfederācijā piemērojamie tiesību akti
Predsjednik i šef švicarske delegacije
Vispārīgi tiesību akti (sabiedrības veselība)
Ukrajina je Europskoj komisiji podnijela popis u lipnju 2016.
Tiesību akti par emisijām gaisā
Rezultat
Tiesību akti par ūdens attīrīšanu
ograničenja emisija (NOx, SOx, čestice itd.)
TIESĪBU AKTI PAR PREČU ZĪMĒM
Žig EU a ima jedinstveni karakter.
Valstu tiesību akti par pamatstandartiem.
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju doprinosa Unije za Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana (FCTC), koju je Zajednica ratificirala i čija je Unija članica.
Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija
Provedbene uredbe (EU) 2018 574 nije moguće utvrditi usklađenost sa zahtjevima.
ES tiesību akti par patērētāju tiesību aizsardzību kopsavilkumi
Sažeci zakonodavstva EU a o zaštiti potrošača
Piemērojamie valsts procesuālie tiesību akti ir tās dalībvalsts tiesību akti, kurā dati ir iegūti.
Spisi predmeta EPPO a
Aptverti visi piemērojamie tiesību akti, tostarp citi tiesību akti, kas nav saistīti ar dzelzceļu
Opis tipa vozila (( ) potrebno navesti u skladu s Prilogom II.
vārdus Savienības vai valsts tiesību akti aizstāj ar vārdiem EEZ vai valsts tiesību akti attiecīgajā locījumā un vārdus Savienības vai valsts tiesību akti aizstāj ar vārdiem EEZ vai valstu tiesību akti attiecīgajā locījumā
Sporazumu o EGP u mijenja se kako slijedi

 

Saistītie meklējumi: Kopienas Tiesību Akti - Pārtikas Aprites Tiesību Akti - Nodokļu Tiesību Akti - Būvniecības Tiesību Akti - Piemērojamie Tiesību Akti - Vietējie Tiesību Akti - Akti - Tiesību Normas - Patērētāju Tiesību Aizsardzība - Tiesību Sistēma -