Tulkojums "piemērojamie noteikumi" horvātu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Horvātijas

Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Piemērojamie noteikumi - tulkojums : Piemērojamie noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Piemērojamie noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums :
Atslēgvārdi : Pravila Uvjeti Pravilo Igra Postoje

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Piemērojamie noteikumi
Odredbe ovog Protokola ne utječu na obveze stranaka na temelju bilo kojih drugih međunarodnih sporazuma ili konvencija.
PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI
SL L 186, 9.7.2016., str. 38.
Piemērojamie noteikumi
Nadležno tijelo novčanog fonda može zatražiti od nadležnog tijela UAIF a razjašnjenje i informacije o dokumentaciji iz prvog podstavka ili potvrdu o tome jesu li novčani fondovi obuhvaćeni područjem primjene odobrenja za rad koje je UAIF u izdano za upravljanje.
Piemērojamie noteikumi
Na temelju informacija koje su države članice dostavile u skladu sa stavkom 4. ili 6. ovog članka neiskorištene ribolovne mogućnosti Vijeće isključivo privremeno preraspodjeljuje u skladu s člankom 43. stavkom 3.
Piemērojamie noteikumi
Priloga IX. pohranjuju u digitalnim, usklađenim, interoperabilnim nacionalnim sustavima za registraciju.
AUTOTRANSPORTAM PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI
421.).
Piemērojamie izcelsmes noteikumi
PRILOG
Piemērojamie izcelsmes noteikumi
Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.
Pārkāpumam piemērojamie noteikumi
45 2001 Europskog parlamenta i Vijeća 10 u pogledu zaštite podataka te Uredbom (EU) br. 952 2013 u pogledu otkrivanju povjerljivih informacija.
Piemērojamie izcelsmes noteikumi
Protokol I. trebalo bi stoga zamijeniti novim protokolom u kojem se upućuje na Konvenciju,
Piemērojamie noteikumi (O)
Uredba se od 16. lipnja 2020. primjenjuje u svim državama članicama.
Ražošanai piemērojamie kontroles noteikumi.
Administrativni postupak kojim se provjerava identificiraju li oznake zemljopisnog podrijetla robu kao robu koja potječe iz područja, regije ili s lokaliteta jedne ili više država ako se kvaliteta, ugled ili druge značajke robe u osnovi mogu pripisati njezinom zemljopisnom podrijetlu.
DZELZCEĻA TRANSPORTAM PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI
Regulatorno područje
JŪRAS TRANSPORTAM PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI
Uredba Komisije (EU) br.
Visiem darbiniekiem piemērojamie noteikumi
Odjeljak 6.
balansatbildīgajām pusēm piemērojamie noteikumi.
ODS ovi, OPS ovi, pružatelji usluge uravnoteženja i subjekti odgovorni za odstupanje surađuju kako bi se osiguralo učinkovite i djelotvorno uravnoteženje.
Aptverti visi piemērojamie noteikumi
Alternativni naziv tipa ( ) (ako je primjenjivo)
Tiešai pārvaldībai piemērojamie noteikumi
Trajanje isključenja i zastara
Eiropas Savienībā piemērojamie reglamentējošie noteikumi
Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2015.
IEKŠĒJO ŪDENSCEĻU PĀRVADĀJUMIEM PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI
35.).
balansēšanas pakalpojumu sniedzējiem piemērojamie noteikumi
Suradnja s ODS ovima
Balansēšanas pakalpojumu sniedzējiem piemērojamie noteikumi
Članak 16.
AUDIOVIZUĀLO MEDIJU PAKALPOJUMIEM PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI
Komisija u suradnji s državama članicama olakšava razvoj kodeksâ ponašanja Unije, prema potrebi, u skladu s načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti.
Paplašinātajā izmantošanas telpā piemērojamie noteikumi
Za Komisiju
DIENVIDAUSTRUMEIROPAS PAMATTĪKLA TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI
(SL EU L 126, 14.5.2016., str.
TRANSPORTA NOZAREI PIEMĒROJAMIE VIDES AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI
885 2013 od 15. svibnja 2013. o dopuni Direktive 2010 40 EU Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na pružanje usluga informiranja o sigurnim i zaštićenim parkirališnim mjestima za kamione i gospodarska vozila (SL EU L 247, 18.9.2013., str.
TRANSPORTA NOZAREI PIEMĒROJAMIE PUBLISKĀ IEPIRKUMA NOTEIKUMI
Uredba (EU) br.
Tiešajai un netiešajai pārvaldībai piemērojamie noteikumi
i. predfinanciranje kojim se osiguravaju likvidna sredstva, koje se može podijeliti na više plaćanja u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja iznos takvog predfinanciranja plaća se na temelju ugovora, sporazuma ili temeljnog akta ili na temelju popratne dokumentacije s pomoću koje se može provjeriti usklađenost s uvjetima dotičnog ugovora ili sporazuma
Iepirkumam ārējo darbību jomā piemērojamie noteikumi
Zajedničke odredbe
TRANSPORTA NOZAREI PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI UN SAISTĪTIE JAUTĀJUMI
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016 758 оd 4. veljače 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br.
Ostām piemērojamie noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokli
GPM ovima upravlja država.
Minētajiem noteikumiem būtu jāatspoguļo patlaban piemērojamie noteikumi.
Potrebno je donijeti pravila o nacionalnoj financijskoj pomoći koju države članice mogu odobravati u regijama Unije u kojima je stupanj organiziranosti proizvođača posebno nizak, uključujući pravila o metodi izračuna stupnja organiziranosti i potvrđivanju niskog stupnja organiziranosti.
Piedziņu reglamentē tās iesaistītās dalībvalsts piemērojamie procedurālie noteikumi, kuras teritorijā notiek piedziņa.
Obavijest o doprinosu, komunikacija, plaćanja i zatezne kamate
Piemērojamie drošības protokolu un savienojamības noteikumi ir balstīti uz nepatentētiem atvērtajiem standartiem.
oni ili, gdje je to primjenjivo, grupa poduzetnika kojoj pripadaju, obradili su tijekom prethodne kalendarske godine na razini Unije manje od 120 milijuna jedinstvenih identifikacijskih oznaka na jediničnoj razini
Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri
Ispitne norme
Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri
II 2 6,
Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri
Rez.
īsa norāde vai atsauce uz norīkojuma apjomu (piemērojamie ANO noteikumi vai to daļas)
Nadležno tijelo mora se pobrinuti da odgovori tehničke službe budu dovoljni i djelotvorni za otklanjanje nesukladnosti.
Piemērojamie MARPOL 73 78 noteikumi ar grozījumiem un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri
MARPOL 73 78, Prilog I., prav.
Piemērojamie nodokļi
PRILOG II.
ILT ir jāievēro arī piemērojamie CFTC noteikumi (CFR), kuros tiek konkretizētas ILT darbības prasības.
Svrha je procjene istovrijednosti provjeriti i podliježu li odabrana tržišta ugovora i platforme za izvršenje ugovora o razmjeni učinkovitom nadzoru i provedbi u toj trećoj zemlji.
Valstu noregulējuma iestādes palīdz Valdei piedziņas procedūrā, kuru reglamentē iesaistītās dalībvalsts piemērojamie procedurālie noteikumi.
telefaksom
Piemērojamie finanšu noteikumi, izņemot maksimālo atmaksas termiņu, atbilst šīs nozares vienošanās 2. daļas noteikumiem.
Financijski uvjeti koji se primjenjuju, osim maksimalnog roka otplate, moraju biti u skladu s odredbama iz Dijela 2. ovog sektorskog dogovora.
Personāla personisko atbildību pret Aģentūru reglamentē tam piemērojamie Civildienesta noteikumu vai Nodarbināšanas kārtības noteikumi.
U svrhu promicanja najbolje prakse i ujednačenosti u provedbi ove Uredbe te delegiranih i provedbenih akata donesenih na temelju ove Uredbe, Agencija može na zahtjev pružatelja osposobljavanja u području zrakoplovstva procijeniti usklađenost tog pružatelja osposobljavanja i njegovih tečajeva osposobljavanja sa zahtjevima koje je Agencija utvrdila i objavila u svojem službenom glasilu.
Piemērojamie tiesību akti
Suradnja u području sprečavanja nezakonite trgovine nuklearnim tvarima odnosi se na promicanje metoda i tehnika kontrole nuklearnih tvari.

 

Saistītie meklējumi: Piemērojamie Noteikumi - Piemērojamie Tiesību Akti - Noteikumi - Noteikumi Un Nosacījumi - Samaksas Noteikumi - Vispārīgie Noteikumi - Noteikumi Biznesu - Drošības Noteikumi - Piegādes Noteikumi - Līguma Noteikumi -