Tulkojums "maksimālā maksājama" horvātu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Horvātijas

Maksimālā maksājama - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Katrs procedūras izmantotājs nodrošina, lai summa, kas maksājama vai var kļūt maksājama, nepārsniedz atsauces summu.
Važenje plombi koje se već upotrebljavaju 1. svibnja 2016.
būtu maksājama saņēmējam, pamatojoties tikai uz pieteikumu
za stjecanje spoznaja korisnih za poboljšanje budućih operativnih programa.
kas maksājama saņēmējam pēc pieteikuma atbalsttiesīguma pārbaudes.
Izvješće o procjeni prilaže se odgovarajućem godišnjem izvješću iz članka 21. stavka 2.
Maksimālā
uredbe o benzenu u benzinu, SOR 97 493
Maksimālā vērtība
Maksimalna vrijednost
Maksimālā vērtība
Najveća vrijednost
Maksimālā vērtība
Najveća vrijednost
Maksimālā vērtība
Maksimalna vrijednost
Maksimālā deva
PRILOG II.
Maksimālā vērtība
za sjemenski krumpir (Direktiva Vijeća 2002 56 EZ od 13. lipanj.
Maksimālā masa
Regulatorni akti za koje proizvođač može bit imenovan kao tehnička služba
Maksimālā masa ir tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa .
Druga vozila za posebne namjene (uključujući posebnu skupinu, nosače razne opreme i kamp prikolice)
Maksimālā saucēja vērtība
Najveći glavni nazivnik
Maksimālā došanas attiecība
Najveći broj otvorenih veza
maksimālā izejas jauda
Provedbena odluka Komisije (EU) 2016 265 оd 25. veljače 2016. o odobrenju generatora motora MELCO kao inovativne tehnologije za smanjivanje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443 2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 50, 26.2.2016., str. 30.).
Maksimālā apjoma pārsniegums
8316 i 8859 kašnjenja u postupku povrata i nemar države članice
Atbalsta maksimālā intensitāte
Potpore MSP ovima (čl.
maksimālā tīrā jauda
homologacijski broj s proširenjem
Maksimālā lietderīgā jauda
Međuosovinski razmak
koriģētā maksimālā jauda
Analogno digitalni pretvarač
Maksimālā jauda kW
Specifični podaci o motorima na plin za teška vozila (u slučaju sustava s drukčijom shemom, navesti ekvivalentne podatke)
Maksimālā ārpusjoslas e.i.r.p.
1518 1520 MHz
Peļņas maksimālā robežvērtība
Komisija je na temelju izvješća o Argentini ponovno izračunala uobičajenu vrijednost za proizvođače izvoznike u Argentini metodologijom objašnjenom u uvodnim izjavama od 40. do 49. privremene uredbe, koje se odnose na Argentinu.
Maksimālā darbības jauda var būt mazāka nekā maksimālā teorētiskā jauda.
Za usluge koje nisu izravno povezane s kapacitetom infrastrukture takva se suradnja ne bi zahtijevala.
maksimālā jauda (maksimālais potenciāls voltos) (maksimālā staru kūļa strāva ampēros).
b. primjenjuju bilo što od sljedećeg
motora maksimālā izejas jauda vai maksimālā nepārtrauktā nominālā jauda (elektromotors)
vozilo može biti opremljeno dodatnom prednjom napravom za spajanje za velike vučne mase.
motora maksimālā izejas jauda vai maksimālā nepārtrauktā nominālā jauda (elektromotors)
broj i raspored cilindara u slučaju motora s unutarnjim izgaranjem (L4, V6 ili drugi)
Ieguvums tika aprēķināts kā starpība starp kopējo elektroenerģijas cenu, kas maksājama atbilstoši energotīkla parastajai likmei, un kopējo elektroenerģijas cenu, kas maksājama saskaņā ar samazināto likmi.
Kako je utvrđeno u prethodnim ispitnim postupcima, tom se razinom tim velikim industrijskim klijentima ne daje posebna prednost.
Sasniegta maksimālā došanas attiecībaName
Name
Galvojuma maksimālā summa ietver
Ime i prezime ili tvrtka i puna adresa osobe koja polaže osiguranje.
Galvojuma maksimālā summa ietver
Jamstveni ured
Aizturēšanas maksimālā laikposma sasniegšana
Redovito preispitivanje zadržavanja
kura maksimālā summa ir ,
Subvencije i drugi iznosi za izvoz isplaćeni za (količina) (1)
Galvojuma maksimālā summa ietver
PRILOG VI.
Maksimālā koncentrācija gatavā maisījumā
Tekst uvjeta primjene i upozorenja
Maksimālā momentānā frekvences novirze
Te informacije sadržavaju sljedeće
maksimālā ražošanas jauda dienā
Ako dotična regulatorna tijela ne postignu dogovor u tom roku, ona o tome bez odgađanja obavješćuju dotična nadležna tijela.
NETO MAKSIMĀLĀ ELEKTRISKĀ JAUDA
Ako je potrebno izvijestiti i o drugim gorivima, jedinice za izvješćivanje o tim gorivima primjenjuju se kako je definirano u relevantnim poglavljima ovoga Priloga.
Maksimālā koncentrācija gatavā maisījumā
Kemijski naziv INN
Minimālā (K) maksimālā (K)
Potrošni reagensi da ne (1)
Bija norādīta maksimālā summa.
U dijelu II. ( Entgeltordnung ) riječ je o zemaljskim uslugama u zračnoj luci.
Maksimālā e.i.r.p. bloka ietvaros
Pojasna širina mjerne frekvencije
Maksimālā vidējā ārpusbloka e.i.r.p
10 do 5 MHz od donjeg ruba bloka
Maksimālā vidējā ārpusjoslas e.i.r.p.
Ispod 1449 MHz
motora maksimālā izejas jauda
razina buke u vožnji

 

Saistītie meklējumi: Maksājama - Maksimālā Summa - Maksimālā Jauda - Maksimālā Vērtība - Maksimālā Slodze - Maksimālā Robeža - Maksimālā Strāva -