Tulkojums "pozitīvs spriedums" holandiešu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Holandiešu

Spriedums - tulkojums : Spriedums - tulkojums : Pozitīvs - tulkojums : Spriedums - tulkojums : Pozitīvs - tulkojums : Pozitīvs - tulkojums : Spriedums - tulkojums : Spriedums - tulkojums : Pozitīvs spriedums - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

No vienas puses, Turco lietā Tiesas spriedums ir pozitīvs.
In de zaak Turco is het besluit van het Hof echter positief.
Pozitīvs
Positief
Pozitīvs
positief
pozitīvs
positief
Attiecībā uz nodarbinātības jomu būtisku tās direktīvas elementu, par ko rīt notiks balsojums, mūsu spriedums par daudziem aspektiem ir pozitīvs.
Wat de arbeidsvraagstukken betreft die een belangrijk onderdeel zijn van de morgen in stemming te brengen richtlijn is ons oordeel op veel punten positief.
Tomēr, lai cik pozitīvs arī nebūtu mūsu spriedums, tas nenozīmē, ka visas ar vienoto valūtu pirms desmit gadiem saistītās cerības ir piepildījušās.
Hoe positief ons oordeel ook mag zijn, dit betekent niet dat alle hoop die we tien jaar geleden op de eenheidsmunt hadden gevestigd, is uitgekomen.
pozitīvs, bet mazāks kā sākotnējais pozitīvs, bet lielāks kā sākotnējais
positief baseline positief baseline
tþτ ( ja pozitīvs ) .
tþτ ( indien positief )
Tas ir pozitīvs.
Het is een positief oordeel.
Pozitīvs iezīmes no vecākiem
Positieve eigenschappen van de ouders
Mūsu ieteikums ir pozitīvs.
Ons advies is positief.
Tam ir pozitīvs risinājums.
Er is een positieve oplossing voorhanden.
Mans balsojums bija pozitīvs.
Ik stem vóór.
Mans balsojums bija pozitīvs.
Ik stem voor.
Tas būtu pozitīvs iznākums.
Dat zou een goede zaak zijn.
Ir jāpanāk pozitīvs rezultāts.
Er moeten positieve resultaten worden geboekt.
Tas ir pozitīvs solis.
Dat is een positieve stap.
Tas ir pozitīvs aspekts.
Dat is een goede zaak.
Tas ir pozitīvs aspekts.
Dat is een positieve geste.
Aizstāvis ir pozitīvs spēks.
Het is een positieve kracht.
DZĪVESVIETAS MAIŅA HIV pozitīvs
NIEUW TEHUIS ...HIVPOSITIEF...
Jūties atpūties un pozitīvs.
Je voelt je verfrist en positief.
Pozitīvs vai nenoteikts rezultāts
Positieve of twijfelachtige uitslagen
1) tas ir spriedums, kas ir saīsinājums miljoniem brīžos pozitīvs, negatīvs, neitrāls 2) ar pārvērtēšanu Tikai fakti uz neveidosies secinājumu izdarīt vispārinājumus, lēkt uz kļūdainiem pieņēmumiem.
1) het is een beslissing die afkorting voor miljoenen momenten positief, negatief, neutraal 2) van de herbeoordeling van gewoon de feiten om niet ontwikkelen conclusie maken generalisaties, springen tot verkeerde aannames.
Pētījums 174 0103 (pozitīvs HBeAg)
Onderzoek 174 0103 (HBeAg positief)
Tas vienmēr ir pozitīvs raksturojums.
Maar het is altijd een positieve beschrijving.
Viņš ir viens pozitīvs tikumību.
Hij heeft een positieve deugd.
Kas ir pozitīvs ādas tests?
Wat is een positieve huidtest?
Vēl viens pozitīvs attīstības tēmu.
Een verdere positieve ontwikkeling van het onderwerp.
Vispirms ir jārada pozitīvs tēls.
Het is eerst en vooral een kwestie van imago.
Projekta īstermiņa rezultāts bija pozitīvs.
Het kortetermijnresultaat van het project was positief.
Tas, manuprāt, ir pozitīvs solis.
Dat lijkt me een positieve stap.
Tas būtu patiešām pozitīvs solis.
Dat zou een heel goede stap zijn.
Šis noteikti ir pozitīvs iznākums.
Dat mag positief genoemd worden.
Šis ziņojums kopumā nav pozitīvs.
Over het geheel genomen is het jongste verslag niet bepaald positief.
Priecājos, ka ir kas pozitīvs.
Ik ben blij om te horen dat er een aantal voordelen zijn.
Tas arī ir pozitīvs elements.
Ook dit is een positief element.
Spriedums?
Vonnis?
Protonu, dažkārt rakstīts ir pozitīvs lādiņš.
Een proton, soms zo genoteerd, heeft een positieve lading.
Šeit x kvadrātā ir vienmēr pozitīvs.
Dus hier, x kwadraat is altijd positief.
Džeiks ir ļoti pozitīvs, aizrautīgs puika.
Jake is een superpositieve, enthousiaste jongen.
Katru pozitīvs izvēle palielina kolektīva labā.
Elke positieve keuze draagt bij aan het collectieve goed.
Pasākuma ATVĒRTĀS DIENAS 2007 pozitīvs novērtējums
Positieve evaluatie van OPEN DAYS 2007
POZITĪVS ATZINUMS PAR 2007. GADA PĀRSKATIEM1
DE REKENINGEN OVER 2007 GOEDKEURENDE VERKLARING1 o nemen van een aantal stappen binnen de huidige regelgeving voor vergoeding, op basis van kostendeclaratie door begunstigden zo zou de Commissie gebruik moeten maken van haar sanctiemechanismen en zich moeten blijven inspannen om het controlecertificeringsproces te verbeteren.
Šis ir pamatots un pozitīvs dokuments.
Dit is een degelijk en positief document.

 

Saistītie meklējumi: Pozitīvs - Spriedums - Hiv Pozitīvs - Vērtība Spriedums -