Tulkojums "tiek atzīta par spēkā neesošu" grieķu valodā:


Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Atzīšanas par spēkā neesošu notifikācija Ja tās dalībpuses iestāde, kuras teritorijā starptautiskā reģistrācija atzīta par spēkā neesošu, ir par to informēta, tā oficiāli paziņo Starptautiskajam birojam par starptautiskās reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu.
Κοινοποίηση της ακύρωσης Το Γραφείο του συμβαλλόμενου μέρους στο έδαφος του οποίου έχουν ακυρωθεί τα αποτελέσματα της διεθνούς καταχώρισης, όταν πληροφορηθεί την ακύρωση, την κοινοποιεί στο Διεθνές Γραφείο.
Atzīšana par spēkā neesošu
Ακύρωση
15. pants Atzīšana par spēkā neesošu
Άρθρο 15 Ακύρωση
Kad delegāts tiek izraudzīts ar ievēlēšanas metodi, šis mēģinājums tiek pasludināts par spēkā neesošu.
Όταν έχει επιχειρηθεί η επιλογή του εκπροσώπου με ψηφοφορία, οι απόπειρες αυτές έχουν χαρακτηριστεί άκυρες.
21 formas dizainparauga atzīšanu par spēkā neesošu(
21 στική βάση rapper (
iesniegumam par atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu
υποβολή αίτησης για κήρυξη έκπτωσης ή ακυρότητας
Ja kāds emisijas tests pasludināts par spēkā neesošu, izgatavotājs sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kādēļ tests atzīts par spēkā neesošu.
Εάν οποιαδήποτε δοκιμή εκπομπών κηρυχθεί άκυρη, ο κατασκευαστής οφείλει να εξηγήσει γιατί η δοκιμή κηρύχθηκε άκυρη.
RTprasība atzīt par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža(1221)
RTδιαχειριστικός έλεγχος (4021)RTδιοικητική δικαστική αρχή (1226)RTδιοικητική εποπτείαRT διοικητική συνεργασία RT εξουσία ελέγχου (0406)
NT2prasība atzīt EK lēmumu par spēkā neesošu nopieņemšanas brīža
RTδικαίωμα παροχής εννόμου προστασίας (1236)
Lēmuma 2005 87 EK publicēšana uzskatāma par spēkā neesošu.
Η δημοσίευση της απόφασης 2005 87 ΕΚ πρέπει να θεωρείται άκυρη.
Lēmuma 2005 465 EK publicēšana uzskatāma par spēkā neesošu.
Η δημοσίευση της απόφασης 2005 465 ΕΚ πρέπει να θεωρείται άκυρη.
Lēmuma 2007 775 EK publikācija uzskatāma par spēkā neesošu.
Η δημοσίευση της απόφασης 2007 775 ΕΚ θεωρείται άκυρη.
Tā kā līdz ar atbilstošajām pārbaudēm tika izmantota atzīta metode, CVMP neuzskatīja par piemērotu šo metodi noteikt par spēkā neesošu, kamēr tiek apspriests tās derīgums attiecībā uz pārējiem rezultātiem.
Καθώς χρησιµοποιήθηκε µια έγκυρη µέθοδος µε κατάλληλους µάρτυρες, η CVMP δεν θεώρησε ότι πρέπει να την καταστήσει άκυρη ενώ υποστηρίζει την εγκυρότητά της για όλα τα υπόλοιπα αποτελέσµατα.
Iesnieguma par atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu noraidīšana nepieļaujamības dēļ
Απόρριψη ως απαράδεκτης της αίτησης για κήρυξη έκπτωσης ή ακυρότητας
Anulēšanas nodaļas lēmums atzīt preču zīmi idea par spēkā neesošu
Κήρυξη της ακυρότητας του σήματος idea
Anulēšanas nodaļas lēmums atzīt Kopienas preču zīmi par spēkā neesošu
Απόφαση του τμήματος προσφυγών
. Tādēļ par spēkā neesošu ir atzīts 32. 37. grozījums, ieskaitot.
Οι τροπολογίες 32 έως και 37 συνεπώς ακυρώνονται.
Pēc derīguma termiņa beigām FLEGT licenci uzskata par spēkā neesošu.
ΘΈΣΗ ΣΕ ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ
Tā kā Parlaments ir nobalsojis par Kauppi kundzes ierosināto 2. grozījumu, 4. grozījums tiek atzīts par spēkā neesošu.
Εφόσον το Σώμα έχει ψηφίσει για την Τροποποίηση 2 της κ. Kauppi, εξ ορισμού η Τροποποίηση 4 καταπίπτει.
Pārrobežu apvienošanos, kas stājusies spēkā saskaņā ar 12. pantu, nevar pasludināt par spēkā neesošu.
Δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη διασυνοριακή συγχώνευση που έχει αρχίσει να παράγει αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 12.
Ja noteiktajā termiņā pierādījumus neiesniedz, iesniegumu par atzīšanu par spēkā neesošu noraida.
Εάν οι αποδείξεις δεν παρασχεθούν εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, η αίτηση για κήρυξη ακύρωσης απορρίπτεται.
Taču atteikšanās izpildīt Eiropas apcietināšanas orderi nepadara to par spēkā neesošu.
Εντούτοις, οιαδήποτε άρνηση εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης δεν το καθιστά άκυρο.
Lēmuma 2005 78 EK, EOTK, Euratom, publicēšana uzskatāma par spēkā neesošu.
Η δημοσίευση της απόφασης 2005 78 ΕΚ, Ευρατόμ πρέπει να θεωρείται άκυρη.
2001. gada 15. martā strīdīgo lēmumu atzina par spēkā neesošu 3 .
Στις 15 Μαρτίου 2001, η εν λόγω απόφαση κηρύχθηκε άκυρη 3 .
Ja laulātā piekrišana nav saņemta, tiesību aktu var pasludināt par spēkā neesošu.
Εάν λείπει η συναίνεση ενός συζύγου, η νομική πράξη μπορεί να κηρυχθεί άκυρη.
Ja prasība ir pamatota, Tiesa attiecīgo tiesību aktu pasludina par spēkā neesošu.
Αν η p i ρ ο σ φ υ γ ή είναι β ά σ ι η , το ι κ α σ τ ή ρ ι ο κηρύσσει την p i ρ ο σ β α λ λ ο ένη p i ρ ά ξ η άκυρη.
Lietas dalībniece, kas lūdz atzīt Kopienas Soft, SApreču zīmi par spēkā neesošu
Απόφαση του τμήματος ακυρώσεως
Es atkārtoju grozījums atzīts par spēkā neesošu, un 44. punkts ir pieņemts.
Επαναλαμβάνω καταπίπτει η τροπολογία και εγκρίνεται η παράγραφος 44.
Regulas (EK) Nr. 1937 2004 publikāciju uzskatīt par atceltu un spēkā neesošu.
Η δημοσίευση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1937 2004 είναι άκυρη και άνευ εφαρμογής.
Persona, kas iesniegusi pieteikumu par preču Inter Ikea Systems BVzīmes atzīšanu par spēkā neesošu
Αιτούσα την κήρυξη της ακυρότητας του Inter Ikea Systems BVκοινοτικού σήματος
Spēkā neesošu vai novecojušas dokumenti jānoņem vai skaidri marķēti.
Άκυρο ή παρωχημένες έγγραφα θα πρέπει να αφαιρεθούν ή να επισημαίνονται σαφώς.
Kopienas preču zīme Atzīšanas par spēkā neesošu process Kopienas vārdiska preču zīme Presto!
Κοινοτικό σήμα Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας Λεκτικό κοινοτικό σήμα Presto!
Regulas (EK) Nr. 1040 2006 publikācija ar šo ir uzskatāma par spēkā neesošu.
Η δημοσίευση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1040 2006 θεωρείται άκυρη.
Ja prasība ir pamatota, Eiropas Savienības Tiesa attiecīgo tiesību aktu pasludina par spēkā neesošu.
Εάν η προσφυγή είναι βάσιμη, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κηρύσσει την προσβαλλομένη πράξη άκυρη.
Ja prasība ir pamatota, Eiropas Savienības Tiesa attiecīgo tiesību aktu pasludina par spēkā neesošu.
Αν η p i ρ ο σ φ υ γ ή είναι β ά σ ι ¼ η , το ι κ α σ τ ή ρ ι ο της Ευρω p i α ϊ κ ή ς Ένωσης κηρύσσει την p i ρ ο σ β α λ λ ο ¼ έ ν η p i ρ ά ξ η άκυρη.
Ja prasība ir pamatota, Eiropas Savienības Tiesa attiecīgo tiesību aktu pasludina par spēkā neesošu.
Αν η προσφυγή είναι βάσιμη, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κηρύσσει την προσβαλλομένη πράξη άκυρη.
Ja licences ņēmējs atsakās noslēgt īpašu vienošanos, viņam piešķirto licenci uzskata par spēkā neesošu.
Αν ο λήπτης της αδείας αρνείται τη σύναψη συμβάσεως διαιτησίας, η άδεια η οποία του έχει παραχωρηθεί θεωρείται άκυρη.
Ja prasība ir pamatota, Eiropas Savienības Tiesa attiecīgo tiesību aktu pasludina par spēkā neesošu.
Εάν η p i ροσ φ υγ ή είναι βά σι η, το 4 ικαστήριοτης Ευρω p i α ϊ κ ής Ένωσης κηρύσσει την p i ροσ βα λλ οέν η p i ρ άξ η άκυρη.
Ja licences ņēmējs atsakās noslēgt īpašu vienošanos, viņam piešķirto licenci uzskata par spēkā neesošu.
Αν ο λ ή p i της της αδείας αρνείται τη σύναψη σ υ β ά σεως διαιτησίας, η άδεια η ο p i ο ί α του έχει p i α ρ α χ ω ρ η θ ε ί θεωρείται άκυρη.
Ja prasība ir pamatota, Eiropas Savienības Tiesa attiecīgo tiesību aktu pasludina par spēkā neesošu.
Αν η p i ρ ο σ φ υ γ ή είναι β ά σ ι η , το ι κ α σ τ ή ρ ι ο της Ευρω p i α ϊ κής Ένωσης κηρύσσει την p i ρ ο σ β α λ λ ο έ ν η p i ρ ά ξ η άκυρη.
Jaunu partnerattiecību atcelšana vai šķiršana atbilst jaunu laulību šķiršanai vai atzīšanai par spēkā neesošu.
Με λύση ή ακυρότητα του νέου γάμου αντιστοιχούν η καταγγελία ή η λύση νέας σχέσεως καταχωρισμένης συμβιώσεως.
iesniedzējam procedūrā, kas attiecas uz Kopienas preču zīmes atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu
του καταθέτη σε διαδικασία για την κήρυξη έκπτωσης ή ακυρότητας κοινοτικού σήματος
Ziniet, manuprāt laimes pētīšana sabiedrībā tiek atzīta par arvien svarīgāku.
Ξέρεις, νομίζω πως υπάρχει αναγνώριση του ρόλου της έρευνας της ευτυχίας στην δημόσια πολιτική.
Diskriminējoša atbrīvošana no darba vienmēr tiek uzskatīta par spēkā neesošu, un darbinieki, kas ir netaisnīgi atlaisti no darba, var tikt atjaunoti amatā.
Οι απολύσεις λόγω διακρίσεων θεωρούνται πάντα άκυρες και οι εργαζόμενοι που απολύονται άδικα μπορούν να επιστρέψουν στη θέση εργασίας τους.
Par visiem atcelšanas vai atzīšanas par spēkā neesošu iesniegumiem, ko uzskata par iesniegtiem, paziņo Kopienas preču zīmes īpašniekam.
Κάθε αίτηση για κήρυξη έκπτωσης ή ακυρότητας η οποία θεωρείται ότι έχει κατατεθεί κοινοποιείται στο δικαιούχο του κοινοτικού σήματος.

 

Saistītie meklējumi: Par Spēkā Neesošu - Atzīta - Tiek Uzskatīti Par - Tiek - Tiek Izmantotas - Tiek Garantēta - Tiek Iegūti - Uzmanība Tiek Pievērsta - Tiek Noteikts - Tiek Padots -