Tulkojums "apzināšanās notiek" grieķu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Grieķu

Notiek - tulkojums : Notiek - tulkojums : Notiek - tulkojums : Notiek - tulkojums : Notiek - tulkojums : Notiek - tulkojums : Notiek - tulkojums : Notiek - tulkojums : Notiek - tulkojums : Notiek - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Riska apzināšanās
ιαχείριση κινδύνων
Kompetence, apmācība un apzināšanās
Τεχνογνωσία, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
Mērķu apzināšanās, pareizo līdzekļu izvēle
Πιστή εικόνα των μεταναστών και των πολύμορφων κοινοτήτων
Riska profilakse, izglītība un apzināšanās
Πρόληψη κινδύνων, εκpiαίδευση και ευαισθητοpiοίηση
karteļu radītā kaitējuma labākas apzināšanās veicināšana,
αύξηση τη ευαισθητοpiοίηση για τι ζηίε piου piροκαλούν οι συpiράξει
Raksturotās situācijas apzināšanās ir jo īpaši nepatīkama.
Όλη αυτή η κατάσταση αφήνει ένα εξαιρετικά έντονο αίσθημα πικρίας.
Kad cilvēks kļūst pieredzējušāks, fiziskās kontroles apzināšanās zūd.
Όσο γίνεσαι πιο έμπειρος η επίγνωση του σωματικού ελέγχου εξαφανίζεται.
Apmācība ietver arī risku apzināšanās vingrinājumus braukšanas laukumā.
Η εκpiαίδευση piεριλα βάνει εpiίση ασκήσει συνειδητοpiοίηση κινδύνου σε ειδικά δια ορφω ένου εκpiαιδευτικού χώρου .
Risku apzināšanās ir sevišķi svarīga eksportētājiem un importētājiem.
ενημέρωση για τους κινδύνους είναι πολύ σημαντική για τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς.
Rezolūcija, ko pieņems Parlaments, ir reāla sasniegumu apzināšanās.
Το ψήφισμα το οποίο πρόκειται να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο αποτελεί έναν πραγματικό απολογισμό των επιτευγμάτων.
Tieši tāpat aiz ikkatras domas ir tīra apziņa, apzināšanās.
Παρομοίως, πίσω από κάθε σκέψη υπάρχει η γυμνή καθαρή συνείδηση.
Tam būtu jāietver ētisko vērtību apzināšanās un jāveicina laba pārvaldība.
Κάτι τέτοιο οφείλει να piεριλαµβάνει τη συνειδητοpiοί ηση των ηθικών αξιών και να piροωθεί τη χρηστή διακυβέρνηση.
Eiropas tautu savstarpējā apņemšanās ir patiesa savas kopīgās cilvēcības apzināšanās.
αμοιβαία δέσμευση των Ευρωπαίων είναι πραγματικά το συμπέρασμα της κοινής ανθρωπότητάς τους.
Tam būtu jāietver ētisko vērtību apzināšanās un jāveicina laba pārvaldība.
Κάτι τέτοιο οφείλει να περιλαμβάνει τη συνειδητοποίηση των ηθικών αξιών και να προωθεί τη χρηστή διακυβέρνηση.
Mūsu sākumpunkts ir apzināšanās, ka līdz šim sasniegtie rezultāti ir nepietiekami.
Σημείο αφετηρίας μας αποτελεί η συνειδητοποίηση της ανεπάρκειας των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα.
apzināšanās, kā pukst jūsu sirds (sirdsklauves), paātrināta vai neregulāra sirdsdarbība, vai arī
αίσθηση των παλμών της καρδιάς σας (αίσθημα παλμών), γρήγορος ή ακανόνιστος καρδιακός
PARLAMENTS UN DĀNIJA KOMISIJA atzinumiem, nedz to, ka pieaug dekaBDE kaitīguma apzināšanās.
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ και ΔΑΝΙΑ κατά ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ επιτροπών όσο και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση των κινδύνων του DecaBDE.
Mums visiem ir jāizrāda tikpat liela savaldība, iemesla nopietnības apzināšanās un nosvērtība.
Την ίδια ψυχραιμία, σοβαρότητα και ωριμότητα πρέπει να επιδείξουμε όλοι.
Apzināšanās nostiprināšana par putnu gripas draudiem, ko mājputnu veselībai izraisa savvaļas putni.
Συμβολή στη γνώση σχετικά με τις απειλές από τη γρίπη των πτηνών για την υγεία των ζώων από τα άγρια ζώα.
Šīm atbildēm nav jāizdabā plašām tautas masām, bet tajās jājūt atbildība un apzināšanās.
Οι απαντήσεις αυτές δεν έχουν στόχο να είναι αρεστές στην κοινή γνώμη, αλλά να είναι υπεύθυνες και λογικές.
Uzskatu, ka pats labākais uzņēmējdarbībā ir ...... savas idejas apzināšanās, būt pašam sev par priekšnieku.
Για ένα, το καλύτερο piράγα στο να είσαι εpiιχειρηατία είναι ...... το να υλοpiοιεί την ιδέα σου και να είσαι αφεντικό του εαυτού σου.
Nabadzības apkarošanas kampaņai būtu jāceļ sabiedrības apzināšanās un jāveicina ilgtermiņa centieni apkarot nabadzības parādību.
εκστρατεία για την καταπολέμηση της φτώχειας πρέπει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και να οδηγήσει σε μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια εξάλειψης του φαινομένου της φτώχειας.
visi darbinieki apzinātos iespējamās drošības situācijai radītās briesmas saistībā ar saviem pienākumiem (drošības apzināšanās),
όλο το προσωπικό γνωρίζει τους δυνητικούς κινδύνους ασφάλειας που συνδέονται με τα καθήκοντά τους (επίγνωση της ασφάλειας),
Daļējo ekspozīcijas vērtību apzināšanās palīdzēs jums noteikt savas prioritātes kontroles pasākumi ir jāievieš papildu informācija
Περισσότερες πληροφορίες
Tomēr jāpanāk administrācijas, policijas un tiesu iestāžu labāka izpratne un apzināšanās par ES standartu piemērošanu.
Ωστόσο, είναι αναγκαίο να αυξηθεί η ενηέρωση και η ευαισθητοpiοίηση τη διοίκηση, τη αστυνοία και τη δικαστική εξουσία ω piρο την εφαρογή των piροτύpiων τη ΕΕ.
Aizvien pieaugošā apzināšanās, ka nepieciešams slēgt kodolobjektus, pakāpeniski piesaistīja līdzekļus, kas paredzēti kodoldrošības saistību pārvaldībai.
Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ανάγκη, τελικά, παροπλισμού των πυρηνικών εγκαταστάσεων οδήγησε προοδευτικά στη δημιουργία αποθεμάτων για τη διαχείριση των πυρηνικών υποχρεώσεων.
Tas notiek un notiek.
Κι η ιστoρία συνεχίζεται.
Lai notiek. Lai notiek.
Εντάξει.
Šīs apzināšanās galvenais sekmētājs bija Klaas Kramer, Urkas RO priekšsēdētājs, kas tajā laikā vadīja Nīderlandes zvejnieku federāciju.
Τέλο, δεν piρέpiει να piαραγνωρίζουε τη σηασία του άτυpiου ελέγχου piου ασκεί η ίδια η κοινότητα των αλιέων.
Kā viss notiek? Kā viss notiek?
Πώς τo κάvoυμε
Viss notiek. Viss notiek, kā likts.
Στ' αλήθεια συμβαίνει.
Patiesi, jau ļoti agrā vecumā bērnu aprūpe, viņu mācīšanās un pakāpeniskā vides apzināšanās ir izšķirīga nākamajai izglītošanās posmam.
Πράγματι, από πολύ νεαρή ηλικία, η φροντίδα των παιδιών, η μάθησή τους και η βαθμιαία αντίληψη του περιβάλλοντος έχουν αποφασιστική σημασία για το επόμενο στάδιο της εκπαίδευσής τους.
Notiek atjaunošana...
Επαναφορά σε εξέλιξη...
Notiek pārbaude
Επαλήθευση σε εξέλιξη...
Spēle notiek
Παιχνίδι σε εξέλιξη...
Notiek meklēšana...
Αναζήτηση σε εξέλιξη...
Notiek importēšana
Εισαγωγή σε εξέλιξη
Notiek importēšana...
Εισαγωγή σε εξέλιξη...
Kas notiek?
Τι λέει.
Kas notiek?
Το αποτέλεσμα
Kas notiek?
Τι χαμπάρια
Notiek demonstrācija.
Εpiίδειξη.
(Notiek balsošana)
(Διεξάγεται η ψηφοφορία)
notiek.
Αυτό συμβαίνει.
Kas notiek?
Τι συμβαίνει λοιπόν

 

Saistītie meklējumi: Izmaksu Apzināšanās - Drošības Apzināšanās - Problēmas Apzināšanās - Notiek - Tas Notiek - Kas Notiek - Tāds Kas Notiek Divreiz Gadā - Tā Notiek -