Tulkojums "klausīšanās iekārtas" franču valoda:


  Vārdnīca Latvijas-Franču

Klausīšanās - tulkojums : Iekārtas - tulkojums : Iekārtas - tulkojums : Klausīšanās - tulkojums : Klausīšanās iekārtas - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Klausīšanās
continu
Viegla klausīšanās
Facile à écouter
Izcila klausīšanās.
Bien écouté.
Šīs ir klausīšanās pozīcijas.
Voici les positions de l écoute
Mēs zaudējam savu klausīšanās spēju.
Nous sommes en train de perdre l écoute.
Apzināta klausīšanās vienmēr rada sapratni.
L écoute consciente crée toujours de la compréhension.
Klausīšanās 2 Dzīvo ritmu deju?
Audition 2 Vivre au rythme de la danse?
Tagad pamācīšu jūsu smadzeņu klausīšanās daļu,
Michael Shermer Satan? Ok, nous avons au moins Satan.
Vidējais ilgums radiostaciju klausīšanās BG Radio
Durée moyenne de l'écoute de la radio MFM
Jo klausīšanās ir mūsu ceļš uz sapratni.
Parce qu'écouter est notre porte d'accès à la compréhension.
Vidējais ilgums radiostaciju klausīšanās Power Hit Radio
Durée moyenne de l'écoute de la radio Emarat FM
Vidējais ilgums radiostaciju klausīšanās Radio Zet Hity
Durée moyenne de l'écoute de la radio Open.fm Crema Café
Arī ātras mūzikas klausīšanās palielina avāriju risku.
La couleur de votre voiture peut affecter votre sécurité.
Rūpīgas un uzmanīgas klausīšanās nozīme ir vienkārši izzudusi.
L'avantage d écouter correctement et attentivement a simplement disparu.
Šajā gadījumā spēle Klausīšanās 2 jums absolūti labi.
Dans ce cas, le jeu Audition 2 vous tout à fait bien.
Kontrolieris statusa atjauninājumus nosūta UDP Broadcast nepārtraukta klausīšanās
Mises à jour d'état du contrôleur sont envoyées via UDP de diffusion écoute continue
Viņu duets šajā albumā palielina jūsu klausīšanās baudu.
Leur duo dans cet album ajoute à votre plaisir d'écoute.
Jūs iepazīstinās ar savu pirmo klausīšanās kā rokzvaigznes.
Vous présenterez à votre première audition comme une...
Jūs iepazīstinās ar savu pirmo klausīšanās kā rokzvaigznes....
Vous présenterez à votre première audition comme une...
Tas ir lielisks vingrinājums, lai uzlabotu savas klausīšanās kvalitāti.
C'est un excellent exercice pour améliorer la qualité de votre écoute.
Tieši tāpēc mums jāmāca mūsu skolās klausīšanās kā prasme.
Voila pourquoi il faut enseigner l écoute dans nos écoles en tant que technique.
Tiešsaistes spēli Audishn 2 online Klausīšanās 2 online reģistrācija.
Jeu en ligne Audishn 2 en ligne Audition d'inscription 2 en ligne.
Daži moduļi ietver video animācijas un klausīšanās izpratnes uzdevumus.
Certains modules comprennent des animations vidéo et des exercices de compréhension orale.
Sākumā es jau teicu, ka mēs zaudējam savu klausīšanās spēju.
Je disais au début, nous perdons la capacité d écouter.
Tas, ka mēs zaudējam savu klausīšanās spēju, ir nopietna problēma.
Perdre notre capacité d écouter est un problème sérieux.
Jums var būt vairāk svešvalodas klausīšanās izvēli, nekā tu domā.
Vous pouvez avoir un langage plus étrangers l'écoute des choix que vous pensez.
Jums var būt vairāk svešvalodas klausīšanās izvēli, nekā jūs domājat.
Vous pouvez avoir un langage plus étrangers l'écoute des choix que vous pensez.
Jums var būt vairāk svešvalodas klausīšanās iespējas, nekā jūs domājat.
Vous pouvez avoir un langage plus étrangers l'écoute des choix que vous pensez.
Manuprāt, mūsu darbs bija klausīšanās, savstarpējas sapratnes un sadarbības treniņš.
Notre travail a été, je crois, un exemple d'écoute, de compréhension mutuelle et de coopération.
Tavas superspējas ir izcila klausīšanās prasme un manu ideju izpilde.
Ton superpouvoir, c'est d'écouter, et appliquer mes idées.
Klausīšanās 2 bezmaksas spēle, kas iegrimst tevi pasaulē naktsklubos un deju.
Audition 2 jeu gratuit qui vous plonge dans l'univers des boîtes de nuit et de la danse.
Lūk, dažas no šīm klausīšanās pozīcijām jeb pozīciju skalām, ko varat izmantot.
Voici quelques positions d écoute, ou des échelles de positions d écoute, que vous pouvez utiliser.
Klausīšanās šķidruma plaušās un jaunu sirds sanēšana var palīdzēt novērtēt aortas vārstuļa
À l'écoute des fluides dans les poumons et d'un souffle cardiaque nouveau peut aider à évaluer la valve aortique
Real Time ambient klausīšanās ir pieejama Spyera tikai. Konkurenti nav šo funkciju!
Temps réel ambiante écoute est disponible sur Spyera seulement. Les concurrents ne disposent pas de cette fonctionnalité!
Tad mazulis būs zināt, ka, un viņš teica, ka vecāki ir klausīšanās.
Puis l'enfant sait que et il a dit les parents sont à l'écoute.
Klausīšanās, vai rīdinga jaunumi ir labs veids, kā palīdzēt jūsu valodu apguvi.
L'écoute ou la lecture de nouvelles est un bon moyen pour aider votre apprentissage des langues.
Lūdzu, norādiet jaunas iekārtas , slēgtas iekārtas vai iekārtas zem jaudas sliekšņa .
Veuillez indiquer nouvel entrant , fermeture , n atteint pas les seuils de capacité .
Klausīšanās 2 download par brīvu, lai jūs varētu absolūti nav jāuztraucas par to.
Audition 2 télécharger gratuitement, donc vous pouvez très bien ne vous inquiétez pas.
o Klausīšanās izpratne spēja saņemt un apstrādāt viena vai vairāku runātāju runātu tekstu.
Compréhension orale capacité à recevoir et à analyser un message oral produit par un ou plusieurs locuteurs
Iekārtas tips kā tiek izmantots iekārtas.
Type d équipement comment l équipement est utilisé.
Jaunas iekārtas ir visas pārējās iekārtas.
Les nouvelles installations désignent toutes les autres installations.
Vilces iekārtas un buferu iekārtas raksturlielumi
Caractéristiques des organes de chocs et de traction
Iekārtas
Appareillage
Iekārtas
Equipements
IEKĀRTAS
INSTALLATIONS

 

Saistītie meklējumi: Klausīšanās - Klausīšanās Telpa - Iekārtas - Rūpnieciskās Iekārtas - Mašīnas Un Iekārtas - Izmēģinājuma Iekārtas - Notekūdeņu Attīrīšanas Iekārtas - Saules Iekārtas - Medicīnas Iekārtas - Fasēšanas Iekārtas -