Tulkojums "slēgtās telpās" dāņu valoda:


  Vārdnīca Latvijas-Dāņu

Telpās - tulkojums : Telpas - tulkojums : Telpas - tulkojums : Slēgtās telpas - tulkojums : Telpas - tulkojums : Telpas - tulkojums : Slēgtas telpas - tulkojums : Telpas - tulkojums : Telpās - tulkojums : Telpās - tulkojums :
Hos

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Platforma ir sadalīta atklātās un slēgtās telpās.
Platformen er opdelt i et åbent og et lukket område.
Lietošanai iekštelpās, tostarp slēgtās sabiedriskā transporta telpās
Indendørs anvendelse, herunder indendørs lokaliteter for offentlig transport
Vidēji 22 stundas mēs pavadām 22 slēgtās telpās.
Vi tilbringer i gennemsnit 22 timer indendørs i lukkede rum.
Buenosairesa pievienojas tām pilsētām, kurās ir aizliegts smēķēt slēgtās telpās, piemēram, bāros, restorānos un telpās, kur pulcējas cilvēki.
Buenos Aires er en af de mange byer, der har indført rygeforbud på lukkede steder såsom barer, restauranter og andre offentlige forsamlingssteder.
Mēs visi pavadām lielāko daļu sava laika slēgtās telpās birojos, skolās un mājās.
Vi bruger alle størstedelen af vores tid i lukkede rum på kontorer, i skoler og i hjemmet.
ķīmiskie riski darbs ar azbestu, pakļaušana citu bīstamu vielu iedarbībai, it īpaši, strādājot slēgtās telpās
Planlæg bl.a. skal der indsamles information, gennemføres risikovurdering og træffes beslutning om de foranstaltninger, der er nødvendige for at kontrollere risiko, f.eks. uddannelse af arbejdstagere eller løbende information af dem.
Visbeidzot, mums nevajadzētu aizmirst par gaisa kvalitāti slēgtās telpās, kur mēs varam pavadīt vairāk nekā 80 laika.
Endelig må vi ikke glemme luftkvaliteten i lukkede lokaler, hvor vi bruger mere end 80 af vores tid.
Nav šaubu, ka cilvēkiem savās darbavietās un slēgtās sabiedriskās telpās ir tiesības būt aizsargātiem no citu smēķētāju dūmiem.
Der er ingen tvivl om, at folk på arbejdspladser og i lukkede offentlige miljøer har ret til at blive beskyttet mod andre menneskers røg.
Tabakas dūmu daļiņas paliekoši nogulstas slēgtās telpās, radot gaisa piesārņojumu, ko pat vislabākās ventilācijas sistēmas pilnībā nespēj likvidēt.
Partikler fra tobaksrøg sætter sig permanent i lokaler og forårsager forurening af luften, og den kan end ikke fjernes ved hjælp af selv de bedste ventilationssystemer.
Bez ārējā gaisa kvalitātes saglabāšanas nedrīkst aizmirst gaisu slēgtās telpās, kur mēs pavadām vairāk nekā 80 sava laika.
Bevarelsen af kvaliteten af udendørsluft må ikke tilsidesætte luften indendørs, hvor vi opholder os over 80 af vores tid.
Attiecībā uz energopatēriņu ūdens uzsildīšana personīgās higiēnas vajadzībām un gaisa kondicionēšana slēgtās telpās ir būtiski aspekti attīstītās sabiedrībās.
I forbindelse med energiforbrug er opvarmning af vand til personlig hygiejne og aircondition i lukkede rum en vigtig post i udviklede samfund.
Saindēšanās ar cianīdiem var notikt pēc atrašanās slēgtās, ugunsgrēka piedūmotās telpās, pēc cianīdu ieelpošanas, norīšanas vai kontakta ar ādu.
Cyanidforgiftning kan opstå som følge af udsættelse for røggasser (brand) i lukkede rum, inhalation, indtagelse eller dermal eksponering.
Es gribētu arī norādīt, ka daudzās valstīs ir aizliegts novietot slēgtās telpās, it sevišķi apakšzemes stāvvietās, transportlīdzekļus ar spiedtraukiem.
Jeg vil også gerne understrege, at mange lande forbyder parkering af køretøjer med trykbeholdere i lukkede rum, navnlig underjordiske parkeringshuse.
Es ceru, ka Komisijas pasākumi tiks paplašināti un ka tuvākajos gados mums tiks nodrošinātas tiesības uz veselīgu vidi slēgtās telpās un darba vietā.
Jeg håber, at Kommissionens tiltag vil række længere, og at vi i de kommende år vil få ret til et sundt miljø i alle lukkede rum og på arbejdspladsen.
CITU IEMESLU DĒĻ SLĒGTĀS LIETAS
FORSLAG TIL HENSTILLINGER, DER ER GODKENDT AF INSTITUTIONEN
Pirms Cyanokit ievadīšanas cietušajiem ir ieteicams pārbaudīt sekojošo atrašanās slēgtās, piedūmotās telpās, kur noticis ugunsgrēks sodrēji ap muti, degunu un vai žāvas rajonā mentālā statusa izmaiņas
Før Cyanokit administreres, anbefales det at kontrollere, om den røgforgiftede person har været udsat for røggasser i et lukket rum sod omkring mund, næse og eller oropharynx ændret mental status
Slēgtās ķēdēs vienkārši nepieciešams uzstādīt vārstu.
I lukkede kredsløb er det kun nødvendigt at installere ventilen.
Izpēte Zilo tunzivju vairošanās slēgtās audzētavās
Forskning Den atlantiske tun yngler i fangenskab
Slēgtās izmeklēšanas analizētas tālāk 3.3. sadaļā.
De undersøgelser, der blev afsluttet, vil blive analyseret i afsnit 3.3 nedenfor.
Rūpnīcām paredzētās slēgtās ķēdes piesārņojuma kontroles sistēmas
Closed loop forureningskontrolsystemer til fabrikker
Uzskatām, ka tikai pilnīgs smēķēšanas aizliegums slēgtās telpās darbavietās, tostarp ēdināšanas iestādēs un viesnīcās, sabiedriskajās ēkās un sabiedriskajā transportā, nodrošinās darbinieku un nesmēķētāju aizsardzību un mudinās smēķētājus atmest smēķēšanu.
Vi mener, at kun et totalforbud mod rygning på lukkede arbejdspladser, herunder i restaurations og hotelsektoren, offentlige bygninger og offentlige transportmidler, vil kunne sikre beskyttelsen af arbejdstagernes og ikkerygernes sundhed og vil tilskynde rygerne til at holde op.
Es ceru, ka Padomes sanāksmes laikā decembrī tiks runāts par bērnu aizsardzību, it īpaši gadījumos, kad viņi ir pakļauti pieaugušo smēķēšanas radītajai ietekmei personīgajos automobiļos vai citās slēgtās telpās.
Jeg håber, at Rådet på sit møde i december vil drøfte beskyttelse af børn, især i sager, hvor de udsættes for voksnes rygning i private biler eller andre lukkede rum.
(11) Lai atvieglotu šīs direktīvas pārskatīšanu 2004. gadā, Komisijai un dalībvalstīm būtu jāapsver iespējas veicināt benzola un oglekļa oksīda seku pētniecību, ņemot vērā gaisa piesārņojumu slēgtās telpās un ārpus tām.
(11) For at lette dette direktivs genbehandling i 2004 bør Kommissionen og medlemsstaterne overveje at fremme forskning i virkningerne af benzen og carbonmonoxid. I den forbindelse bør ikke alene luftforureningen uden døre, men også luftforureningen inden døre tages i betragtning.
Viņi to uzskata par lielisku un efektīvu līdzekli, taču neapzinās, ka tā izmantošana slēgtās telpās draud ar drīzu samaņas zudumu, un, ja netiek sniegta pienācīga palīdzība, var pat iestāties nāve.
De synes, at det er et fremragende og effektivt produkt, men de er ikke klar over, at de risikerer at besvime meget hurtigt, hvis de bruger det i et lukket rum, og at der endog er risiko for at dø, hvis man ikke træffer de nødvendige foranstaltninger.
Zilo tunzivju audzēšana slēgtās audzētavās pirmie cerīgie rezultāti
Forsøg med at få atlantisk tun til at yngle i fangenskab har givet lovende resultater
Nešauj telpās.
Knald den nu ikke indenfor.
darbvieta telpās
indendørs
Konkrēti, turpmākas pārbaudes tika veiktas eksportējošā ražotāja telpās Japānā, nesaistītā importētāja telpās Kopienā un lietotāju telpās Kopienā.
I den forbindelse kan navnlig nævnes de yderligere besøg hos den eksporterende eksportør i Japan, hos en ikke forretningsmæssig forbundet importør i Fællesskabet og hos brugere i Fællesskabet.
Tev šoreiz jāliek lietā jutekliskas zināšanas par lēdiju telpās. Telpās.
Du skal have kødelig omgang med en pige her på stedet.
Vēl viens jautājums ir par iekštelpu gaisa kvalitāti ES ir noteikusi svarīgus uzdevumus saistībā ar aizsardzību pret sīkajām daļiņām, bet kā tad ar iekštelpu gaisa kvalitāti, ņemot vērā, ka lielāko daļu laika pavadām slēgtās telpās?
Og så er der den indendørs luftkvalitet. EU har sat nogle milepæle i forbindelse med beskyttelse mod fine partikler, men vi tilbringer størstedelen af vores tid i lukkede rum.
kā šķīdinātāju hlorēšanas reakciju procesā, ko veic slēgtās ķīmiskās iekārtās, vai
som opløsningsmiddel til processer i lukkede kemiske systemer ved kloreringsreaktioner, eller
Pārbaudes uzņēmumu telpās
Kontrol i virksomhedernes lokaler
Pārbaudes pārstrādātāju telpās
Kontrol i forarbejdningsvirksomheder
Temperatūra , temperatūra telpās
Temperatur , temperatur i værelser
Ne manās telpās!
Ikke i mit badehus!
Mēs esam telpās.
Indre stemme.
Nesmēķēšana kopējās telpās
Rygeforbud i fællesrum
darba devēja telpās
Arbejdsgivers område
Pārbaudes uzņēmumu telpās
Kontrol hos virksomhederne
PĀRBAUDES UZŅĒMUMU TELPĀS
KONTROL HOS VIRKSOMHEDERNE
Slēgtās procedūrās un sarunu procedūrās ar iepriekšēju konkursa izsludināšanu piemēro šādus noteikumus
Foelgende bestemmelser gaelder ved begraenset udbud og udbud efter forhandling med forudgaaende indkaldelse af bud
Slēgtās procedūrās un sarunu procedūrās ar iepriekšēju konkursa izsludināšanu piemēro šādus noteikumus
Ved begrænset udbud og udbud efter forhandling med forudgående indkaldelse af bud gælder følgende bestemmelser
Struktūrvienība sanāk Komisijas telpās.
Organets moeder finder sted paa Kommissionens hjemsted.
Pārvietot nepieciešamo skaitu telpās.
Flyt nødvendige antal pladser.
Uzturēt optimālu mitrumu telpās
Opretholde en optimal fugtighed i værelser

 

Saistītie meklējumi: Slēgtās Telpās - Slēgtas - Slēgtas Sistēmas - Telpas - Telpas Temperatūra - Konferenču Telpas - Biroja Telpas - Telpas Taupīšanas - Sanitārās Telpas - Semināru Telpas -