Tulkojums "ražošana notekūdeņu" dāņu valoda:


  Vārdnīca Latvijas-Dāņu

Notekūdeņu - tulkojums : Ražošana - tulkojums : Ražošana - tulkojums : Ražošanā - tulkojums : Notekūdeņu - tulkojums : Ražošanā - tulkojums : Ražošanā - tulkojums : Notekūdeņu - tulkojums : Ražošanā - tulkojums : Notekūdeņu - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Notekūdeņu sūkņu stacijas aprīkojums un notekūdeņu celšanas iekārtas
Systemer til spildevandspumpestationer og anlæg til spildevandsopsugning
Notekūdeņu attīrīšana
Behandling af spildevand
Notekūdeņu dūņas
Kloakslam
NOTEKŪDEŅU PAKALPOJUMI
SPILDEVANDSAFLEDNING
notekūdeņu dūņas
Polyethylen med densitet 0,94 eller derover
notekūdeņu dūņas
Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form
notekūdeņu dūņas
Poly(vinylformal), i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former, med en molekylevægt på 10000, men 40000 og med indhold af acetylgrupper, beregnet som vinylacetat, på 9,5 vægtprocent, men 13 vægtprocent og af hydroxygrupper, beregnet som vinylalkohol, på 5 vægtprocent, men 6,5 vægtprocent
Notekūdeņu plāns
Spildevandsplan
Notekūdeņu attīrīšanas rezultātā tiek izvadīts efluents unsaražotas notekūdeņu dūņas.
Spildevandsrensning resulterer i udledning af spildevand og produktion af kloakslam. EU tilskynder til, at dette anvendes som gødning17, eftersom renset kloakslam er en god kilde til fosfor, kvælstof og kalium.
1. komunālie notekūdeņi nozīmē sadzīves notekūdeņus vai sadzīves notekūdeņu un rūpniecisko notekūdeņu un vai lietus notekūdeņu sajaukumu
1 ) Byspildevand husspildevand eller en blanding af husspildevand og industrispildevand og eller regnvand fra befaestede arealer .
NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANA NOTEKŪDEŅU DŪŅU ATTĪRĪŠANA UN IZVIETOŠANA KOMISIJAS LOMAS EFEKTIVITĀTE
SPILDEVANDSRENSNING BEHANDLING OG BORTSKAFFELSE AF KLOAKSLAM SPILLER KOMMISSIONEN SIN ROLLE EFFEKTIVT?
Notekūdeņu sākotnējā attīrīšana
Forrensning af spildevand
Notekūdeņu pirmreizējā attīrīšana
Primær rensning af spildevand
Notekūdeņu otrreizējā attīrīšana
Sekundær rensning af spildevand
Notekūdeņu terciārā attīrīšana
Tertiær rensning af spildevand
Notekūdeņu dūņu apstrāde
Behandling af kloakslam
Notekūdeņu attīrīšanas stacija.
Et rensningsanlæg.
Visu notekūdeņu novērtējums
Samlet evaluering af spildevand
notekūdeņu izvadīšanas metožu pārbaudi
efterprøvning af metoden til bortskaffelse af spildevand
atbilstošu notekūdeņu savākšanas sistēmu,
et passende spildevandsanlæg
atbilstošai sistēmai notekūdeņu savākšanai
et passende spildevandsanlæg.
KOMUNĀLO NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS VIDE
BILAG RENSNING AF BYSPILDEVAND
NOTEKŪDEŅU DŪŅU ATTĪRĪŠANA UNIZVIETOŠANA
BEHANDLING OG BORTSKAFFELSE AF KLOAKSLAM
KOMUNĀLO NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS VIDE
RENSNING AF BYSPILDEVAND
NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS DAŽĀDI POSMI
FORSKELLIGE STADIER I BEHANDLINGEN AF SPILDEVAND OG SLAM
AC 270 Notekūdeņu dūņas
AC 270 Spildevandsslam
NOTEKŪDEŅU UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
KLOAKVÆSEN, RENOVATIONSVÆSEN OG RENHOLDELSE Hovedafd. O, Hovedgr.
a) dūmgāzu attīrīšanas notekūdeņu plūsmā, pirms to ievadīšanas visu notekūdeņu kopējās attīrīšanas iekārtā
a) af spildevandet fra røggasrensningsprocessen, før det ledes ind i det fælles spildevandsrensningsanlæg
6406 ražošana ražošana
Emneområdets terminologi 60 LANDBRUGSVAREINDUSTRI
b) pārējo notekūdeņu plūsmā vai plūsmās, pirms to ievadīšanas visu notekūdeņu kopējās attīrīšanas iekārtā
b) af det andet spildevand, før det ledes ind i det fælles spildevandsrensningsanlæg
Visi atkritumi, kas radušies komunālo, sadzīves un rūpniecības notekūdeņu attīrīšanas dažādās stadijās neatkarīgi no minēto notekūdeņu turpmākās apstrādes un neatkarīgi arī no notekūdeņu izcelsmes.
Alt affald fra de forskellige faser af rensningen af by , hus og industrispildevand(10), uanset om dette affald videreforarbejdes, og også uanset hvor spildevandet stammer fra.
ražošana ir elektroenerģijas ražošana
1) produktion fremstilling af elektricitet
b) piedāvā notekūdeņu izplūdes robežlielumus
b) fremsaette forslag til graensevaerdier for udledning af spildevand
b) piedāvā notekūdeņu izplūdes robežlielumus
b) foreslå grænseværdier for udledning af spildevand
ISPA projekts notekūdeņu attīrīšanai Rumānijā.
Et Ispa projekt til behandling af spildevand i Rumænien
Notekūdeņu attīrīšanas stacijas būvniecība Hondurasā.
Bygning af spildevandsbehandlingsanlæg i Honduras
DIREKTĪVAS, KĀ ARĪLĪDZFINANSĒJUSI KOMUNĀLO NOTEKŪDEŅU
OGSÅ MEDFINANSIERET OPFØRELSEN AF RENSNINGSANLÆG FOR
NOTEKŪDEŅU UN ATKRITUMU IZVEŠANAS PAKALPOJUMI
RENOVATIONSVÆSEN
notekūdeņu un atkritumu izvešanas pakalpojumi
B. Håndtering af fast farligt affald, undtagen grænseoverskridende transport af farligt affald
Notekūdeņu inženiertehniskie produkti celtņu iekštelpās
Spildevandstekniske byggevarer til anvendelse i bygninger
Notekūdeņu inženiertehniskie produkti ārpus celtnēm
Spildevandstekniske byggevarer til anvendelse uden for bygninger
saldūdens padeve un notekūdeņu novadīšana
ferskvandsforsyning og afløb
Notekūdeņu dūņu un komposta utilizācija
Bortskaffelse af spildevandsslam og kompost
Kempings pieprasa vietējam notekūdeņu apsaimniekošanas dienestam tā notekūdeņu plānu un, ja tāds ir, ievēro to.
Campingpladsen skal anmode den lokale spildevandsforvaltning om dennes spildevandsplan og følge den, hvis en sådan findes.
Pirms attīrīto notekūdeņu izvadīšanas no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas upju baseinu saņemošajos ūdeņos pārbauda šādus parametrus
Før detrensede vandforladerrensningsanlæggetfor byspildevand og udledes i recipientvandene i vandløbsoplandet, testes det for følgende parametre

 

Saistītie meklējumi: Notekūdeņu - Notekūdeņu Attīrīšanas Stacijas - Notekūdeņu Attīrīšanas Iekārtas - Notekūdeņu Dūņas - Notekūdeņu Attīrīšana - Notekūdeņu Apsaimniekošana - Notekūdeņu Attīrīšanas - Notekūdeņu Sistēmas - Notekūdeņu Attīrīšanas Sistēmas - Mazās Notekūdeņu Attīrīšanas Sistēma -