Tulkojums "pilnībā iekļauti" bulgāru valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Bulgārijas

Pilnība - tulkojums : Pilnībā - tulkojums : Pilnība - tulkojums : Pilnība - tulkojums : Pilnība - tulkojums : Pilnībā - tulkojums : Pilnībā - tulkojums : Pilnībā - tulkojums : Pilnībā iekļauti - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Enerģētikas savienība nodrošinās to, ka atjaunojamie energoresursi tiek iekļauti un pilnībā integrēti pilnībā ilgtspējīgā, drošā un rentablā energosistēmā.
Енергийният съюз ще гарантира, че енергията от възобновяеми източници е общодостъпна и ще бъде изцяло въведена в една напълно устойчива, сигурна и разходноефективна енергийна система.
Sekojoši ir jākonstatē, ka šie jēdzieni ir pilnībā iekļauti un lietoti attiecīgajās dalībvalstu tiesību sistēmās.
По нататък, следва да се констатира, че тези понятия са изцяло включени и използвани в съответните правни системи на държавитечленки.
Iekļauti
Вградениmessage status
Iekļauti
Вградени
Iekļauti
Вградениmessage status
Iekļauti analīzē
Път на въвеждане
Šeit iekļauti
Включени са
Netiek iekļauti
Изключени са
Noteikumiem ir pilnībā jāatbilst datu aizsardzības noteikumiem, kas iekļauti Direktīvā 95 46 EK un Direktīvā 2002 58 EK.
Необходимо е правилата изцяло да съответстват на разпоредбите на директиви 95 46 ЕО и 2002 58 ЕО относно защитата на данни.
visā pilnībā tikai brīdī, kad tiek konkretizēti, katrā atsevišķā gadījumā un ņemot vērā tā dokumenta mērķus, kurā tie iekļauti.
на уточняването им в съответствие с конкретния случай и с оглед на целите на текста, в който са включени.
(PL) Es pilnībā atbalstu lielāko daļu priekšlikumu un paziņojumu, kas iekļauti M. McGuinness ziņojumā, kurš pirms brīža tika pieņemts.
(PL) Аз напълно подкрепям повечето от предложенията и изказванията, съдържащи се в доклада на гжа McGuinness, който беше приет преди минута.
Iekļauti... Message Forward
Вградено...
Iekļauti rezerves aktīvos
Включени в резервните активи
Es vēlētos norādīt, ka šajā dokumentā ir iekļauti skaidri aizturēšanas noteikumi, pilnībā ievērojot pamattiesības, kā arī aizturēšanas ierobežojumi izņēmuma gadījumos.
Бих посочил, че този текст съдържа ясни правила за задържането, в пълно съответствие с основните права и ограничава задържането до изключителни случаи.
Pilnībā.
Абсолютно.
Pilnībā.
Ясно.
Pilnībā.
Изцяло.
Pilnībā.
Напълно.
Pilnībā.
Напълно
Pilnībā.
Ни наймалко.
Pilnībā.
Боже мой, 08 00 е.
pilnībā
напълно
pilnībā
изцяло
9.606 daļēji pilnībā 1.928 8.984 daļēji pilnībā 1.092 9.879 daļēji pilnībā 1.254 6.281 daļēji pilnībā 1.155 8.451 daļēji pilnībā 945
6.123 35 частичен пълен 1.928 8.984 частичен пълен 1.092 9.879 частичен пълен 1.254 6.281 частичен пълен 1.155 8.451 частичен пълен 945 5.178
atļaujās iekļauti jauni nosacījumi
нови условия, включени в разрешителното
Standartā iekļauti attēli salīdzināšanai.
В стандарта са дадени илюстрирани сравнителни случаи.
Vērtspapīri (iekļauti biržas sarakstā)
Акции (котирани на фондов пазар)
Ārkārtas ieņēmumi nav iekļauti.
Не са включени извънредните приходи.
Ārkārtas rezultāti nav iekļauti.
Не са включени извънредните разходи.
MRT (stundās) Nav iekļauti dati
СВТ (часове)
Mūsu vietnē ir iekļauti logrīki.
Нашият уебсайт включва притурки.
Daudzi Jaukie powerups ir iekļauti.
Много спретнато powerups са включени.
Šie priekšmeti ir iekļauti komplektos.
Тези елементи са включени в комплектите.
Nodokļi un apdrošināšana nav iekļauti.
Данъци и застраховки, които не са включени.
Tie iekļauti visus aspektus žanra.
Те включва всички аспекти на жанра.
Šie vārdi NEDRĪKST būt iekļauti
Тези думи НЕ трябва да фигурират
Aplēsēs nav pietiekami iekļauti cietumos
Употребяващи опиати на лечение
Galīgajā dokumentā iekļauti mani grozījumi.
Окончателният текст включва моите изменения.
produktu, kas iekļauti 8. nodaļā
Къпини или черници
produktu, kas iekļauti 8. nodaļā
Едрозърнест и дребнозърнест грис
produktu, kas iekļauti 8. nodaļā
Ванилия
citi pozīcijā 5605 iekļauti izstrādājumi.
Член 46
produktu, kas iekļauti 8. nodaļā
168 EUR 1000 kg
produktu, kas iekļauti 8. nodaļā
Несмляни, нито пулверизирани
citi pozīcijā 5605 iekļauti izstrādājumi.
Когато в някои случаи вписаният номер в първата колона се предхожда от ex , това означава, че правилата в колона 3 или 4 се прилагат само към частта от тази позиция, описана в колона 2.

 

Saistītie meklējumi: Iepakošanas Iekļauti - Pilnība - Pilnībā Automātiska - Pilnībā Automatizēta - Pilnībā Atbild - Pilnībā Rezervēts - Pilnībā Attīstīta - Pilnībā Funkcionāla - Pilnībā Apdrošināts - Pilnībā Izolēti -