Tulkojums "saspringts plāns" angļu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Angļu

Plāns - tulkojums : Saspringts - tulkojums : Plāns - tulkojums : Plāns - tulkojums : Plāns - tulkojums : Saspringts plāns - tulkojums : Plāns - tulkojums : Saspringts - tulkojums : Plāns - tulkojums :
Atslēgvārdi : Plan Game Part Tense Wound Ever What Rushed

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Šīs Eiropadomes darba plāns būs saspringts.
This European Council will have a busy agenda.
Viņš ir saspringts.
He's tense. You rushed him.
Tu izskaties saspringts.
You seem a little tense, Harry.
Esmu pārāk saspringts.
Too wound up.
Tas ir saspringts graks.
So with Hong Kong behind us,
Vakar biji tik saspringts.
When I saw you yesterday, you seemed so strained.
Tas bija saspringts laiks.
No. What's intense is the El Capitan fullcourt press.
Tagad es esmu saspringts.
Now I'm tense.
Viņš ir diezgan saspringts.
The guy's wound pretty tight.
Tas bija ļoti saspringts laiks.
It was a really very stressful time.
Tas bija ļoti saspringts laiks.
The Regionalists went to join them.
Tas man bija saspringts laiks.
That was a very stressful time for me.
Uz Cap Totu klāja noskaņojums bija saspringts.
Everyone on board the Cap Totu was feeling tense.
Nolīguma panākšanai mums bija ļoti saspringts grafiks.
In trying to reach that agreement, we were operating under a very tight timetable.
Kā atzīmēja iepriekšējie runātāji, grafiks ir ārkārtīgi saspringts.
As previous speakers have noted, the timetable is extremely tight.
Arī divdesmit dienas būtībā ir ļoti saspringts termiņš.
Twenty days is in fact already very tight.
Šis Irānai ir ļoti sarežģīts un saspringts periods.
We are going through a very difficult and tense period with Iran.
Grafiks, kuru jūs mums sniedzat, ir ārkārtīgi saspringts.
The timetable that you are giving us is extremely tight.
Tāpēc stāvoklis dažās turpmākajās nedēļās Tunisijā būs ļoti saspringts.
The situation in these next few weeks will therefore be very tense in Tunisia.
Kad izskatīsies pašapmierināts, sakaitināts vai saspringts, metīšu ar lācīti.
What are you doing? Every time you look smug... or annoyed or tense, I'm gonna hit you with a gummy bear.
2.3 Tā kā Komitejas darba kalendārais plāns bija saspringts, tā nolēma pievērsties dažiem galvenajiem jautājumiem un norādīt dažas galvenās jomas, kurās, pēc Komitejas domām, ir vēlams turpmāks progress.
2.3 Given the tight timetable to which the Committee has had to work, it has decided to concentrate on a few key messages and identify a few key areas where further progress is, in the view of the Committee, desirable.
Šis ir ļoti saspringts darba lauks un ļoti vientuļš laiks.
This is a tough stage and a very lonely time.
Es nekad neaizmirsīšu mūsu tikšanos, jo stāvoklis bija ārkārtīgi saspringts.
I will never forget our meeting, as the situation was extremely tense.
Pašlaik Tekel firmā notiek tabakas strādnieku streiks, kurš ir ļoti saspringts un saasinās.
There is currently a strike being held by tobacco workers at the firm Tekel that is very intense and is now escalating.
Kā Parlaments to ļoti labi zina, valstī joprojām ir nestabils un saspringts stāvoklis.
As this House knows very well, the situation on the ground remains somewhat fluid and tense.
(DE) Es apzinos, ka McCreevy kungam ir saspringts grafiks, bet arī citiem ir neatliekami darbi.
(DE) I appreciate that Mr McCreevy has a tight schedule, but others have pressing engagements too.
Es vēlos lūgt deputātus ievērot disciplīnu un būt atbildīgiem, jo mums ir ļoti saspringts grafiks.
I would like to appeal to the Members and their sense of discipline and responsibility, because we have very tight deadlines.
Riskvadības plāns Riskvadības plāns nav iesniegts.
Risk Management Plan Risk Management Plan was not submitted.
Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskais plāns (ETS plāns)
A European Strategic Energy Technology Plan (SET Plan)
Rīcības plāns komunikācijas jomā Publikāciju plāns.
Communication action plan publications plan
Valsts stratēģijas plāns un rīcības plāns
National strategic plan and action plan
Grafiks ir ārkārtīgi saspringts patiesībā ir svarīga katra diena neatkarīgi no procesa noslēgumam noteiktajiem dažādajiem datumiem.
The timetable is extremely tight practically each day counts, irrespective of the different dates advanced for the finalisation of the process.
Tātad mums ir tik saspringts gafiks, kā vēl nekad, un tik maz talantu, kā nekad agrāk.
So basically we got the toughest schedule we ever had and less talent than we ever had.
Plāns...............................................................................................................................................................
A roadmap..............................................................................................................................................
Plāns...
The plan...
Plāns...
Oh.
5.2 Rīcības plāns komunikācijas jomā Publikāciju plāns.
5.2 Communication action plan publications plan
Komisijas rīcības plāns zaļajiem transportlīdzekļiem (rīcības plāns).
Commission Action Plan for Green Vehicles (The Action Plan)
Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskais plāns (ETS plāns) (paziņojums)
European Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) (communication)
Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskais plāns (ETS Plāns) (paziņojums)
European Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) (communication)
Pārlasot runu, kuru teicu savu pilnvaru laika beigās, atcerējos to, cik saspringts bija priekšsēdētāja amatā pavadītais laiks.
Revisiting a speech delivered at the end of my mandate recalled the intensity of the role.
Uzmanība jāpievērš arī mijiedarbībai ar citiem atbildes plāniem (piem. naftas noplūdes atbildes plāns, ostas pārstāvju plāns, medicīniskas intervences plāns, kodolkatastrofas plāns utml.)
Attention should also be paid to the relationship with other response plans (e.g. oil spill response plan, port contingency plan, medical intervention plan, nuclear disaster plan, etc.)
komercdarbības plāns.
The business plan for the benefiting company Nová Hut shall be implemented.
komercdarbības plāns.
The business plan for the benefiting company Vítkovice Steel shall be implemented.
komercdarbības plāns.
The business plan for the benefiting company PHS shall be implemented.

 

Saistītie meklējumi: Saspringts Fit - Saspringts Bikses - āda Saspringts - Held Saspringts - Plāns - Rīcības Plāns - Stāva Plāns - Projekta Plāns - Mācību Plāns - Attīstības Plāns -