Tulkojums "non saistošs dokuments" angļu valodā:


Vai tu domāji : neon saistošs dokuments ?

  Vārdnīca Latvijas-Angļu

Saistošs - tulkojums : Dokuments - tulkojums : Saistošs - tulkojums : Saistošs - tulkojums : Saistošs - tulkojums : Saistošs - tulkojums : Dokuments - tulkojums : Dokuments - tulkojums : Saistošs - tulkojums : Saistošs - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

(8) Kodekss būs politiski saistošs dokuments.
(8) The Code will be a politically binding document.
Šis nav juridiski saistošs un pilnīgs dokuments.
It is not a legally binding document and is not exhaustive.
Kā mēs zinām, šis kodekss nav juridiski saistošs dokuments.
As we know, the code is not a legally binding document.
Tas nozīmē, ka iepriekš minētais dokuments vairs nav juridiski saistošs.
This means that the aforementioned document does not have legal force.
Attiecībā uz jaunā reformu līgumu pieņemšanu, harta būs saistošs juridisks dokuments, kas skaitīsies līdzvērtīgs līgumiem.
In conjunction with adoption of the new reform treaty, the Charter will be a binding legal document ranking equally with the treaties.
Turklāt, pilsoņu tiesības aizsargās Pamattiesību harta, kas ir Līgumā iestrādāts, saistošs dokuments ar juridisku spēku.
In addition, the rights of citizens will be protected by the Charter of Fundamental Rights, the binding legal force of which is enshrined in the Treaty.
Tādējādi Parlaments nepieņemami manipulē, jo ES Pamattiesību harta nav juridiski saistošs dokuments, bet politisks kompromiss.
This constitutes unacceptable manipulation on the part of Parliament, since the EU Charter of Fundamental Rights is not a legally binding document but a political compromise.
Es uzskatu, ka šīs diskusijas ir manipulēšana ar ES Pamattiesību hartu, kura ir juridiski saistošs dokuments.
I consider this discussion to be a manipulation of the Charter of Fundamental Human Rights, a document which is legally binding.
Šis oficiālais dokuments kļūst saistošs, ja trīs mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas, sūdzība nav iesniegta.
This official act becomes binding if within three months of notification you have not submitted an appeal.
Non Comp
Non Comp
NON NONANC ANC
NON NONANC ANC
Non staff contracts
Non staff contracts
Neakciju vērts papīri NONANC NONANC NONANC NON NONANC ANC NONANC NON NONANC ANC NONANC NON NONANC ANC NONANC NONANC NONANC NONANC
Securities other than shares NONANC NONANC NONANC NON NONANC ANC NONANC NON NONANC ANC NONANC NON NONANC ANC NONANC NONANC NONANC NONANC
non bis in idem
Explanation
Fixed term non convertible
Fixed term non convertible
Tassa all esportazione non applicabile,
Tassa all'esportazione non applicabile
Tassa all'esportazione non applicabile
Tassa all'esportazione non applicabile
Vienlaikus mēs Eiropas Savienībā joprojām nespējam izstrādāt juridisku dokumentu vai pieņemt hartu, kura tāpat kā Pamattiesību harta būtu juridiski saistošs dokuments.
Meanwhile, we in the European Union are still unable to draw up a legislative document or adopt a charter which, as a Charter of Fundamental Rights, would be a binding document.
Saistošs dizains lpp.
Appealing Design p.
KOMISIJA SPĀNIJA saistošs.
COMMISSION v SPAIN or not it is a final administrative decision.
HU Nav saistošs.
Unbound.
Nezināma ekrāntapeteA non functional package
Unknown Wallpaper
Non Annex II Trade Regime.
Non Annex II Trade Regime.
Taxe à l exportation non applicable,
Taxe à l'exportation non applicable
Taxe à l'exportation non applicable
Taxe à l'exportation non applicable
Uzņēmuma nosaukums Non Linear Technology
Name of Company Non Linear Technology
Tas ir sine qua non.
That is a sine qua non.
Ķīpa, nepresēta (Bale, non compressed)
Composite packaging, plastic receptacle in wooden box YF
Ķīpa, nepresēta (Bale, non compressed)
Composite packaging, plastic receptacle in solid plastic box
Pagātnē ir bijuši mēģinājumi papildināt kodeksu, pievienojot tam kopējo nostāju, kas būtu juridiski saistošs dokuments, kurš dalībvalstīm būtu jāņem vērā, eksportējot ieročus.
There have been attempts in the past to build on the code by adding a common position that would be a legally binding document by which the Member States would have to abide when exporting arms.
Non possumus, šo non possumus es saku Eiropas Parlamentā kā Solidaritātes aktīvists no militārās varas perioda.
Non possumus, I am saying this non possumus in the European Parliament as a Solidarity activist from the period of military rule.
(1) Pašreiz starptautisku kontroles un uzraudzības aģentūru (turpmāk uzraudzības aģentūras) apstiprināšanas un kontroles nosacījumus dalībvalstīs nosaka Komisijas darba dokuments, kas nav juridiski saistošs.
(1) At present, the conditions for the approval and control of international control and supervisory agencies (hereinafter referred to as SAs) by Member States are laid down in a working document of the Commission that is not legally binding.
Tādēļ ir būtiski, lai spēkā stātos juridiski saistošs dokuments, kas skaidrā un pārredzamā veidā paredzēs noteikumus attiecībā uz Kopienas brīvo darbavietu datu savākšanu.
For these reasons it is vital for a legal document to come into force that, in a clear and transparent manner, will define all the rules regarding the collection of data about job vacancies across the entire Community.
Balons, bez apvalka (Balloon, non protected)
Bag, super bulk
Ampula, bez apvalka (Ampoule, non protected)
BG Bag, flexible container
Pēdējais nav saistošs Padomei.
The latter are not binding on the Council.
Šis sadalījums ir saistošs.
This breakdown shall be binding.
Tas nav juridiski saistošs.
In other words, the maximum value of all the non originating materials used may never exceed the highest of the percentages given.
Mediatora atzinums nav saistošs.
Nuits Nuits Saint Georges Côte de Nuits Villages
Tas nav juridiski saistošs.
coarse animal hair,
Mediatora atzinums nav saistošs.
Jägertee Jagertee Jagatee
Vidutāja atzinums nav saistošs.
The chairperson of the EPA Committee, or her or his delegate, shall select the arbitrators within five days of the request referred to in paragraph 3 by either Party and in the presence of a representative of each Party.
Vidutāja atzinums nav saistošs.
The mediator may also decide to amend these time limits upon request of any of the Parties or on his own initiative, given the particular difficulties experienced by the Party concerned or the complexities of the case.
Šis līgums ir saistošs
This Treaty shall bind
Nemonetārās finanšu iestādes ( ne MFI ) ( non monetary financial institutions ( non MFIs )) definētas I pielikuma 3 . daļā 2001 .
Payment instrument is a tool or a set of procedures enabling the transfer of funds from the payer to the payee . Payment order is any instruction by a payer or payee to his payment service provider requesting the execution of a payment transaction .

 

Saistītie meklējumi: Non - Non-stop - Non Ievērošana - Non-magnetic - Non Plus Ultra - Non-fiction Grāmatas - Dokuments - Nostājas Dokuments - Pievienotais Dokuments - Darba Dokuments -