Tulkojums "mediju vieta" angļu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Angļu

Vietā - tulkojums : Vieta - tulkojums : Vieta - tulkojums : Vietā - tulkojums : Vieta - tulkojums : Vieta - tulkojums : Vietā - tulkojums : Vietā - tulkojums : Vietā - tulkojums : Vieta - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Mediju atskaņotājsComment
Media Player
Mediju atskaņotājsName
Media Player
Mediju opolija!
A media opoly!
Mediju māksla
Media arts
Mediju joma
Media
Mediju joma
Transport
Mediju darbnīca
ensure sustainability
Kādēļ nogalināt Mediju?
Then why kill Maddy?
Citi mediju dienesti
Other media services
Microsoft mediju servera protokolsComment
Microsoft Media Server Protocol
Tā ir mediju opolija!
It's a media opoly!
Atskaņo un organizē mediju kolekciju
Play and organize your media collection
NOTEIKUMI PAR AUDIOVIZUĀLO MEDIJU PAKALPOJUMIEM
PROVISIONS APPLICABLE TO AUDIOVISUAL MEDIA SERVICES
Audiovizuālo mediju pakalpojumi visiem pieejamība
Audiovisual media services for all accessibility
Pilsoniskās sabiedrības mediju seminārs 2015
Civil Society Media Seminar 2015
Informācijas, sakaru un mediju joma
Information, communications and media
Mediju profesionāļu apmācība ilgtspējības nodrošināšanai
Radball Bundesliga Team comprises a further component the sub project Folk lected by children
Temats Audiovizuālā mediju pakalpojumu direktīva
Subject Audiovisual Media Services Directive
Mediju vienošanās, 1997. 2000. g.
The Media Agreement 1997 to 2000.
Esmu pārliecināts, ka augstas kvalitātes, pietiekami līdzsvarota sabiedrisko mediju vide pozitīvi ietekmē arī privāto mediju līmeni.
I am convinced that a high quality, well balanced public media environment also has a positive influence on the standard of the private media.
Bet mediju pārbagātība nekad tā nedarbojas.
But media abundance never works that way.
VISPĀRĪGI NOTEIKUMI PAR AUDIOVIZUĀLO MEDIJU PAKALPOJUMIEM
GENERAL PROVISIONS FOR AUDIOVISUAL MEDIA SERVICES
4.7 Vārda brīvība un mediju plurālisms
4.7 Freedom of expression and media pluralism
Mediju ziņu ģeogrāfiskais diapazons (Kadisa Amsterdama)
Geographical spread of media items (Cadiz Amsterdam)
Audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšana (kodificēta versija) (
Provision of audiovisual media services (codified version) (
Viņš nogalināja Loru. Viņš nogalināja Mediju.
He killed Laura and he killed Maddy.
Cienījamie viesi,.. ...un protams, mediju pārstāvji...
Crowd marveling Woman We'll be right here.
Tu zini par mediju Edgaru Keisiju?
Do you know about Edgar Cayce, the psychic?
Jā. Varbūt kāda sociālo mediju aplikācija.
Maybe it's just some kind of social media thing.
Sadarbība kultūras, audiovizuālajā un mediju jomā
Cultural, audiovisual and media cooperation
Sadarbība kultūras, audiovizuālajā un mediju jomā
support for policy reform through dialogue, studies, conferences, seminars, working groups, benchmarking exercises and exchange of information and good practice, particularly in view of the Bologna and Copenhagen processes and Union transparency tools.
Mahoso, Tafataona Mediju informācijas komisijas priekšsēdētājs
Mahoso, Tafataona Chair, Media Information Commission
Katra dalībvalsts nodrošina, lai visi tās jurisdikcijā esošo mediju pakalpojumu sniedzēju sniegtie audiovizuālo mediju pakalpojumi atbilstu šīs dalībvalsts tiesību sistēmas noteikumiem, ko piemēro plašākai sabiedrībai paredzētiem audiovizuālo mediju pakalpojumiem.
Each Member State shall ensure that all audiovisual media services transmitted by media service providers under its jurisdiction comply with the rules of the system of law applicable to audiovisual media services intended for the public in that Member State.
Apvienošanās gadījumos Komisija ir definējusi produktu tirgu mediju pirkšanai ( media buying ), kas ietver plašu spektru dažādu mediju 62 .
In merger cases, the Commission has defined a product market for media buying which includes a large number of different types of media 62 .
audiovizuālo mediju pakalpojumiem (AMP) un saistītajam aprīkojumam
audiovisual media services (AVMS) and related equipment
Audiovizuālo mediju pakalpojumi visiem pieejamība (7. pants)
Audiovisual media services for all accessibility (Article 7)
Es viņiem nestāstīju par tevi un Mediju
I didn't tell them about you or Mady.
Protams, vecām mediju kompānijām un reklamētājiem tas jāzina.
Of course, old media companies and advertisers need to know this.
Direktīva 2010 13 ES (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva)
Directive 2010 13 EU (Audiovisual Media Services Directive)
3 3 5 3Citas ar mediju saistītas darbības
3 3 5 3Other activities with the media
ISCED 2 posmā iekļauta tikai mediju māksla. Malta.
Portugal Visual education is optional in the last year of ISCED 2 and there is a choice of one out of four arts subjects (musical education, theatre, dance, or another arts subject).
Austrijā un Slovēnijā mediju māksla ir izvēles priekšmets.
Nine countries arrange their arts curriculum flexibly.
Audiovizuālās tehnikas un mediju ražošana, telekomunikācijas, citas programmas
Audiovisual techniques and media production, telecommunications, other programmes
Mums ir zināmas bažas par Ungārijas mediju likumu.
We have some concerns about Hungary's media law.
Protams Bet, es Mediju aizvedu līdz autobusa pieturai.
Of course, Beth. I took Maddy to the bus station myself.

 

Saistītie meklējumi: Mediju Tehnoloģijas - Mediju Pārstāvis - Mediju Klātbūtne - Mediju Kompetence - Mediju Studijas - Mediju Interese - Mediju Piegāde - Mediju Eksperts - Mediju Konsultācijas - Mediju Profesionāļiem -