Tulkojums "jonizēto" angļu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Angļu

Jonizēto - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Jāapsver iespēja izmantot citas diagnostikas iespējas, nelietojot jonizēto starojumu.
Alternative techniques which do not involve ionising radiation should be considered.
Jāapsver iespēja izmantot citas, ar jonizēto starojumu nesaistītas alternatīvas diagnostikas metodes.
Alternative techniques, which do not involve ionising radiation, should be considered.
Tad spinu pāreja no nātrija porfimēra uz molekulāro skābekli var radīt jonizēto skābekli.
Spin transfer from porfimer sodium to molecular oxygen may then generate singlet oxygen.
datorvadāms ātruma monitors, kas darbojas pēc jonizēto atomu fotoluminiscences iztvaicētāja plūsmā, regulējot izgulsnēšanās ātrumu pārklājuma veidā, kurā ir divi vai vairāki elementi
A computer controlled rate monitor operating on the principle of photo luminescence of the ionised atoms in the evaporant stream to control the deposition rate of a coating containing two or more elements
Grūsnām trušu mātītēm novērotā embriotoksicitāte var būt saistīta ar trušu daudz lielāko jutību pret PTH ietekmi uz jonizēto kalciju asinīs, salīdzinot ar grauzējiem.
The embryotoxicity observed in rabbits may be related to their much greater sensitivity to the effects of PTH on blood ionised calcium compared with rodents.
(1) Saskaņā ar Direktīvu 1999 2 EK ar jonizēto starojumu apstrādātus pārtikas produktus nevar ievest no trešām valstīm, ja šie produkti nav apstrādāti apstarošanas uzņēmumos, ko apstiprinājusi Kopiena.
(1) According to Directive 1999 2 EC a foodstuff treated with ionising radiation may not be imported from a third country unless it has been treated in an irradiation facility approved by the Community.