Tulkojums "iespējams daļēji" angļu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Angļu

Iespējams - tulkojums : Iespējams - tulkojums : Daļēji - tulkojums : Daļēji - tulkojums : Iespējams - tulkojums : Iespējams - tulkojums : Daļēji - tulkojums : Daļēji - tulkojums : Iespējams - tulkojums : Iespējams - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Attiecīgais iztrūkums, iespējams, daļēji tiktu aizstāts ar palmu eļļu.
The gap is likely to be filled in part by palm oil.
Tas iespējams tāpēc, ka insulīns var būt daļēji zaudējis efektivitāti.
This is because the insulin may have lost some of its effectiveness.
Ja tas nav iespējams vai ir iespējams tikai daļēji , NCB sniedz pilnu faktiski izmantoto kritēriju skaidrojumu .
If this is not possible , or only partially possible , NCBs must provide a full explanation of the criteria actually used .
(35) Iespējams, ka nelineārie audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi daļēji aizstās lineāros pakalpojumus.
(35) Non linear audiovisual media services have the potential to partially replace linear services.
Tādējādi gaidāmā bezdarba palielināšanās, iespējams, īstermiņā ļaus daļēji risināt darba tirgus problēmas.
As a result of expected growth in unemployment, some relaxation may perhaps be expected within the labour market in the short term.
Manuprāt, daļēji tā, iespējams, ir nevalstisko organizāciju un humānās palīdzības organizāciju atbildība.
I think that this is probably in part the responsibility of the NGOs and the humanitarian organisations.
3.12 Augošas resursu cenas vēl sākotnēji iespējams daļēji izlīdzināt ar efektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.
3.12 Rising resource prices can in the short run be partially offset by efficiency measures.
Tas viss ir bijis iespējams daļēji nogaidošās un pārmērīgi tolerantās Rietumvalstu attieksmes dēļ.
All this has been possible partly due to the wait and see, over tolerant attitude of the West.
Tā ir satraucoša problēma, kuru daļēji iespējams atrisināt, sākot enerģiski darboties vismaz divās frontēs.
This is an alarming problem, which could partly be solved if energetic action were taken on at least two fronts.
Šīs nieru transportolbaltumvielas, iespējams, nosaka tenofovira un cidofovira tubulāro sekrēciju un daļēji elimināciju caur nierēm.
These renal transport proteins may be responsible for tubular secretion and in part, renal elimination of tenofovir and cidofovir.
Ja tas nav iespējams, Komisija var pieprasīt no dalībvalsts pilnībā vai daļēji atmaksāt avansa maksājumu.
The Commission may require the Member State concerned to reimburse all or part of the advance payment made where such deduction is not possible.
Sektorā kopumā samazinājuma iemesls , iespējams , daļēji saistīts ar pāreju uz finansējumu , kas balstīts uz tirgus instrumentiem .
For the sector as a whole , the overall contraction may be due partly to substitution with market based financing .
Palielināta tīklu sprieguma pamata cēlonis ir pieprasījuma pieaugums, ko daļēji iespējams neitralizēt ar pieprasījuma blakus pārvaldību.
An underlying cause of the increased stress on networks is demand growth, which can partly be counteracted by demand side management.
Palielināta tīklu sprieguma pamata cēlonis ir pieprasījuma pieaugums, ko daļēji iespējams neitralizēt ar pieprasījuma puses pārvaldību .
An underlying cause of the increased stress on networks is demand growth, which can partly be counteracted by demand side management.
9.606 daļēji pilnībā 1.928 8.984 daļēji pilnībā 1.092 9.879 daļēji pilnībā 1.254 6.281 daļēji pilnībā 1.155 8.451 daļēji pilnībā 945
9.606 partially wholly 1.928 8.984 partially wholly 1.092 9.879 partially wholly 1.254 6.281 partially wholly 1.155 8.451 partially wholly 945 5.178
Iespējams, ka daļēji problēmu ar zvejas nelikumīgo pusi rada pārāk daudzie noteikumi, kas reglamentē likumīgo zveju, taču iespējams, ka runa ir par ko citu.
Perhaps part of the problem we have with the illegal side of the fishing is over regulation on the legal sector but perhaps that is a debate for another issue.
Tādējādi īpaša uzmanība jāpievērš tam, vai MVU būtu iespējams pilnībā vai daļēji atbrīvot no administratīvo prasību izpildes.
Hence, special consideration should be given to whether SMEs could be exempted in total or in part from administrative requirements.
Nozarēs, kur atalgojums ir noteikts ociāli, piemēram, sabiedriskajā vai daļēji sabiedriskajā sektorā, par atalgojumu nav iespējams vienoties.
In the sectors where pay is agreed ocially, such as the public and semipublic sector, there is not much room to negotiate on pay.
No otras puses, Palāta konstatēja, kaiestāžu darbības pilnveidošanas projekti bija tikai daļēji apmierinoši un,iespējams, nebūsilgtspē jīgi.
On the other hand the Courtfoundthattheresults ofinstitution building projects were only partially satisfactory and unlikely to be sustainable.
Daļēji
Partly
Daļēji
Partial
Daļēji.
only in part.
Daļēji.
Sort of.
Daļēji.
About twothirds.
Projekts ir daļēji māksliniecisks un daļēji zinātnisks.
The project is part art and part science.
Daļēji tas ir gatavs, bet daļēji nav.
And some of it's kind of cooked, some of it's kind of not.
Dalībvalstu sarežģījumi, iespējams, daļēji radušies kohēzijas un lauku attīstības politikas jomu mērķu un darbības jomu neskaidras sadales dēļ.
Should the CAP contribute towards cohesion? Should policymakers refer to territorial impact studies?
Tas bija iespējams, daļēji pateicoties tam, ka pagājušajā nedēļā mums bija ilgstoša viedokļu apmaiņa ar ģenerāli D. Leaky.
We were able to do that partly because we had a lengthy exchange of views last week with General Leaky.
Daļēji tas ir dzīvesveida un daļēji vecuma dēļ.
This is partially due to their way of life and partially due to their age.
Un Fukušimā trīs aktīvās zonas (Nr. 1, 2 un 3) bija daļēji izkusušas un, iespējams, sabojājušas reaktora grīdas segumu.
And at Fukushima, the three cores (nos. 1, 2 and 3) partially melted and probably attacked the reactor floors.
Tiesību aktu var daļēji atcelt tikai tad, ja no pārējās akta daļas ir iespējams nodalīt noteikumus, kurus prasa atcelt.
Annulment in part of a Community measure is possible only if the elements of which annulment is sought may be severed from the remainder of the measure.
Šo atšķirīgo nostāju daļēji iespējams izskaidrot ar mūsu lielajām bažām par situāciju Tuvajos Austrumos un Izraēlas un Palestīnas konfliktu.
This divided stance can partly be attributed to our great concern with regard to the situation in the Middle East and with regard to the conflict between Israel and Palestine.
Daļēji maksājumi
Partial payments
Daļēji efektīvi
Partially effective
Daļēji validēta.
2 E L A TIVE HUMIDITY MG COLLECTED
Daļēji apmierinoša
Partially satisfactory
Daļēji efektīvas
Partially effective ective
Daļēji apmierinošs
Partially satisfactory
Daļēji iestāde
Partly
Jā, daļēji
Yes, somewhat
Daļēji apmierinoši
Partially satisfactory
Daļēji dabiskaveģetācija
Harmful effects of ecosystem change on human health
Daļēji mana.
Part mine.
daļēji apstrādāts
Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles glazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing
daļēji apstrādāts
Leaded lights and the like

 

Saistītie meklējumi: Daļēji - Maksājums Daļēji - Daļēji Mēbelēts - Daļēji Autonoma - Daļēji Visaptverošu - Iespējams - Nav Iespējams - Veikt Kārtējās. Iespējams - Ja Iespējams - Tiklīdz Iespējams -