Tulkojums "arodbiedrībās" čehu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-čehu

Arodbiedrības - tulkojums : Arodbiedrībās - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Pirmīt jūs pieminējāt dalību arodbiedrībās un to neapstrīdamās tiesības uz streiku.
Předtím jste narážel na členství v odborech a na právo na stávku jako na svaté.
Katram cilvēkam ir tiesības dibināt arodbiedrības un iestāties arodbiedrībās savu interešu aizsardzībai.
Na ochranu svých zájmů má každý právo zakládat s jinými odborové organizace a přistupovat k nim.
Pirmais ir sadalīt lauksaimniekus lielajos un mazajos un izjaukt viņu vienotību arodbiedrībās.
Prvním je rozdělit zemědělce na velké a malé a rozbít jejich jednotu v odborových svazech.
(HU) Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 11. pantā par cilvēktiesībām noteiktas tiesības iestāties arodbiedrībās.
(HU) Článek 11 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod definuje právo zapojit se do činností odborů jako lidské právo.
Aicinājām valdību un opozīciju ievērot cilvēktiesības, vārda brīvību un tiesības apvienoties arodbiedrībās.
Vyzvali jsme vládu a opozici, aby sledovaly lidská práva, svobodu projevu a svobodu sdružování.
4. Katram cilvēkam ir tiesības dibināt arodbiedrības un iestāties arodbiedrībās savu interešu aizsardzībai.
4. Na ochranu svých zájmů má každý právo zakládat s jinými odborové organizace a přistupovat k nim.
Tādēļ darbiniekiem, kuri strādā arodbiedrībās, turpina maksāt algu no ES budžeta kā Komisijas darbiniekiem.
Zaměstnancům, kteří jsou takto poskytnutí odborovým svazům, je nadále vyplácena mzda z rozpočtu EU jako zaměstnancům Komise.
Sevišķi satraucošas ir sūdzības par plašsaziņas līdzekļu brīvību, pulcēšanās brīvību un tiesībām apvienoties arodbiedrībās.
Obzvláště znepokojující jsou stížnosti spojené se svobodou médií, svobodou shromažďování a svobodou sdružování.
Šāda pārcelšana uz laiku darbā arodbiedrībās, pamatojoties uz to pārstāvību, ir atļauta kopš 1989. gada.
Tato dočasná přidělení v rámci odborových svazů jsou na základě své reprezentativnosti možná od roku 1989.
Ne darba devēju organizācijās, ne arodbiedrībās un sabiedriskajā sektorā nav pietiekami daudz sieviešu augstos posteņos.
V zaměstnavatelských organizacích ani v odborových svazech a ve veřejném sektoru nejsou ženy dostatečně zastoupeny ve vysokých funkcích.
Izdales materiālu tā darbības, kas vecākais Misisipi šefpavārs ja tu domā par uzņēmējdarbību tas nozīmē, ka viņš ir arodbiedrībās
Pokud jste si mysleli pro podnikání To znamená, že je odbory
Visiem, kas īsteno politiskās pilnvaras un pilnvaras Eiropas līmenī un arodbiedrībās, reizi gadā būtu jāatskaitās par darbību Eiropas līmenī.
Bylo by zapotřebí zjednodušit přístup kprostředkům určeným na mobilitu, jež by umožnily zvát partnery zřad členů občanské společnosti vjiných členských státech na valné hromady, školení apora dy scílem účinně šířit informace otom, jak žijí lidé jinde.
rakstiski. (PL) Debates par grozījumiem Darba laika direktīvā ir raisījušas interesi daudzās jomās, jo īpaši arodbiedrībās un darba devēju organizācijās.
písemně. (PL) Rozprava o pozměňovacích návrzích ke směrnici o pracovní době vyvolala zájem v mnoha oblastech, zejména u odborových organizací a organizací zaměstnavatelů.
Jums ir arī jāsaņem vienlīdzīga attieksme attiecībā uz piekļuvi mācībām, dalību arodbiedrībās un ar to saistīto tiesību izmantošanu un mitekļa izmantošanu.
Máte nárok na rovné zacházení i z hlediska přístupu k odbornému vzdělávání, členství v odborech a výkonu souvisejících práv a bydlení.
Es aktīvi darbojos arodbiedrībās 30 gadus, un es saprotu traģēdiju un drāmu, kas norisinās, taču man ir jādod vārds komisārei Kroes kundzei.
Angažoval jsem se v odborech 30 let a chápu tragédii a dramatickou situaci zúčastněných, ale musím udělit slovo paní komisařce Kroesové.
Tas ir radījis lielu satraukumu ne tikai Eiropas Parlamenta Sociālistu grupā, bet arī arodbiedrībās ārpus Parlamenta un valstīs, kas šobrīd ratificē Lisabonas līgumu.
Tyto rozsudky vzbudily značné znepokojení, a to nejen v socialistické skupině v Evropském parlamentu, ale také v odborových organizacích mimo Evropský parlament a také u těch zemí, které v současnosti ratifikují Lisabonskou smlouvu.
Tajā bija daudzas grūtas lietas un daudzas grūtas idejas, kurām pretojās daudzi cilvēki, jo īpaši rūpniecībā, taču unikāli tām pretojās arī daudzi arodbiedrībās iesaistītie cilvēki.
Zahrnovalo to mnoho obtížných spisů a mnoho obtížných myšlenek, proti nimž se stavěli mnozí lidé, zejména v průmyslu, ale proti kterým bylo výjimečně také mnoho lidí zapojených v odborech.
Kā mēs visi atceramies, AK Leiboristu partijas deputāti savās arodbiedrībās balsoja par to, ka jāizņem AK izņēmuma tiesības, par spīti savas valdības norādījumam to nedarīt.
Všichni si pamatujeme, že britští labourističtí poslanci, které mají omotané kolem prstu odborové organizace, hlasovali pro to, aby byla vypuštěna možnost nepoužít ustanovení ve Velké Británii, přestože vláda jim dala přesně opačný pokyn.
(RO) Kā ITRE referente par šo ziņojumu es lūdzu aktīvi propagandēt iesaistīšanos Eiropas arodbiedrībās un esmu aicinājusi Komisiju ierosināt tiesisku sistēmu, kas mudinātu sociālos partnerus iesaistīties pārrobežu darījumos.
(RO) Jako zpravodajka ITRE k tomuto dokumentu jsem žádala o aktivní podporu zapojení evropských odborů a žádala jsem Komisi, aby navrhla zákonný rámec, jenž by sociální partnery podpořil k přeshraničnímu jednání.
Strādājošās sievietes Strādnieces ir īpaši neaizsargātas viņas bieži strādā 14 stundas diennaktī, nesaņem samaksu par virsstundām, viņām ir liegta brīvība iesaistīties arodbiedrībās un ir jāsamierinās ar savu tiesību neievērošanu.
Ženy na plantážích Práce 14 hodin denně, neplacené přesčasy, bez možnosti hájit svá práva v odborech, to je realita zaměstnankyň plantáží.
Turklāt tas ietver arī pasākumus, kuri atļauj imigrantiem piedalīties pilsoniskajā un politiskajā sabiedrības dzīvē, kurā viņi dzīvo, sevišķi politiskās partijās un arodbiedrībās, un dod viņiem iespēju balsot vietējās vēlēšanās.
Kromě toho zahrnuje rovněž opatření umožňující přistěhovalcům účast na občanském a politickém životě společnosti, v níž žijí, zejména v rámci politických stran a odborů, a dává jim možnost hlasovat v místních volbách.
Dalībvalstis aizliedz tādu personas datu apstrādi, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī uz veselību vai seksuālo dzīvi attiecināmu datu apstrādi.
Členské státy zakáží zpracování osobních údajů, které odhalují rasový či etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, odborovou příslušnost, jakož i zpracování údajů týkajících se zdraví a sexuálního života.
Tādēļ darba inspekcijas struktūru un arodbiedrību uzdevums ir pievērst uzmanību negodīgajai rīcībai, kas ir novērojama dažās valstīs, un nepieļaut nekādus ierobežojumus attiecībā uz pagaidu darba aģentūru darbinieku tiesībām iestāties arodbiedrībās.
Proto je úkolem orgánů inspekce práce i odborů, aby na nekalé praktiky vyskytující se v některých zemích poukazovaly a nedovolily omezovat právo agenturních pracovníků se odborově sdružovat.
Mums ir arī jājautā, kāpēc ir iekļautas tā saucamās datu īpašās kategorijas, piemēram, ziņas, kas sniedz informāciju par seksuālo orientāciju, veselības stāvokli, politisko darbību un darbību arodbiedrībās, kā arī par reliģisko pārliecību.
Musíme se také zeptat, proč byly zahrnuty takzvané zvláštní kategorie údajů, jako například údaje poskytující informace o sexuální orientaci, zdraví, politických a odborových aktivitách a náboženském přesvědčení.
Uzskatu, ka dalībvalstīm jānosaka sodi par šķēršļu radīšanu dalībai arodbiedrībās un arī jāpiedāvā konsultācijas, kas ir viegli pieejamas sievietēm, kuras nevar izmantot uzņēmuma sniegtu atbalstu, piemēram, privātās mājsaimniecībās un lauksaimniecībā nodarbinātām sievietēm.
Domnívám se, že členské státy musejí trestat znemožňování účasti v odborových svazech a nabídnout také dostupné (nízkoprahové) poradenství ženám, které nemohou získat podporu od rady zaměstnanců, jako například ženy zaměstnané v soukromých domácnostech a v zemědělství.
Patlaban, ja starptautisks uzņēmums vēlas darboties Ungārijā, tas rīkojas šādi saņem brīvu zemes gabalu no pašvaldības, saņem nodokļu un iemaksu atvieglojumus un pieņem darbā cilvēkus, maksājot minimālo algu un pat neļaujot iesaistīties arodbiedrībās.
Pokud se dnes některá nadnárodní společnost rozhodne usadit v Maďarsku, je postup následující od místní samosprávy dostane bezplatně pozemky, získá slevu na daních a příspěvcích, zaměstná pracovníky za minimální mzdy a neumožní jim ani vytvořit odbory.
Tomēr, lai īstenotu patiesus un jūtamus uzlabojumus, strādniekus vispirms ir jānodrošina ar brīvību organizēties arodbiedrībās, tādā veidā dodot iespēju pašiem uzlabot savus darba apstākļus sarunu ceļā un pēcāk ieviešot savas pamata darba tiesības dzīvē.
Mnoho z těchto problémů se snaží řešit růzé druhy certifikačních systémů. Svoboda sdružování patří mezi nejdůležitější předpoklady pro to, aby na plantážích panovaly důstojné podmínky. Díky odborům a kolektivnímu vyjednávání můžou totiž zaměstnanci postupně zlepšovat svoje postavení a vydobýt si respekt ke svým právům.
Līdztekus milzīgajām SIS II un VIS uzraudzības sistēmām utt., arī Eiropola informācijas sistēma tiks izmantota visas Eiropas Savienības darba ņēmēju personas datu uzskaitei, kā arī tādu datu uzskaitei, kas saistīti ar politisku vai sabiedrisku darbību, dalību arodbiedrībās vai personisku pārliecību.
Europol bude vedle rozsáhlých monitorovacích systémů SIS II a VIS využíván k schraňování osobních údajů o pracujících v celé Evropské unii i údajů týkajících se politických, odborových a sociálních aktivit a osobních přesvědčení.
Tādas personas informācijas apstrāde, kura atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus vai reliģisko vai citu pārliecību, dalību arodbiedrībās vai personas informāciju par veselību vai seksuālo dzīvi, var notikt vienīgi tad, ja saskaņā ar tiesību aktiem ir veikti atbilstoši aizsardzības pasākumi.
Oprava
Saskaņā ar likumu katram nodarbinātajam ES (neatkarīgi no tā, vai tas ir pastāvīgais personāls, pārstāvniecība vai tikai līgumslēdzējs) ir tiesības strādāt tur, kur tiek pienācīgi kontrolēti riski viņa drošībai un veselībai iestāties un būt pārstāvētam arodbiedrībās, kā arī rūpēties par drošību un veselību kopā ar saviem darba devējiem.
Ze zákona má také každý zaměstnanec (ať už jde o stálého zaměstnance, zaměstnance zprostředkovaného agenturou práce nebo smluvního dodavatele) v EU právo pracovat tam, kde jsou rizika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patřičně řízena, vstupovat do odborů a být jimi zastupován a nakonec i pečovat o BOZP společně se svým zaměstnavatelem.

 

Saistītie meklējumi: Arodbiedrības - Arodbiedrības Pārstāvis - Dalību Arodbiedrībās -