Tulkojums "propisi" uz latviešu valodu:


  Vārdnīca Horvātijas-Latvijas

Propisi - prijevod : Propisi - prijevod : Propisi - prijevod : Propisi - prijevod : Propisi - prijevod :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Propisi
Prasības vīna apstrādei ar kālija poliaspartātu
Nacionalni propisi
E Iedaļa
MEĐUNARODNI PROPISI
Ražotājiem paredzētā informācija
Postoje zdravstveni propisi.
lr sanitārie noteikumi.
PRAVILA I PROPISI
Starptautiskās kokvilnas padomdevēju komitejas (turpmāk ICAC) uzdevumi ir
tehnologija i tehnički propisi
tehnoloģija un tehniskā reglamentācija
Zakoni i drugi propisi
Tiem nav pienākuma uz etiķetes, ārējā iepakojuma vai lietošanas pamācības norādīt par ierīces laišanu tirgū atbildīgās personas, pārstāvja vai importētāja vārdu (nosaukumu) un adresi, ja tie veic uzņēmējdarbību otras Puses teritorijā.
Zakoni i drugi propisi
Katrs ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, kas laiž kādas Puses tirgū medicīnas ierīces, kuras minētas Direktīvas 93 42 EEK 14. pantā vai Direktīvas 98 79 EK 10. pantā, informē tās Puses kompetentās iestādes, kurā reģistrēta viņa uzņēmējdarbības veikšanas vieta, sniedzot minētajā pantā prasītās ziņas.
relevantni zakoni i propisi
iespējami precīzas un pilnīgas norādes par precēm vai personām, uz kurām attiecas izmeklēšanas un
Zakoni i drugi propisi
V IEDAĻA
MODUL 3L ZRAKOPLOVNI PROPISI
Veselības aizsardzība un ugunsdrošība.
Propisi primjenjivi u Europskoj uniji
kazkopības produkti no Šveices, ja attiecībā uz dzīvniekiem piemēro atkāpi, kas paredzēta Rīkojuma par bioloģisko lauksaimniecību un bioloģisko produktu un pārtikas preču marķēšanu 39.d pantā.
Propisi o euronovčanicama i eurokovanicama
Padomes Regula (EK) Nr. 2532 98 (1998. gada 23. novembris) par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (OV L 318, 27.11.1998., 4. lpp.).
Propisi o euronovčanicama i eurokovanicama
2013. gada 31. marts
Propisi o euronovčanicama i eurokovanicama
2012. gada 31. decembris
Tehnički propisi o elektromagnetskim poljima
primāro nepieciešamību atbalstīt infrastruktūras saimnieka motivāciju izvērst infrastruktūru.
Administrativni postupci, propisi i pravilnici
Būvniecības noteikumos un būvnormatīvos dalībvalstis veicina tādu siltumapgādes un aukstumapgādes sistēmu un aprīkojuma izmantošanu, kas izmanto atjaunojamos energoresursus un kas ievērojami samazina energopatēriņu.
zakoni i propisi ugovorne stranke , zakoni i propisi te ugovorne stranke i zakoni i propisi svake ugovorne stranke znači zakoni i propisi koji se primjenjuju u Uniji u određenim okolnostima, ili zakoni i propisi koji se primjenjuju u Novom Zelandu, ovisno o kontekstu
Līgumslēdzējas puses normatīvie akti , tās Līgumslēdzējas puses normatīvie akti un katras Līgumslēdzējas puses normatīvie akti atkarībā no konteksta ir Savienībā piemērojamie normatīvie akti vai Jaunzēlandē piemērojamie normatīvie akti
(Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje)
XV pielikumā (Valsts atbalsts)
(Tehnički propisi, norme, ispitivanje i certificiranje)
Pašreizējo līgumslēdzēju pušu pilnvarotie un Jaunās līgumslēdzējas puses pilnvarotie ir ņēmuši vērā turpmāk minēto kopīgo deklarāciju, kas pievienota šim nobeiguma aktam.
Propisi u vezi s definicijom proizvoda
augstākie spirti pentanols uz hektolitru absolūtā spirta
Propisi o enološkoj praksi i ograničenjima
ar šo tiek atcelti šādi TASN noteikumi
Tehnički propisi, standardizacija i povezana infrastruktura
Uzņēmējdarbība, pakalpojumu tirdzniecība un elektroniskā komercija
Tehnički propisi, normizacija i povezana infrastruktura
Uzņēmējdarbība, pakalpojumu tirdzniecība un elektroniskā komercija
1234 2007 i njezini provedbeni propisi.
DK obligāto revīziju pakalpojumu sniegšanai revidentam jābūt apstiprinātam Dānijā.
modul 3L Zrakoplovni propisi 24 pitanja.
Atvēlētais laiks 60 minūtes
PRAVNI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA ŽIGOVE
ES preču zīmes īpašniece var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, tostarp iestādes, kas izveidotas saskaņā ar publiskajām tiesībām.
Propisi koji uređuju uporabu zajedničkog žiga EU
Rakstiskus apsvērumus, kas sniegti saskaņā ar 77. pantu, var arī iesniegt attiecībā uz grozītiem noteikumiem, kas reglamentē preču zīmju lietošanu.
Propisi račun Početna stranica gt Borbu gt Propisi račun Početna stranica Borbu Ruski rulet Samoubojstvo Snimanje Ubojstvo i zlostavljanje Zabavno Zombies Propisi račun Pravilo svoje račune prisiliti da svoje šake.
Konta noteikumi Mājas gt Apkarot gt Konta noteikumi Mājas Apkarot Jautri Krievu Roulette Pašnāvība Šaušanas Slepkavības un spīdzināšanu Zombijiem Konta noteikumi Valdīs jūsu kontu, lai piespiestu jums jūsu dūres.
Danas tržišni uvjeti i propisi postaju jednako teški.
Mūsdienās tirgus un likumdošanas nosacījumi kļūst vienlīdz sarežģīti.
(Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje Dio II.)
I nodaļas 9.1. daļas 8. punktā (Padomes Direktīva 1999 74 EK) aiz pārejas pasākumiem veltītās daļas iekļauj šādu tekstu
Liberalizacija zrakoplovstva i drugi propisi o civilnom zrakoplovstvu
Padomes 1993. gada 23. novembra Direktīva par dažiem darba laika organizācijas aspektiem grozījumi izdarīti ar
Liberalizacija zrakoplovstva i drugi propisi o civilnom zrakoplovstvu
Padomes 1993. gada 23. novembra Direktīva par dažiem darba laika organizācijas aspektiem, OV L 307, 13.12.1993., 18. lpp., kurā grozījumi izdarīti ar
Državni propisi mogu onemogućiti provedbu Amazonova poslovnog modela.
Runājot par pirmo nosacījumu, jānorāda, ka apstrīdēto nodokļu nolēmumu izdeva Luksemburgas nodokļu iestāde, kas ir Luksemburgas valsts institūcija.
U tom su pogledu nacionalni propisi vrlo različiti.
Iekšējā tirgus un nelikumīga tiešsaistes satura apkarošanas efektivitātes interesēs, kā arī lai panāktu to līdzsvaroto pieeju, ko cenšas nodrošināt Direktīva 2000 31 EK, ir jānosaka konkrēti galvenie principi, pēc kuriem šajā sakarā būtu jāvadās dalībvalstu un attiecīgo pakalpojumu sniedzēju darbībām.
JSRRV Sigurnosni propisi za cestovna vozila u Japanu
Kategorija
Nemoguća pravila, propisi. Tko ide gore? Tko ide dolje?
Neiespējamie likumi, nebeidzamie noteikumi kurš dodas augšup, kurš lejā un kādēļ.
(Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) i Priloga IV.
EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,
Jednakovrijedni propisi osiguravaju istu razinu radne izvedbe i neovisnosti.
ANO EEK sekretariāts savā interneta vietnē publicē apstiprinātājiestāžu un tehnisko dienestu sarakstu un to kontaktinformāciju.
Propisi kojima se provodi Mannheimska konvencija za plovidbu Rajnom.
Nav saistību 69
(Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) i Priloga XX.
EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,
(Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) i Priloga IV.
EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,
(Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) i Priloga IV.
ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un IV pielikumu (Enerģētika) 2017 1818
(Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) i Priloga IV.
ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un IV pielikumu (Enerģētika) 2017 1819
(Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) i Priloga IV.
ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un IV pielikumu (Enerģētika) 2017 1820